El Catàleg de serveis és l’inventari integral i integrat de recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals del seu àmbit territorial per facilitar la prestació dels serveis i activitats que destinen a la ciutadania.

En un context en què cal donar cobertura a moltes i diverses necessitats i fer front als reptes actuals en la prestació i gestió dels serveis públics, sempre cercant la màxima racionalitat en l’ús dels recursos disponibles, els governs locals, que són les institucions més pròximes al ciutadà, han de poder comptar amb què la Diputació de Barcelona els ofereixi una cooperació supramunicipal que respongui a una planificació coherent i un desplegament eficient, i que doni cobertura a les seves necessitats des d’una perspectiva integral.

En aquest primer Catàleg del mandat 2020-2023, la Diputació vol mostrar la seva fermesa en la lluita contra el canvi climàtic i l’alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible; a més d’apostar pels serveis a les persones i les polítiques d’igualtat i diversitat, fomentar l’activitat econòmica local i donar un nou impuls a la cultura i a l’educació.

S’ofereix, així, des de la vocació municipalista d’aquesta corporació, un marc estable de suport als pobles i ciutats de la província els quals fonamenten una part important de la seva activitat en els recursos que s’hi ofereixen.

El Catàleg inclou 368 recursos d’assistència i cooperació agrupats en les tipologies següents: 163 recursos tècnics (44%), 129 recursos econòmics (35%) i 76 recursos materials (21%).


Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació de Barcelona