Informació

Formulari de beques al següent enllaç: https://csd.diba.cat/#/serveis/2059/ca

Sol·licitud per participar en les convocatòries de beques de col·laboració

Què permet

Sol·licitar la participació en alguna de les convocatòries que la Diputació de Barcelona obre per atorgar beques de col·laboració en l'àmbit de la corporació i els seus organismes autònoms.

Podeu accedir a les convocatòries de beques de la Diputació de Barcelona a la pàgina web: (http://www.diba.cat/seleccio/beques).

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona que compleixi els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria.

Quan es pot demanar

En el termini establert a les bases reguladores de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar

 • Formulari estandarditzat de sol·licitud de participació en les convocatòries de beques de col·laboració (disponible en aquesta mateixa fitxa).
 • Qualsevol documentació específica requerida en les bases reguladores.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament (opció recomanada), presencialment, o presentar-lo en les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Electrònicament: accediu a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona en aquesta mateixa fitxa i seguiu-ne les instruccions.

 • Tramitació electrònica


  Accedeix

 • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar a les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona.

 • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

 • Formulari de sol·licitud


  Descarrega pdf

Quin és el termini per respondre

Les bases reguladores del procés especifiquen el termini, i les llistes d'admesos i exclosos es publiquen al tauler d'anuncis del carrer de Minerva, 4, de Barcelona, i al web de la Diputació de Barcelona.

Quin cost té

És gratuït.