El Catàleg de serveis és un dels instruments vertebradors de la cooperació local, principal objectiu de la Diputació de Barcelona i, com a tal, es presenta com el recull, ordenat i sistematitzat, del conjunt de recursos que aquesta corporació posa a disposició dels seus destinataris: els governs locals de la demarcació de Barcelona.

Aquest nou Catàleg és el darrer del mandat 2016-2019 i, alhora, el primer pas d'un projecte de futur que passa per la configuració d'un catàleg corporatiu únic i integral que vol garantir el compliment de les competències pròpies i els serveis mínims locals.

Amb aquesta innovació, avançarem, des del punt de vista de la gestió, cap a un model encara més eficaç en la transversalitat de les assistències i en la gestió racional dels recursos a través de la configuració pluriennal dels ajuts atorgats en les diferents convocatòries que inclou.

En definitiva, a més de difondre de manera integrada l'oferta corporativa de recursos, volem avançar en el camí de millora contínua en la transparència i l'accés a la informació dels governs locals, en especial dels municipis de dimensió més reduïda, sobre els recursos que la corporació posa al seu abast.

El nou Catàleg de serveis inclou 345 recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels governs locals per al suport a la prestació de serveis i la realització d’activitats locals. Els recursos s’agrupen en les tipologies i classes següents: 157 recursos tècnics (45%), 103 recursos econòmics (30%) i 85 recursos materials (25%).


Marc Castells i Berzosa
President de la Diputació de Barcelona