Esmena d'errades o omissions en les sol·licituds de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres durant el 2021


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l'endemà de rebre la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació requerida a la notificació de requeriment d'esmena.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.