Compromisos de qualitat

La Diputació de Barcelona ha implantat un model de gestió de la qualitat basat en la millora contínua del Catàleg de serveis, en tant que Carta de Serveis, un instrument que, articulat a l'empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” constituteix una relació ordenada dels recursos concertables que aquesta Corporació posa al servei dels governs locals de la demarcació per tal de satisfer les seves necessitats i expectatives.

La gestió de la qualitat consisteix en saber què necessita el territori, per tal d'oferir-li el servei que sol·licita i millorar-lo de forma continuada amb les successives revisions anuals del Catàleg de serveis. Així, de cara al 2015, el nou Catàleg de serveis dóna continuïtat al sistema de millora implantat el 2014, posant a disposició del territori nous mecanismes de participació i col·laboració en la seva millora i revisió anual, així com també definint i difonent uns nous compromisos de qualitat en la prestació dels recursos oferts al governs locals.

S'han definit 4 compromisos de qualitat generals per al conjunt del Catàleg de serveis i 293 compromisos de qualitat dels recursos oferts via aquesta eina de concertació. Complementàriament i amb la voluntat d'estandarditzar un nivell de qualitat compartit pel conjunt de recursos econòmics del Catàleg, s'ha definit un compromís transversal referit al termini de pagament de tots els recursos econòmics oferts mitjançant el Catàleg de serveis 2015.

Aquests compromisos han de ser considerats com obligacions assumides per la Corporació en mires a la qualitat i a la millora constant vers els seus usuaris, els governs locals. Així, el seguiment del seu grau de compliment i la comunicació dels seus resultats esdevindrà una informació accessible per a qualsevol ens local o ciutadà al web “Avaluació i millora”.


Compromisos generals del Catàleg de serveis 2015


Compromís de qualitat Indicador Mesura correctora
Garantir que el 100% de les queixes i els suggeriments formulats a través de la bústia de la Seu electrònica es responguin en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la seva formulació. Percentatge de queixes i suggeriments formulats a través de la bústia de la Seu electrònica que han rebut una resposta en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la seva formulació. En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 20 dies hàbils, la unitat responsable es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.
Millorar la simplicitat administrativa del procés de tramitació de sol·licituds, per assolir que el 90% dels ens locals valorin l'agilitat del procés amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de 5. Percentatge d'ens locals que valoren l'agilitat del procés de sol·licitud de recursos amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10. /
Percentatge d'ens locals que valoren l'agilitat del procés de sol·licitud de recursos amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.
S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.
Garantir que el 100% de les justificacions de les despeses dels ajuts econòmics puguin ser presentades electrònicament, per aquells governs locals interessats, a través del portal municipal de tràmits (PMT). Percentatge de justificacions de les despeses dels ajuts econòmics que els governs locals interessats han pogut presentar electrònicament a través del portal municipal de tràmits (PMT). S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.
Garantir que, com a mínim, el 85% dels ens locals valorin la facilitat d'ús del portal municipal de tràmits (PMT) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 i mai menys de 5. Percentatge d'ens locals que valoren la facilitat d'ús del portal municipal de tràmits (PMT) amb una puntuació igual o superior a 7 punts sobre 10 /
Percentatge d'ens locals que valoren la facilitat d'ús del portal municipal de tràmits (PMT) amb una puntuació inferior a 5 punts sobre 10.
S'han d'analitzar les causes de no assolir el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.