Oferta de recursos

Coordinació general

La Diputació de Barcelona ofereix als governs locals, en raó del seu marc competencial, una assistència orientada a l’assoliment dels nous reptes que els imposa el segle XXI, especialment pel que fa als municipis de menor dimensió.

No obstant, fins l’actualitat, els recursos de la Diputació de Barcelona s’han prestat a través de diferents canals i règims reguladors, dificultant el coneixement concret de què és el que s’ofereix exactament als governs locals i com es pot vehicular.

Per aquest motiu, s’ha dut a terme un procés participatiu que ha comptat amb la contribució de totes les àrees corporatives. A resultes d’aquest procés, innovador i transformador, avui comptem amb un Catàleg que comprèn el conjunt de recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als governs locals, a l’empara dels respectius règims reguladors.

Un Catàleg que observa els principis transparència i de rendiment de comptes i amb el que, a més, es pretén afavorir la prestació adequada dels serveis mínims municipals, en funció de cada tram de població. En aquest sentit, el Catàleg respon a un conjunt de serveis i actuacions que, més enllà del seu caràcter obligatori, són el més estructural a prestar per tots els governs locals.

En definitiva, el Catàleg de serveis 2019 és el primer pas d’un projecte més ampli, amb el que es cerca innovar el model assistencial local, garantir la prestació adequada de serveis públics, contribuir a una gestió eficient dels recursos disponibles, en els termes de la nostra legislació local i adaptats a la realitat d'uns governs locals del segle XXI i, alhora, possibilitar que els governs locals assoleixin els reptes que imposa la modernització de les estructures locals, en tots els àmbits de la vida pública.


Xavier Forcadell i Esteller
Coordinador General de la Diputació de Barcelona

 

Oferta de recursos

El nou Catàleg de serveis inclou 345 recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels governs locals per al suport a la prestació de serveis i la realització d’activitats locals. Els recursos s’agrupen en les tipologies i classes següents: 157 recursos tècnics (45%), 103 recursos econòmics (30%) i 85 recursos materials (25%).

Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona
Oferta de recursos per tipologia (11/04/2019)

Per classe de suport, la redacció de plans, projectes i informes (128), els ajuts econòmics (91) i la realització de serveis i activitats per la pròpia Diputació (74) suposen el 83% del total de l’oferta corporativa.