Sol·licitud d'accés a la informació pública

Què permet

Sol·licitar i obtenir informació pública en els termes i les condicions regulats en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona major de setze anys.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar

 • Formulari estandarditzat de sol·licitud per a accedir a informació pública, disponible en aquesta mateixa fitxa.
 • Còpia del DNI o equivalent.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment, o presentar-lo en les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Electrònicament: accediu, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona en aquesta mateixa fitxa i seguiu-ne les instruccions.

 • Tramitació electrònica (amb certificat digital)


  Accedeix

 • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar a les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona.

 • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

 • Formulari de sol·licitud


  Descarrega pdf

Quin és el termini per respondre

Un mes.

Quin cost té

És gratuït.