C1. Catàleg de serveis. Sol·licitud de recursos


Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024


Què permet?

Presentar sol·licituds dels recursos econòmics, tècnics i/o materials inclosos en la convocatòria del Catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona, i, en funció del resultat de l'aplicació dels criteris i requisits de concessió establerts, rebre aquests recursos.

Qui el pot demanar?

Amb caràcter preferent, els municipis i les comarques de la província de Barcelona.

També poden ser destinataris les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i els consorcis adscrits a un ens local de la província de Barcelona.

La fitxa de cada recurs especifica els destinataris concrets d'entre la relació anterior.

Quan es pot demanar?

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia amb caràcter general el 28 de desembre de 2023 i finalitza en un termini variable per a cada recurs que es pot consultar aquí.

Quina documentació cal aportar?

Cal tramitar la sol·licitud electrònica a través de l’aplicació Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions "PMT".

En funció del recurs, s'han d'annexar formularis i documentació. Les condicions del recurs consten en la sol·licitud electrònica, des de la qual es poden descarregar els formularis associats, si escau.

On i com es fa?

Tràmit disponible electrònicament a través del "PMT". Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal, cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en el cas d'altres d'ens, i de secretari, poden, a més, signar i presentar sol·licituds.

Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de sol·licituds sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signador, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

De quin termini disposa l’ens sol·licitant per esmenar els defectes que se li requereixin?

L’ens destinatari disposa de set dies naturals des de l’endemà de rebre el requeriment per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud.

Quan es dona resposta?

El termini màxim de concessió i/o denegació és:

 • Pel que fa als ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva: tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
 • Pel que fa als ajuts econòmics en règim de concessió directa amb concurrència: tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.
 • Pel que fa als recursos tècnics i materials en règim de concurrència competitiva: si s’han de prestar amb mitjans propis, tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud. Si s’han de prestar mitjançant contractació externa o de manera mixta, cinc mesos, a comptar des de l’endemà en què finalitzi el termini de sol·licitud.
 • Pel que fa als recursos tècnics i materials en règim de concessió directa amb concurrència: si s’han de prestar amb mitjans propis, tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud. Si s’han de prestar mitjançant contractació externa o de manera mixta, cinc mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.
 • S’exceptuen de l’obligació de resoldre en els esmentats terminis màxims els convenis d’encomanda de gestió a favor de la Diputació de Barcelona.

Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.
 • Sol·licituds estimades: aquelles que siguin objecte d’una concessió.
 • Sol·licituds susceptibles de ser estimades: aquelles que, complint amb totes les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos disponibles.
 • Sol·licituds desestimades menor valoració i manca de recursos: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-les.
 • Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les condicions administratives i tècniques establertes.
 • Sol·licituds desistides: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com tàcitament.

Quina és la normativa aplicable?

Règim de la convocatòria del Catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona.Iniciar el tràmit