Justificació de subvencions per a finançar projectes de cooperació al desenvolupament any 2017

Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions de la convocatòria 201720175120009453 mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar projectes de cooperació al desenvolupament any 2017.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 201720175120009453.

Quan es pot presentar

La justificació parcial s'ha de presentar com a màxim en 12 mesos a comptar des de l'inici del termini d'execució del projecte fixat a la sol·licitud, i la justificació final, en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte, com a màxim el 31 de març del 2021, excepte en els casos que la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga del termini d'execució o justificació.

Quina documentació cal aportar

Les justificacions parcial i final mitjançant els models normalitzats disponibles a https://www.diba.cat/web/ri/convocatoria-entitats-2017 han de revestir una de les següents formes: compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa o compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor. Les justificacions parcial i final han de revestir la mateixa forma.

Tots dos comptes justificatius han de contenir:

  • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions d'aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. La memòria ha d'incloure l'anàlisi del compliment dels indicadors proposats així com totes les fonts de verificació previstes. S'ha de presentar mitjançant el model normalitzat.
  • Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat, amb la relació classificada de les despeses de l'activitat i mitjançant el model normalitzat.

En la confecció de la memòria econòmica s'han de tenir en compte els aspectes següents:

  • Cal justificar el cost total del projecte, i indicar si ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.

  • El cofinançament a càrrec del beneficiari es podrà correspondre amb valoritzacions materials i de recursos humans que treballi per l'entitat.

  • Per a acceptar les justificacions, cal que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació i que es compleixin amb les limitacions i prohibicions determinades a la base 16 sobre l'elegibilitat de les despeses.

Els documents s'han de presentar en format PDF amb signatura digital vàlida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.