Justificació de subvencions per a finançar projectes d'educació per al desenvolupament any 2017

Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions de la convocatòria 201720175120009133 mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar projectes d'educació per al desenvolupament any 2017.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 201720175120009133.

Quan es pot presentar

La justificació parcial s'ha de presentar com a màxim el 15 d'octubre de 2018 i la justificació final, en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte (com a màxim el 31 de març de 2020).

Quina documentació cal aportar

Les justificacions parcial i final mitjançant els models normalitzats, disponibles a https://www.diba.cat/web/ri/convocatoria-entitats-2017 han de revestir la forma de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor i han de contenir:

  • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions d'aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.
  • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l'activitat amb contingut establert a l'article 74.5 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant RLGS).
  • Informe emès per un auditor de comptes designat d'acord amb el que preveu l'article 74.2 de l'RLGS.

En la confecció de la memòria econòmica s'han de tenir en compte els aspectes següents:

  • Cal justificar el cost total de l'activitat, i indicar si ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedits ajuts per a la mateixa finalitat.

  • El cofinançament a càrrec del beneficiari es pot correspondre amb valoritzacions materials, de recursos humans o de voluntariat que treballi per a l'entitat.

  • Per a acceptar les justificacions, cal que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

Els documents s'han de presentar en format PDF amb signatura digital vàlida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.