C3. Catàleg de serveis. Acceptació de recursos

Catàleg de serveis 2018


Catàleg de serveis 2017
Catàleg de serveis 2018


Què permet?

Per a què els recursos concedits en el marc del Catàleg de serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals" siguin efectius, cal que l’ens destinatari els accepti i accepti també les condicions de la concessió, en la forma i el termini que s’assenyalin.

Amb caràcter general, els recursos concedits s’entenen acceptats per l’ens destinatari si aquest no manifesta expressament la renúncia en el termini d’un mes.

No obstant, la resolució pot establir l’obligatorietat de la comunicació de l’acceptació expressa dins d’un termini determinat, comptat a partir de la data de la notificació.

En els fons de prestació en què s’hagi previst la realització de pagaments avançats, aquests pagaments s’han de produir quan l’ens presenti l’acceptació expressa de l’ajut en el termini establert.

Per als recursos tècnics i materials, cas d’haver-se establert l’obligatorietat de l’acceptació expressa, transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica per presentar-la. Transcorregut el termini establert en l’apartat anterior sense que l’ens hagi presentat l’acceptació ni subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament al recurs i tramitar l’aprovació de la corresponent renúncia.


Qui el pot demanar?

Els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.


Quan es pot demanar?

A partir de la concessió dels recursos i dins del termini establert en l’acte de concessió.


Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2018 Provisió de béns, equips i subministraments inventariables. C3-001-18
Recursos tècnics i materials no inventariables i altres supòsits. C3-002-18
Fons de prestació. C3-003-18

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signataris per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.

Cas que durant la revisió de la documentació, es detecti l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formularà un requeriment. L’ens destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre a la notificació electrònica per esmenar els defectes.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg de serveis 2017


Què permet?

Comunicar a la Diputació l’acceptació de recursos concedits en el marc del Catàleg de serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals".

Per als ajuts econòmics, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la data de publicació de la concessió, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.

Per als fons de prestació, l’acceptació és expressa només quan es prevegin pagaments avançats.

Per a la resta de recursos, aquests s’entenen acceptats si en el termini d’un mes a partir de la data de la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia, llevat que l’acte de concessió estableixi l’acceptació expressa.


Qui el pot demanar?

Amb caràcter obligatori, els ens destinataris a qui s’hagi concedit recursos l’acte de concessió dels quals estableixi l’acceptació expressa.


Quan es pot demanar?

A partir de la concessió i dins del termini establert en l’acte de concessió.

Per als fons de prestació que hagin previst l’acceptació expressa, el termini per presentar-la acaba el 31 de maig de 2017.


Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2017 Provisió de béns, equips i subministraments inventariables. C3-001-17
Recursos tècnics i materials no inventariables. C3-002-17
Ajuts econòmics.
Fons de prestació. C3-003-17

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dóna per finalitzat.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit