Tràmit d’audiència del procés de revocació de les subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres durant el 2021


Què permet

Presentar les al·legacions i la documentació que es consideri oportú per motivar el fet de no haver justificat adequadament la concessió atorgada en aquesta convocatòria de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les entitats que hagin rebut la notificació de revocació de la subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació d’inici del procés de revocació.

Quina documentació cal aportar

Un document amb les al·legacions que es considerin oportunes per motivar el fet de no haver justificat adequadament la concessió atorgada en aquesta convocatòria de subvencions.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.