C3. Catàleg de serveis. Acceptació de recursos


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2018
Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Què permet?

Fer efectius els recursos concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019.

Amb caràcter general, els recursos concedits s’entenen acceptats per l’ens destinatari si aquest no manifesta expressament la renúncia en el termini d’un mes.

No obstant, l’acte de concessió del recurs pot establir l’obligatorietat de presentar l’acceptació expressa dins d’un termini determinat, comptat a partir de la data de la notificació.

En els fons de prestació en què s’hagi previst la realització de pagaments avançats, aquests pagaments s’han de produir quan l’ens presenti l’acceptació expressa.

Per als recursos tècnics i materials, cas d’haver-se establert l’obligatorietat de l’acceptació expressa, transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. L’ens destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació per a presentar-la. Transcorregut aquest termini sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i, en conseqüència, tramitar l’aprovació de la renúncia.


Qui el pot demanar?

Els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos i l’acte de concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.


Quan es pot demanar?

Des de la concessió dels recursos i dins del termini establert en l’acte de concessió.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2019 Acceptació de béns, equips i subministraments inventariables. C3-001-19
Acceptació fons de prestació C3-002-19
Acceptació d’ajuts econòmics i de recursos tècnics i materials diferents de béns, equips i subministraments inventariables. C3-003-19

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es dona resposta?

Si durant la revisió de la documentació, es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

D’altra banda, en el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. Si, durant aquest termini de requeriment, es presenten justificacions que s’han de subsanar, el termini de què disposa l’ens per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació electrònica.

Un cop transcorregut el termini anterior, en el termini màxim d’un mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent.

Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg de la Xarxa de Governs locals 2018


Què permet?

Per a què els recursos concedits en el marc del Catàleg de serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals" siguin efectius, cal que l’ens destinatari els accepti i accepti també les condicions de la concessió, en la forma i el termini que s’assenyalin.

Amb caràcter general, els recursos concedits s’entenen acceptats per l’ens destinatari si aquest no manifesta expressament la renúncia en el termini d’un mes.

No obstant, la resolució pot establir l’obligatorietat de la comunicació de l’acceptació expressa dins d’un termini determinat, comptat a partir de la data de la notificació.

En els fons de prestació en què s’hagi previst la realització de pagaments avançats, aquests pagaments s’han de produir quan l’ens presenti l’acceptació expressa de l’ajut en el termini establert.

Per als recursos tècnics i materials, cas d’haver-se establert l’obligatorietat de l’acceptació expressa, transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per presentar-la. Transcorregut el termini establert en l’apartat anterior sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia.


Qui el pot demanar?

Els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.


Quan es pot demanar?

A partir de la concessió dels recursos i dins del termini establert en l’acte de concessió.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2018 Provisió de béns, equips i subministraments inventariables. C3-001-18
Recursos tècnics i materials no inventariables i altres supòsits. C3-002-18
Fons de prestació. C3-003-18

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signataris per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.

Cas que durant la revisió de la documentació, es detecti l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formularà un requeriment. L’ens destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre a la notificació electrònica per esmenar els defectes.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit