Esmena d'errades o omissions en les sol·licituds de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres


Què permet

Esmenar defectes o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l'endemà de rebre la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació requerida a la notificació de requeriment d'esmena.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.