Sol·licitud de participació en els processos selectius de promoció interna inclosos en el Pla d'actuació en matèria d'ocupació (PAMO)


Què permet

Sol·licitar la participació en algun dels processos selectius que la Diputació de Barcelona ofereix per accedir a la provisió de places vacants reservades a personal funcionari de carrera de la corporació, organismes autònoms i altres ens públics en què participa.

Podeu accedir a les convocatòries de selecció de la Diputació de Barcelona entrant a la pàgina web: https://www.diba.cat/web/seleccio.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona que compleixi els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria.

Quan es pot demanar

En el termini establert a les bases reguladores de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar

  • Formulari estandarditzat de sol·licitud, degudament emplenat, disponible en aquesta mateixa fitxa.

D'acord amb les bases reguladores de la convocatòria:

  • Còpia de la titulació exigida.
  • Acreditació del nivell de català requerit.
  • Qualsevol documentació específica que s'hi indiqui.
  • Cal que els aspirants aportin el currículum formatiu actualitzat i adjuntin a la sol·licitud únicament la formació que no hi consti. El tribunal qualificador valorarà només els mèrits aportats durant el període de presentació de sol·licituds. S'exceptuen d'aquesta exigència les acreditacions referides als apartats a), b) i d) del punt 4.2 de la base general segona, que seran aportades d'ofici.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment, o presentar-lo a les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve: s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant el botó següent i seguir-ne les instruccions.
  • Electrònicament sense certificat digital: accediu a la tramitació electrònica mitjançant el botó següent i seguiu-ne les instruccions. Es disposa d'un termini de 10 dies hàbils per presentar el rebut (es descarrega un cop tramitat el formulari electrònic), degudament signat, al Registre General de la Diputació de Barcelona. Es pot presentar presencialment, per correu certificat o a través del registre d'una altra administració pública. Si no es compleix aquest requisit, s'entendrà que l'aspirant desisteix de la seva petició (art. 68.1 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
  • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, el podeu presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona.

  • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

Recomanacions

Quin cost té

És gratuït.