Sol·licitud per a cobrir llocs de direcció pública professional

Què permet

Sol·licitar la participació en algun dels processos de provisió que la Diputació de Barcelona ofereix per cobrir, mitjançant el nomenament corresponent, llocs de treball de directiu professional.

Podeu accedir a les convocatòries de provisió de la Diputació de Barcelona a la pàgina web: https://www.diba.cat/web/seleccio/personal-directiu.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona que compleixi els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria.

Quan es pot demanar

En el termini establert a les bases reguladores de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar

 • Convocatòries a les quals pots accedir únicament personal funcionari de carrera
  • Currículum paginat amb l'acreditació documental dels mèrits al·legats que es considerin adients per al lloc a proveir.
  • DNI o document equivalent.
  • Títol de grau o postgrau, exigit com a funcionari del subgrup A1.
  • Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei en cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques i que expressi que el candidat no es troba inclòs en cap dels supòsits d'incapacitat per a contractar amb l'Administració pública.
  • Títol de coneixements de català requerits a les bases reguladores.
  • En cas de ser personal funcionari provinent d'una altra administració, nomenament com a funcionari de carrera del subgrup de classificació A1.
  • Qualsevol documentació específica requerida a les bases reguladores.

 • Convocatòries a les quals pot accedir personal del sector privat; cal aportar la documentació indicada a l'apartat anterior, amb les especificitats següents:
  • Títol exigit de grau o llicenciatura universitària o equivalent.
  • Nomenaments, contractes de treball o fulls de nòmina acompanyats del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social.
  • Acreditació documental en relació amb la possessió dels coneixements de llengua catalana exigits a les bases.
  • Qualsevol documentació específica requerida a les bases reguladores.

Per a formalitzar el nomenament corresponent, la persona designada ha de presentar la documentació que s'indiqui a les bases reguladores.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment o a les oficines de correus (enviant-lo per correu certificat administratiu), d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve: s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant el botó següent i seguir-ne les instruccions.

 • Tramitació electrònica amb certificat digital


  Accedeix

 • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar a les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona.

 • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

 • Formulari de sol·licitud


  Descarrega pdf

Quin és el termini per respondre

Les bases reguladores del procés especifiquen els terminis, els successius anuncis d'aquest procés i els resultats, que es faran públics a la intranet corporativa, a la pàgina web de la Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat, i al Tauler d'anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

Quin cost té

És gratuït.