C1. Catàleg de serveis. Sol.licitud de recursos


Catàleg de serveis 2017


Què permet?

Presentar sol.licituds dels recursos econòmics, tècnics o materials inclosos en el Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i, en funció del resultat de l'aplicació dels criteris de valoració establerts, rebre aquests recursos.

Qui el pot demanar?

Amb caràcter preferent, els municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona.

També són destinataris les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis adscrits a un ens local de la demarcació de Barcelona.

Cada recurs especificarà els destinataris concrets d'entre la relació anterior.

Quan es pot demanar?

El termini de presentació de sol.licituds per a tots els recursos s'inicia el 2 de gener de 2017 i finalitza en un termini màxim variable per a cada recurs que es pot consultar aquí.

El termini de sol.licitud dels recursos consistents en ajuts econòmics finalitza el 7 de febrer de 2017.

Quina documentació cal aportar?

Cal tramitar la sol.licitud electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa "PMT".

En funció del recurs concret s'han d'annexar formularis i documentació associada. Les condicions de concertació del recurs es fan constar en la sol.licitud electrònica, des de la qual es poden descarregar els formularis associats, si escau.

On i com es fa?

Tràmit disponible electrònicament a través del "PMT". Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol.licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en el cas d'altres d'ens, i de secretari, poden signar i presentar sol.licituds.

Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de sol.licituds sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari, prèvia acreditació d'aquesta circumstàcia. A aquestes efectes, s'ha de lliurar a la direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.

Quan es dóna resposta?

Pel que fa als recursos amb termini de sol.licitud fins al 7 de febrer de 2017 i al 31 de març de 2017, en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir que finalitzi el termini de sol.licitud.

Pel que fa als recursos amb termini de sol.licitud fins al 30 de setembre de 2017 i al 31 de desembre de 2017, en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir que es presenti la sol.licitud.

Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol.licituds. Els estats són:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
  • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol.licitud, l'existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol.licitud.
  • Estimada: Des del moment en què és objecte d'una concessió, en haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris establerts.
  • Desestimada per menor valoració: Des del moment en què no és objecte d'una concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una pitjor valoració, en aplicació dels criteris establerts.
  • Desestimada per incompliment dels requisits o desistiment de l'ens sol.licitant: Des del moment en què no és objecte de concessió, en no complir amb les condicions administratives i tècniques establertes, o per haver desistit d'ella l'ens sol.licitant.

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l'existència de defectes esmenables, es procedirè de la segïent manera:

  • S'ha d'enviar a l'ens destinatari, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona que figuri en la sol.licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui l'expedient afectat i el defecte subsanable, informant, a més, sobre la posada a disposició del requeriment al Portal.
  • L'ens destinatari disposa de deu dies naturals per accedir a l'expedient. El termini de subsanació és de set dies naturals, que es comptarè a partir de l'endemà de la data de l'accés a l'expedient disponible al Portal.

Quina és la normativa aplicable?

Règim del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".Iniciar el tràmit

Portal de tramitació (PMT)

  (accés restringit)