Drets i deures

Els governs locals, com a usuaris del Catàleg de serveis 2015 i en conformitat a la normativa vigent, tenen reconeguts els següents drets i deures:

Drets
 1. A ser tractats amb respecte i deferència pel personal de la Diputació de Barcelona.
 2. A formular qualsevol suggeriment, queixa o reclamació i, en ser contestats, rebre una resposta adequada.
 3. A ser informats dels resultats de les enquestes, avaluacions i millores assolides gràcies a la participació dels usuaris.
 4. A obtenir respostes fàcils, entenedores i ràpides a les sol·licituds formulades.
 5. A no haver de presentar documents no exigits per les normes o que ja estiguin en poder de la Diputació de Barcelona.
 6. A conèixer en tot moment l'estat de tramitació dels expedients en que tinguin la consideració d'interessats i obtenir còpies dels documents en què obren com a part interessada o dels quals formen part.
 7. A accedir en condicions d'igualtat tant a les instal·lacions de la Diputació com als recursos electrònics.
 8. A escollir lliurement els mitjans de relació i comunicació amb la Diputació de Barcelona.
 9. A la confidencialitat i seguretat de les dades personals gestionades per la Diputació de Barcelona en els termes previstos a la Llei de protecció de dades personals.
Deures
 1. De presentar a la Diputació de Barcelona la documentació i les dades d'identificació que siguin necessàries per dur a terme les gestions o tràmits pertinents.
 2. De facilitar a la Diputació de Barcelona dades d'identificació veraces i autèntiques.
 3. De destinar els recursos atorgats en el marc del Catàleg de serveis 2015 a la finalitat per la qual han estat concedits.
 4. De respectar els terminis de sol·licitud fixats per a cada recurs recollit al Catàleg de serveis 2015.
 5. De conèixer i complir les determinacions previstes al règim de concertació del Catàleg de serveis 2015 i a la resta de normativa aplicable.
 6. D'ajustar-se al compliment de les condicions i requisits establerts per la legislació vigent.