C3. Catàleg de serveis. Acceptació de recursos

Què permet?

Comunicar a la Diputació l’acceptació de recursos concedits en el marc del Catàleg de serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals".

Per als ajuts econòmics, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la data de publicació de la concessió, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.

Per als fons de prestació, l’acceptació és expressa només quan es prevegin pagaments avançats.

Per a la resta de recursos, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la data de la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia, llevat que l’acte de concessió estableixi l’acceptació expressa.


Qui el pot demanar?

Amb caràcter obligatori, els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.


Quan es pot demanar?

A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.

Per als fons de prestació que hagin previst l’acceptació expressa, el termini per presentar-la acaba el 31 de maig de 2017.


Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2017 Provisió de béns, equips i subministraments inventariables. C3-001-17
Recursos tècnics i materials no inventariables. C3-002-17
Ajuts econòmics.
Fons de prestació. C3-003-17
Catàleg de serveis 2016 Provisió de béns, equips i subministraments inventariables. C3-002-16
Recursos tècnics i materials diferents de provisió de béns, equips i subministraments inventariables. C3-003-16

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Portal de tramitació (PMT)

  (accés restringit)