C3. Catàleg de serveis. Acceptació de recursos


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Què permet?

Acreditar l’acceptació dels recursos concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023.

Amb caràcter general, els recursos concedits s’entenen acceptats per l’ens destinatari si aquest no manifesta expressament la renúncia, total o parcial, en el termini d’un mes. No obstant, l’acte de concessió pot establir l’obligatorietat de presentar l’acceptació expressa.

En els fons de prestació en què s’hagi previst la realització de pagaments avançats, aquests pagaments s’han de produir a partir que l’ens presenti l’acceptació expressa.

En els recursos tècnics i materials en què s’estableixi l’obligació de presentar l’acceptació expressa, si el destinatari no la presenta degudament en el termini conferit, el centre gestor l’ha de requerir per a què la presenti, tot advertint-lo que, de no fer-ho, es tramitarà la renúncia.


Qui el pot demanar?

Els ens destinataris als que s’hagi concedit recursos que obliguin a l’acceptació expressa.


Quan es pot demanar?

A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.


Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023 Acceptació de béns, equips i subministraments inventariables. C3-001-23
Acceptació fons de prestació. C3-002-23
Acceptació d’ajuts econòmics i de recursos tècnics i materials diferents de béns, equips i subministraments inventariables. C3-003-23
Acceptació del fons de prestació Plans locals d'ocupació. C3-004-23

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dona per finalitzat.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment. L’ens destinatari disposa de deu dies hàbils des de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a esmenar els defectes.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022


Què permet?

Acreditar l’acceptació dels recursos concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022.

Amb caràcter general, els recursos concedits s’entenen acceptats per l’ens destinatari si aquest no manifesta expressament la renúncia, total o parcial, en el termini d’un mes. No obstant, l’acte de concessió pot establir l’obligatorietat de presentar l’acceptació expressa.

En els fons de prestació en què s’hagi previst la realització de pagaments avançats, aquests pagaments s’han de produir a partir que l’ens presenti l’acceptació expressa.

En els recursos tècnics i materials en què s’estableixi l’obligació de presentar l’acceptació expressa, si el destinatari no la presenta degudament en el termini conferit, el centre gestor l’ha de requerir per a què la presenti, tot advertint-lo que, de no fer-ho, es tramitarà la renúncia.


Qui el pot demanar?

Els ens destinataris als que s’hagi concedit recursos que obliguin a l’acceptació expressa.


Quan es pot demanar?

A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.


Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022 Acceptació de béns, equips i subministraments inventariables. C3-001-22
Acceptació fons de prestació. C3-002-22
Acceptació d’ajuts econòmics i de recursos tècnics i materials diferents de béns, equips i subministraments inventariables. C3-003-22
Acceptació del fons de prestació Plans locals d'ocupació. C3-004-22

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dona per finalitzat.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment. L’ens destinatari disposa de deu dies hàbils des de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a esmenar els defectes.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit