Presentació

El Catàleg de serveis és un dels instruments de cooperació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que s'aprova, periòdicament, amb la finalitat de reforçar les competències locals i garantir la prestació de serveis i activitats locals arreu del territori.

Igual que en catàlegs anteriors, els ajuntaments i els consells comarcals són els destinataris preferents del nou Catàleg de serveis 2018. S'hi preveu, però, una atenció especial als municipis amb menor dimensió demogràfica amb la finalitat de donar resposta a les diferents realitats territorials i contribuir a fer efectiu un desenvolupament territorial, econòmic i social equilibrat i sostenible.

El Catàleg de serveis 2018 conté 260 recursos -124 de tècnics, 85 d'econòmics i 51 de materials-, que es posen a disposició del món local per a garantir la cohesió social i l'atenció a les persones, afavorir el desenvolupament econòmic, fomentar l'ocupació i fer possible l'equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la voluntat última de reforçar l'autonomia dels governs locals i donar resposta a les demandes de la ciutadania.

Com a novetats, convé destacar la catalogació dels recursos de prestació pluriennal i altres de relacionats amb el desplegament de polítiques transversals, com els referits al tractament de situacions de vulnerabilitat social vinculades a l'habitatge i els projectes d'intervenció en urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Des de l'any 2014, el Catàleg de serveis s'emmarca en una dinàmica de millora contínua per a garantir que s'adapti al màxim a les necessitats dels governs locals. A aquest efecte, es presenta, també, com a carta de serveis i inclou compromisos de qualitat i indicadors de gestió vinculats a la prestació de cada recurs, de manera que el Catàleg esdevé un dels instruments principals a l'hora d'exercir les competències de la Diputació de Barcelona en matèria d'assistència i cooperació locals.


Mercè Conesa i Pagès
Presidenta de la Diputació de Barcelona