Presentació

La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, dóna suport als governs locals a través de diferents instruments de cooperació. Un d'aquests instruments és el Catàleg de serveis que s'aprova, periòdicament, amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals.

El Catàleg del 2016 s'orienta preferentment als municipis i als consells comarcals, i té per objecte reforçar les competències locals i oferir respostes efectives al conjunt de la ciutadania. Per aquesta raó, a fi de reequilibrar l'asimetria territorial, el Catàleg presta una atenció especial als municipis petits i als consells comarcals, i impulsa un model de desenvolupament integral basat en el suport al municipalisme, la diversificació econòmica i el progrés social.

En aquesta edició 2016 s'ha incrementat l'oferta de recursos de tipus econòmic, tècnic i material per tal d'aprofundir, amb criteris d'eficiència, l'assistència prestada als governs locals de la demarcació. Així, el Catàleg 2016 disposa d'un total de 231 recursos orientats a garantir la cohesió social i l'atenció a les persones, a afavorir el desenvolupament econòmic local, a fomentar l'ocupació i a fer possible l'equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la voluntat última de reforçar l'autonomia dels governs locals.

Com a novetat, s'inclouen en el Catàleg recursos en la gestió dels quals intervenen unitats de diverses àrees de la Diputació. Aquests recursos responen al desplegament de polítiques locals de caràcter transversal, com les destinades a atendre situacions de pobresa energètica, a la millora energètica dels habitatges municipals i al tractament de situacions de vulnerabilitat social vinculades a l'habitatge.

A més, el Catàleg 2016 es planteja com un instrument orientat a la millora contínua i, en aquest sentit, incorpora diverses novetats en els tràmits que realitzen els equips locals. Aquesta aposta per la qualitat, l'eficiència i la transparència en la gestió dels recursos es tradueix també en la seva presentació com a carta de serveis.


Mercè Conesa i Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona