Justificació de les subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global durant el 2021

Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions de la convocatòria 202020205120011933 per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de concessió de la subvenció de la convocatòria 202020205120011933.

Quan es pot presentar

La justificació parcial s’ha de presentar en el termini de dotze mesos a comptar del primer pagament, i la justificació final, en el termini de tres mesos des de la finalització del període d’execució del projecte.

Quina documentació cal aportar

Les justificacions parcial i final mitjançant els models normalitzats, que estan disponibles a https://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament, i que han de tenir la forma de compte justificatiu. També cal aportar la documentació següent:

  - Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i, si escau, les desviacions respecte del pressupost previst. La memòria ha d’incloure l’anàlisi del compliment dels indicadors proposats, així com totes les fonts de verificació previstes.

  - Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb la relació classificada de les despeses de l’activitat.

  - Informe emès per una auditoria de comptes designada d’acord amb el que disposa l’article 74.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En la memòria econòmica s'han de tenir en compte els aspectes següents:

  - S’ha de justificar el cost total de l’activitat, i indicar si ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

  - El cofinançament a càrrec del beneficiari es pot correspondre amb valoracions de voluntariat que treballi per a l’entitat.

  - Per a l’acceptació de les justificacions, cal que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Els documents s'han de presentar en format PDF amb signatura digital vàlida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.