Sol·licitud per adjuntar mèrits a un procés selectiu

Què permet

Adjuntar els mèrits valorables en un procés selectiu de la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot demanar

Tothom que hagi aprovat les fases prèvies a la valoració de mèrits en un procés selectiu.

Quan es pot demanar

En el termini establert a les bases reguladores de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar

 • Formulari estandarditzat per a la presentació dels mèrits valorables en un procés selectiu, disponible en aquesta mateixa fitxa.
 • Mèrits valorables.
 • Qualsevol documentació específica requerida en les bases reguladores.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment, o presentar-lo en les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve: s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant el botó següent i seguir-ne les instruccions.

 • Tramitació electrònica amb certificat digital


  Accedeix

 • Electrònicament sense certificat digital: accediu a la tramitació electrònica mitjançant el botó següent i seguiu-ne les instruccions. Disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per a presentar el rebut (que heu de descarregar després de trametre el formulari electrònic) degudament signat al Registre General de la Diputació de Barcelona (presencialment, per correu certificat, o mitjançant el registre d'una altra administració pública). En cas de no complir aquest requisit, la sol·licitud es considerarà desistida (art. 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 • Tramitació electrònica sense certificat digital


  Accedeix

 • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona.

 • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

 • Formulari de sol·licitud


  Descarrega pdf

Quin és el termini per respondre

El termini varia en funció de la convocatòria. A través de la web de la Diputació, se'n pot fer el seguiment.

Quin cost té

És gratuït.