Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2022

Documentació tècnica associada a la sol·licitud

En molts casos, les condicions específiques de concertació dels recursos del Catàleg de serveis 2022 estableixen que a l'hora de fer la sol·licitud cal adjuntar una documentació tècnica determinada.

El quadre següent presenta els recursos que requereixen documentació complementària per a la sol·licitud que caldrà annexar al formulari principal que correspongui.

També podeu consultar les condicions de concertació dels recursos accedint al cercador.

Gerència Recurs Memòria de sol·licitud Formulari de dades tècniques
Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Gerències de Serveis de Medi AmbientActivitats de sensibilització i educació ambiental C1-002-22
Agències d'energia C1-003-22
Avaluació del soroll C1-004-22
Desenvolupament de projectes d'educació i sensibilització ambiental C1-005-22
Educació ambiental per la transició energètica C1-006-22
Gestió de comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica C1-007-22
Gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana C1-008-22
Gestió sostenible de l'abastament d'aigua C1-009-22
Implantació d’accions sostenibles C1-010-22
Planificació per a la transició energètica i el clima C1-011-22
Promoció de la mobilitat sostenible C1-012-22
Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables C1-013-22
Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circular C1-014-22
Suport en la gestió de l'amiant C1-015-22
Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació
Direcció Serveis de FormacióCertificació d'accions formatives organitzades pels ens locals de la demarcació de Barcelona C1-216-22
Gabinet d'Innovació DigitalImpuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques C1-184-22
Promoció del canal electrònic, accés a la informació pública i transparència C1-185-22
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital C1-186-22
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern LocalAnàlisi de l'estructura organitzativa, actualització de la rllt i/o adequació retributiva singular C1-187-22
Assistència en el procés de relleu generacional als ens locals C1-188-22
Cartes i catàlegs de serveis C1-189-22
Planificació estratègica plantilla: anàlisi de l’estructura, contingut, composició i dimensionament C1-190-22
Planificació de la plantilla a futur: anàlisi de la temporalitat i disseny d'un pla d'estabilització C1-191-22
Revisió i assessorament per a l'elaboració del registre de personal C1-192-22
Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcalsC1-001-22 
Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Gerència de Serveis de ComerçCooperació comercial entre diversos ens locals C1-085-22
Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals C1-086-22
Grup d'interrelació per a la promoció de l'activitat comercial C1-087-22
Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals C1-088-22
Servei d'acompanyament d'ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercats C1-089-22
Servei de préstec de carpes C1-090-22
Gerència de Serveis de Salut Pública i ConsumAnimals de companyia (gossos i gats) C1-060-22
Control d'establiments de tatuatge i pírcing C1-061-22
Control sanitari de piscines d'ús públic C1-062-22
Control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la C1-063-22
Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà C1-064-22
Plans locals de salut C1-065-22
Promoció de la salut C1-066-22
Sanitat ambiental C1-067-22
Seguretat alimentària  C1-068-22
Àrea de Cultura
GS BibliotequesCatalogació dels fons especials de les biblioteques públiques C1-069-22
Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiques C1-070-22
Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d'equipaments bibliotecaris C1-071-22
Jornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca pública C1-072-22
Projecte de mobiliari de biblioteques noves o en trasllat C1-073-22
Gerència de Serveis de CulturaActivitats de la Xarxa d'Arxius Municipals C1-074-22
Activitats de la Xarxa de Museus Locals C1-075-22
Actuacions i projectes estratègics per als museus C1-076-22
Compres conjuntes de la Xarxa d'Arxius Municipals C1-077-22
Compres conjuntes de la Xarxa de Museus Locals C1-078-22
CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a gent gran amb malalties mentals C1-079-22
Festivals artístics C1-080-22
Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural C1-081-22
Museització d'espais i equipaments patrimonials C1-082-22
Plans i projectes per al desenvolupament cultural local C1-083-22
Projectes culturals C1-084-22
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i OcupacióActuacions de suport a la indústria C1-091-22
Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per municipis de fins a 5.000 habitants C1-092-22
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) C1-093-22
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipalsC1-001-22 
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupacióC1-001-22 
Planificació estratègica territorialC1-001-22 
Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX) C1-094-22
Porta a ResiduRecursC1-001-22 
Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball localC1-001-22 
Projectes experimentals de suport al teixit productiu C1-095-22
Projectes singulars de suport al teixit productiu C1-096-22
Projectes territorials innovadorsC1-001-22 
Recull d'activitats de suport al teixit empresarial C1-097-22
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses C1-098-22
Gerència de Serveis de TurismeCreació i millora de productes turístics C1-099-22
Execució de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística C1-100-22
Foment de la sostenibilitat turística C1-101-22
Planificació i gestió turística C1-102-22
Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat C1-103-22
Àrea d'Educació
Gerència de Serveis d'EducacióCiutats educadores: aprenentatge competencial a l'entorn de l'escola C1-104-22
Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals C1-105-22
Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais educatius C1-106-22
Ciutats educadores: funció educativa de les famílies C1-107-22
Cultura emprenedora a l'escola (CUEME) C1-108-22
Equitat educativa: escolaritat equilibrada C1-109-22
Equitat educativa: finançament d’accions i d'oficines municipals d’escolarització C1-110-22
Escoles i centres educatius: finançament d'escoles municipals C1-111-22
Escoles i centres educatius: gestió de serveis educatius i documents de centre C1-112-22
Escoles i centres educatius: manteniment d'equipaments educatius C1-113-22
Noves oportunitats educatives 4.10: accions, fires i jornades d'orientació educativa C1-114-22
Noves oportunitats educatives 4.10: ciutats orientadores C1-115-22
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de programes de transició educativa C1-116-22
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes innovadors de transicions educatives C1-117-22
Noves oportunitats educatives 4.10: serveis d'orientació i transició en escoles municipals C1-118-22
Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda
Gerència de Serveis d'Espais NaturalsAnàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda local i l'ODS15 C1-141-22
Mesures per a reduir danys causats pel porc senglar C1-142-22
Redacció de projectes de millora del patrimoni natural C1-143-22
Control de nius actius de Vespa asiàtica (Vespa velutina) C1-144-22
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. AgPrevenció incendis forestals: Direcció facultativa d'obres de la infraestructura estratègica C1-181-22
Prevenció incendis forestals: Obertura de franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població C1-182-22
Prevenció incendis forestals: Projectes de franges/parcel·les d’urbanitzacions i nuclis de població C1-183-22
Àrea d'Esports i Activitat Física
Gerència de Serveis d'EsportsAssessoraments d'equipaments esportius C1-119-22
Cicle de passejades per a la gent gran C1-120-22
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius C1-121-22
Esdeveniments esportius C1-122-22
Estudis arquitectònics d'equipaments esportius C1-123-22
Estudis de manteniment d'equipaments esportius C1-124-22
Estudis de planificació i gestió d'esdeveniments esportius C1-125-22
Estudis de seguretat d’esdeveniments esportius C1-126-22
Estudis de viabilitat d'equipaments esportius C1-127-22
Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius C1-128-22
Estudis d'itineraris esportius C1-129-22
Informes de suport a la gestió d'equipaments esportius C1-130-22
Jornades d'esport adaptat C1-131-22
Préstec de material esportiu  C1-132-22
Programes esportius C1-133-22
Projectes de dinamització esportiva d'agrupacions de petits municipis C1-134-22
Projecte Transformador: Joventut Esportiva, Societat ActivaC1-001-22 
Suport municipal als agents esportius locals C1-135-22
Trofeus i medalles C1-136-22
Àrea de Feminismes i Igualtat
Gerència de Serveis d'Igualtat i CiutadaniaAssessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere C1-040-22
Avaluacions d’eines de planificació de polítiques d’igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere C1-042-22
Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere C1-045-22
Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes C1-046-22
Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènereC1-001-22 
Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistesC1-001-22 
Sensibilització vers les relacions igualitàries C1-056-22
Servei d'acompanyament professional als equips municipals d'atenció a les dones C1-057-22
Suport i corresponsabilitat de les cures C1-059-22
Xarxa Punts Liles C1-050-22
Àrea d'Infraestructures i Territori
Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i PatrimoniArquitectònicEquipaments: planificació i projectes d'edificis d'equipaments sostenibles C1-145-22
Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i resilients C1-146-22
Estudi de les afectacions de les línies de transport de subministraments de serveis C1-147-22
Gestió dels cementiris municipals C1-148-22
Millora de la resiliència dels serveis urbans i les infraestructures C1-149-22
Millora de les xarxes de serveis urbans C1-150-22
Millora de rieres, torrents i barrancs en sòl urbà C1-151-22
Planificació de la intervenció en monuments C1-152-22
Projectes d'intervenció en monuments C1-153-22
Projectes d’urbanitzacions en urbanitzacions amb dèficits C1-154-22
Protecció del patrimoni arquitectònic C1-155-22
Recerca historicoarqueològica C1-156-22
Verd urbà: planificació i millora C1-157-22
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i MobilitatActuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana C1-177-22
Actuacions de seguretat viària urbana C1-178-22
Estudis i projectes de vialitat municipal C1-179-22
Camins municipals C1-180-22
Àrea de Presidència
Direcció de Relacions InternacionalsAccions de caràcter europeu i internacional dels ens locals C1-193-22
Activitats d'educació per a la ciutadania global (ECG) C1-218-22
Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG) C1-194-22
Assessorament en projectes europeus C1-195-22
Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitants C1-196-22
Orientacions per iniciar-se a les relacions europees i internacionals C1-197-22
Plans d'acció internacional C1-198-22
Plans d'educació per a la ciutadania global (ECG) C1-199-22
Plans directors de cooperació al desenvolupament C1-200-22
Projectes de cooperació al desenvolupament C1-201-22
Tallers de promoció i divulgació europea C1-202-22
Direcció Serveis Secretaria, Adj.Secret.GralCIDO: difusió de la informació pública local C1-203-22
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació GeneralActivitats en matèria de memòria democràticaC1-001-22 
Gabinet Premsa i ComunicacióComunicació local en situació d’excepcionalitat per COVID-19 i reactivació C1-204-22
Publicacions d'àmbit local  C1-205-22
Gabinet Prevenció i SeguretatPla de seguretat local C1-206-22
Seguretat als museus municipals i les seves extensions C1-207-22
Servei Agenda 2030 i Participació CiutadanaAlineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) C1-208-22
Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadana C1-209-22
Espai d’intercanvi de coneixement en matèria de localització dels ODS entre ens locals C1-210-22
Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis C1-211-22
Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana C1-212-22
Finançament per a projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODSC1-001-22 
Guia pràctica per a elaborar l'Agenda 2030 Local C1-213-22
Plataforma Participa311 (Decidim per a la participació ciutadana) C1-214-22
Tallers adreçats a entitats i ciutadania per impulsar la cultura participativa C1-215-22
Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes CorporatiusSuport en continuïtat en protecció de dades (SCPD)C1-001-22 
Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i ComunitatInnovació en polítiques socials C1-016-22
Finançament als ens locals acollidors de persones refugiades per la guerra a Ucraïna C1-217-22
Gerència de Serveis de Benestar SocialAccions de millora contínua als serveis socials bàsics C1-017-22
Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves C1-018-22
Arranjament d'habitatges C1-038-22
Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics C1-019-22
Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics (DS-DIBA) C1-020-22
Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària (TASSAD) C1-021-22
Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles C1-022-22
Espais d’innovació en la prestació dels serveis socials d’atenció domiciliària C1-023-22
Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?" C1-024-22
Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions C1-220-22
Garantia del dret a l’alimentació C1-025-22
Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM) C1-026-22
Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans C1-027-22
Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies C1-028-22
Millora criteris de registre de l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials - Hèstia C1-029-22
Model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS) C1-030-22
NEXES, atenció a la soletat no desitjada de persones grans C1-031-22
Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles C1-032-22
Projectes estratègics en l'àmbit de persones amb discapacitat i salut mental C1-033-22
Projectes de suport al dret a l'habitatge des de l'àmbit social C1-034-22
Serveis d'intervenció socioeducativa C1-035-22
Supervisió d'equips de serveis socials bàsics C1-036-22
Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics C1-037-22
Oficina del Pla JoveDiagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut C1-137-22
Equipaments juvenils municipals C1-138-22
Plans d'actuació anual de les polítiques locals de joventut C1-139-22
Tallers d'emancipació C1-140-22
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de VidaAcollida i ciutadania intercultural C1-039-22
Assessorament en convivència, diversitat i cicle de vida C1-041-22
Ciutats amigues amb les persones grans C1-043-22
Dinamització de les persones grans C1-044-22
Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència C1-047-22
Espais d'intercanvi dels plans locals d'acció comunitària inclusiva C1-048-22
Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitatC1-001-22 
Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescènciaC1-001-22 
Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE) C1-049-22
Plans locals d'acció comunitària inclusiva C1-051-22
Projectes estratègis en l'àmbit de l'envelliment actiu C1-052-22
Promoció de la convivència als espais públics, comunitats de veïnat i equipaments municipals C1-053-22
Promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació C1-054-22
Sensibilització en convivència i diversitat C1-055-22
Servei itinerant de mediació ciutadana C1-058-22
Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i ActivitatsAdquisició d'habitatges C1-158-22
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme i regeneració urbana C1-159-22
Disseny de l'Agenda Urbana Local C1-160-22
Espai Promovem: Impuls per a la promoció d'obra nova i gran rehabilitació C1-219-22
Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits C1-161-22
Estratègies sectorials d'habitatge C1-162-22
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitació C1-163-22
Estudis en matèria d'activitats regulades i protecció civil C1-164-22
Finançament del servei de protecció civil C1-165-22
Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats C1-166-22
Finançament per a la redacció de planejament urbanístic C1-167-22
Planejament urbanístic per a petits municipis C1-168-22
Plans d'autoprotecció (PAU) i protocols C1-169-22
Plans i programes de verificació d'activitats comunicades C1-170-22
Plans locals d'habitatge C1-171-22
Programes d'actuació municipal d'habitatge C1-172-22
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits C1-173-22
Suport en matèria urbanística C1-174-22
Xarxa de les Agendes Urbanes Locals C1-175-22
Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge C1-176-22