Seguiment de l’execució de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global durant el 2021

Què permet

Presentar la documentació requerida per al seguiment de les subvencions de la convocatòria 202020205120011933 per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de la subvenció de la convocatòria 202020205120011933.

Quan es pot presentar

Des de la data de recepció de la notificació fins a la finalització de l'execució de les accions.

Quina documentació cal aportar

Els informes trimestrals d'execució, que estan disponibles a https://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament, i les peticions de modificació dels terminis d'execució, del pressupost, de la justificació o altres.

Els documents s'han de presentar en format PDF amb signatura digital vàlida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.