Esmena d'errades o omissions en la documentació acreditativa de la personalitat jurídica en les sol·licituds de subvencions per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024


Què permet

Esmenar defectes o omissions en la documentació acreditativa de la personalitat jurídica per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a finançar projectes d’educació per a la ciutadania global 2023-2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d'esmena de la documentació acreditativa de la personalitat jurídica.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de rebre la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació requerida a la notificació de requeriment d'esmena.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.