Catàleg 2024-2027

Catàleg de serveis 2024-2027

La Diputació de Barcelona exerceix, amb caràcter preferent, les funcions d’assistència i cooperació local a través del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027 i els seus instruments: Programa general d’inversions, Catàleg de serveis i programes específics.

El Catàleg de serveis 2024-2027, amb natura refermada de catàleg continu i estable, es configura com l’instrument vertebrador del nostre model de cooperació local, i es fonamenta en el convenciment que una oferta a quatre anys vista millora la planificació, simplifica la gestió i contribueix a la sostenibilitat del serveis públics locals.

El Catàleg aglutina l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis amb perspectives diverses per afavorir una assistència completa i integral a les necessitats del territori, ja sigui per enfortir la pròpia administració local, coadjuvar a la prestació dels serveis i la realització d’activitats o amb l’objectiu de fomentar el progrés i desenvolupament social, econòmic i mediambiental local d’acord amb la realitat i reptes actuals.

Per a l’any 2024, el Catàleg inclou 374 recursos i té una dotació inicial de 168,38 milions d’euros, que s'incrementa en 38,5 milions respecte l'any 2023. En conjunt, l’oferta de les 14 Àrees de la Diputació es distribueix en 169 recursos tècnics (45%), 121 econòmics (32%) i 84 materials (23%), que integren les necessitats i propostes de millora manifestades pels ens locals i s'alineen estratègicament amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

El Catàleg segueix amb els seu sistema de qualitat i millora contínua certificat externament, que genera més de 10.000 enquestes anuals als equips locals, els quals li han atorgat una valoració global de 8,7 sobre 10.


Lluïsa Moret Sabidó
Presidenta de la Diputació de Barcelona