C3. Catàleg de serveis. Acceptació de recursos


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2020


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Què permet?

Acreditar l’acceptació dels recursos concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Amb caràcter general, els recursos concedits s’entenen acceptats per l’ens destinatari si aquest no manifesta expressament la renúncia en el termini d’un mes. No obstant, l’acte de concessió pot establir l’obligatorietat de presentar l’acceptació expressa.

En els fons de prestació en què s’hagi previst la realització de pagaments avançats, aquests pagaments s’han de produir a partir que l’ens presenti l’acceptació expressa.

En els recursos tècnics i materials en què s’estableixi l’obligació de presentar l’acceptació expressa, si el destinatari no la presenta en el termini conferit, el centre gestor l’ha de requerir per a què en deu dies hàbils la presenti, o esmeni els defectes que s’hagin constatat, tot advertint-lo que, si no la presenta correctament, es procedirà a tramitar la renúncia.


Qui el pot demanar?

Els ens destinataris als que s’hagi concedit recursos que requereixin l’acceptació expressa.


Quan es pot demanar?

A partir de la concessió dels recursos i dins del termini establert en l’acte de concessió.


Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021 Acceptació de béns, equips i subministraments inventariables. C3-001-21
Acceptació fons de prestació. C3-002-21
Acceptació d’ajuts econòmics i de recursos tècnics i materials diferents de béns, equips i subministraments inventariables. C3-003-21
Acceptació del fons de prestació Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants. C3-004-21

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dona per finalitzat.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment. L’ens destinatari disposa de deu dies hàbils des de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a esmenar els defectes.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg de la Xarxa de Governs locals 2020


Què permet?

Acreditar l’acceptació dels recursos concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.

Amb caràcter general, els recursos concedits s’entenen acceptats per l’ens destinatari si aquest no manifesta expressament la renúncia en el termini d’un mes. No obstant, l’acte de concessió pot establir l’obligatorietat de presentar l’acceptació expressa dins d’un termini determinat.

En els fons de prestació en què s’hagi previst la realització de pagaments avançats, aquests pagaments s’han de produir a partir que l’ens presenti l’acceptació expressa.

En els recursos tècnics i materials en els que s’estableixi l’obligació de presentar l’acceptació expressa, si el destinatari no la presenta en el termini conferit, el centre gestor l’ha de requerir per a què en deu dies hàbils la presenti, o esmeni els defectes que s’hagin constatat, tot advertint-lo que, si no la presenta correctament, es procedirà a tramitar la renúncia.


Règim de l’acceptació i del pagament avançat dels ajuts econòmics aprovats provisionalment el 28 de maig de 2020

S’habilita un període des de l’endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l’acceptació expressa de l’ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Transcorregut el termini anterior, el centre gestor ha de requerir la presentació de les acceptacions pendents i concedir un termini de deu dies hàbils per a fer-ho, transcorregut el qual, si no es presenta l’acceptació expressa o la renúncia, s’ha d’entendre que ha desistit tàcitament de l’ajut.


Qui el pot demanar?

Els ens destinataris als que s’hagi concedit recursos que requereixin l’acceptació expressa, ja sigui perquè així s’estableix en el Catàleg o en l’acte de concessió.


Quan es pot demanar?

A partir de la concessió dels recursos i dins del termini establert en l’acte de concessió.


Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2020 Acceptació de béns, equips i subministraments inventariables. C3-001-20
Acceptació fons de prestació C3-002-20
Acceptació d’ajuts econòmics i de recursos tècnics i materials diferents de béns, equips i subministraments inventariables. C3-003-20
Acceptació del fons de prestació Pla de reactivació de l’ocupació. C3-004-20

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dona per finalitzat.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment. L’ens destinatari disposa de deu dies hàbils des de l’endemà de rebre la notificació electrònica per a esmenar els defectes.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit