Presentació

La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, coopera amb els governs locals a través de diferents instruments de cooperació. El Catàleg de serveis és un d’aquests instruments l’aprovació del qual respon a la satisfacció de les necessitats manifestades pels governs locals de la demarcació de Barcelona.

El Catàleg del 2017 té com a destinataris preferents els ajuntaments i els consells comarcals, i té per finalitat principal reforçar les competències locals i garantir la prestació dels serveis mínims arreu del territori. Per aquesta raó, i tenint en compte l'asimetria territorial, fruït de conjugar els principis de subsidiarietat i proximitat, el Catàleg preveu un reconeixement especial als municipis petits, amb l’impuls d’un model de desenvolupament integral que parteix d’una convicció municipalista i que s’orienta a la diversificació econòmica i a afavorir el progrés social.

El Catàleg 2017 es presenta com l’edició que més recursos ofereix des de la seva aparició per primera vegada, l’any 2006. Concretament, es posen a disposició del món local un total de 260 recursos orientats a garantir la cohesió social i l'atenció a les persones, a afavorir el desenvolupament econòmic local, a fomentar l'ocupació i a fer possible l'equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la voluntat última de reforçar l'autonomia dels governs locals.

Com a novetat, s'inclouen en l’oferta de recursos del Catàleg suports específics que responen al desplegament de polítiques locals de caràcter transversal com ara el tractament de situacions de vulnerabilitat social vinculades a l'habitatge i la lluita contra la pobresa energètica, entre d’altres. A més, el Catàleg 2017 s’emmarca en un procés de millora contínua en la mesura que es presenta també com a Carta de serveis, i contribueix de forma decisiva a reforçar la transparència i el bon govern, esdevenint apte i idoni per afavorir l’assoliment dels objectius del Pla Xarxa de Governs Locals i de les competències de la Diputació de Barcelona en matèria de cooperació i assistència local.


Mercè Conesa i Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona