C1. Catàleg de serveis. Sol.licitud de recursos


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Què permet?

Presentar sol·licituds dels recursos econòmics, tècnics o materials inclosos en el Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i, en funció del resultat de l'aplicació dels criteris de concessió establerts, rebre aquests recursos.

Qui el pot demanar?

Amb caràcter preferent, els municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona.

També són destinataris les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis adscrits a un ens local de la demarcació de Barcelona.

Cada recurs especificarà els destinataris concrets d'entre la relació anterior.

Quan es pot demanar?

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia per a tots els recursos el 2 de gener de 2019 i finalitza en un termini variable per a cada recurs.

El termini de sol·licitud dels recursos consistents en ajuts econòmics finalitza el 7 de febrer de 2019.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

Cal tramitar la sol·licitud electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa "PMT".

En funció del recurs, s'han d'annexar formularis i documentació associada. Les condicions del recurs es fan constar en la sol·licitud electrònica, des de la qual es poden descarregar els formularis associats, si escau.

On i com es fa?

Tràmit disponible electrònicament a través del "PMT". Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en el cas d'altres d'ens, i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds

Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de sol·licituds sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari, prèvia acreditació d'aquesta circumstància. A aquestes efectes, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.

De quin termini disposa l’ens sol·licitant per respondre els requeriments d’esmena? I quins efectes es deriven de la falta de resposta dins termini?

L’ens destinatari disposa de set dies naturals des de l’endemà de rebre el requeriment per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud.

Quan es dona resposta?

El termini màxim de concessió és:

 • Pel que fa als ajuts econòmics: tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
 • Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins a l’1 d’abril de 2019: si s’han de prestar amb mitjans propis, tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud. Si s’han de prestar mitjançant contractació externa o de manera mixta, cinc mesos, a comptar des de l’endemà en què finalitzi el termini de sol·licitud.
 • Pel que fa als recursos tècnics i materials amb termini de sol·licitud fins al 31 de maig de 2019, fins a l’1 d’octubre de 2019 i fins al 31 de desembre de 2019: si s’han de prestar amb mitjans propis, tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud. Si s’han de prestar mitjançant contractació externa o de manera mixta, cinc mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol.licituds. Els estats són:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.
 • Sol·licituds estimades: aquelles que siguin objecte d’una concessió.
 • Sol·licituds susceptibles de ser estimades: aquelles que, complint amb totes les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos disponibles.
 • Sol·licituds desestimades menor valoració i manca de recursos: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-les.
 • Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les condicions administratives i tècniques establertes.
 • Sol·licituds desistides: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com tàcitament.

Quina és la normativa aplicable?

Règim del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".Iniciar el tràmit