Esmena d’errades o omissions en la sol·licitud de documentació acreditativa de la personalitat jurídica i de la representació legal en les sol·licituds de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres durant el 2021


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació acreditativa de la personalitat jurídica i de la representació legal en les sol·licituds de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d'esmena de la documentació acreditativa de la personalitat jurídica i de la representació legal.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l'endemà de rebre la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació requerida en la notificació de requeriment d'esmena.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.