Sol·licitud per a presentar la documentació acreditativa de la personalitat jurídica en les sol·licituds de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024


Què permet

Presentar la documentació acreditativa de la personalitat jurídica per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres.

Qui ho pot demanar

Les entitats beneficiàries de la subvenció, de conformitat amb la proposta de concessió de l’òrgan col·legiat.

Quan es pot demanar

En el termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de rebre la notificació per a presentar la documentació.

Quina documentació cal aportar

La documentació següent que acrediti la veracitat de les dades, tal com preveu l’article 23.4 de la Llei general de subvencions, i que consisteix en:

  • Fotocòpia de l’escriptura de constitució o estatuts, en què han de constar les normes que regulen l’activitat.
  • Fotocopia poders de representació o certificat de l'entitat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat o nomenament del Rector o representant legal de la universitat, institut o centre de recerca universitari públic.
  • En el cas d’associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, fotocopia de la inscripció al Registre Oficial corresponent.
  • Fotocopia de l'acord de creació de la universitat, institut o centre de recerca públic.

La documentació esmentada no es requereix en el cas que ja s’hagi aportat en els cinc anys anteriors a comptar de la finalització del procediment en què va ser presentada. Cal indicar la convocatòria en què es va aportar, i fer-ho constar per escrit a l’annex 4.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.