Justificació de subvencions per a finançar l'oferta d'accions d'educació per al desenvolupament 2017

Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions de la convocatòria 201720175120009143 mitjançant el procediment de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre dins de l'oferta d'accions d'educació per al desenvolupament 2017.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria 201720175120009143.

Quan es pot presentar

Fins al 31 de desembre de 2019, excepte en els casos en què la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga del termini d'execució o justificació.

Quina documentació cal aportar

La justificació final s'ha de presentar mitjançant els models normalitzats, disponibles a https://www.diba.cat/web/ri/oferta-accions-educacio-desenvolupament-2017, ha de revestir la forma de compte justificatiu simplificat i ha de contenir:

  • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions d'aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.
  • Memòria econòmica justificativa del cost del projecte/activitat amb el contingut que estableix l'article 75.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En la confecció de la memòria econòmica s'han de tenir en compte els aspectes següents:

  • Cal justificar el cost total del projecte/activitat i indicar si ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona o amb càrrec a l'ens local cofinançador.
  • Per a acceptar les justificacions, cal que la despesa s'hagi pagat amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

Els documents s'han de presentar en format PDF amb signatura digital vàlida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.