Sol·licitud de presentació de la documentació acreditativa de la personalitat jurídica i de la representació legal en les sol·licituds de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres durant el 2021


Què permet

Presentar la documentació acreditativa de la personalitat jurídica i de la representació legal en les sol·licituds de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats beneficiàries de la subvenció, de conformitat amb la proposta de concessió de l’òrgan col·legiat.

Quan es pot presentar

En el termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de rebre la notificació per a presentar la documentació.

Quina documentació cal aportar

La documentació següent que acrediti la veracitat de les dades, tal com preveu l’article 23.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

    - Fotocòpia de l’escriptura de constitució o els estatuts, on han de constar les normes que regulen l’activitat.

    - En el cas d’associacions o fundacions, acreditació de la seva inscripció en el registre oficial corresponent.

    - Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.

    - Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció.

    - Fotocòpia dels poders de representació o certificat expedit pel secretari/ària de l’entitat que acreditin la representació legal del sol·licitant.

No caldrà presentar la documentació esmentada en el cas que ja s’hagi aportat en els cinc anys anteriors a comptar de la finalització del procediment en què va ser presentada. Cal que s’indiqui la convocatòria en què es va presentar i es faci constar per escrit a l’annex 5.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.