C4. Catàleg de serveis. Justificació de despeses


Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022


Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024


Què permet?

Justificar despeses de recursos econòmics concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2024.

També permet sol·licitar l’ampliació de terminis d’execució i de justificació.

Qui el pot demanar?

Els ens beneficiaris, a través de les persones que ocupen la intervenció, secretaria-intervenció i aquestes aquelles altres en qui els anteriors hagin delegat. També, en cas d’absència acreditada dels anteriors, la secretaria de l’ens. Per últim, en cas d’absència acreditada de tots els anteriors, l’alcaldia o presidència de la corporació.

Quan es pot demanar?

Dins del termini establert per a presentar la justificació, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin aprovar. Vegeu la taula de terminis d’execució i justificació dels recursos econòmics.

Quina documentació cal aportar?

Formulari C4-001-24. Qüestions més rellevants:

  • Cal completar-lo segons la modalitat d'execució i l'import de l'ajut i acompanyar la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs.
  • Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç
  • En l’import de la despesa, cal fer constar l’import total d’aquella despesa. Si es tracta d’una factura, s’informa el seu import total.
  • En l’import justificat (imputat), s’ha de fer constar la part de l’import de la despesa directament relacionada amb l’actuació objecte de l’ajut que es justifica de la Diputació. Per exemple, si es tracta de despesa relativa a retribucions d’un empleat, i aquest només s’ha dedicat de forma parcial a l’actuació objecte d’ajut, la part proporcional de dedicació.
  • En l’apartat “Tipus de justificació”, es selecciona justificació parcial només si es preveu presentar més justificacions, ja sigui perquè l’ajut és pluriennal i queden pendents de justificar altres anualitats o perquè s’està justificant una anualitat de manera fraccionada.
  • En l’estructura de finançament, s’ha de fer constar les diferents fonts de finançament del cost total de l’actuació.

Formulari C4-002-24. S’empra per sol·licitar l’ampliació de terminis d’execució i de justificació. Cal acompanyar la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts, d’acord amb el règim de la convocatòria.

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti.

En els tràmits disponibles, segons el cas, escolliu:

  • “Justificació”, i annexeu el formulari C4-001-24 i la documentació addicional que escaigui, i signeu el tràmit electrònic.
  • “Sol·licitud general”, i annexeu el formulari C4-002-24 i la documentació addicional que escaigui, i signeu el tràmit electrònic.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica.

La despesa correctament justificada només comporta pagament si no hi ha hagut pagament avançat previ.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor requereix l’esmena.

Finalitzat el termini de justificació, s’aprova la liquidació i revocació provisionals dels imports no justificats degudament i s’habilita un període d’audiència de quinze dies per presentar al·legacions o justificacions pendents. Transcorregut el citat termini, s’aprova la liquidació i revocació definitives dels imports no justificats degudament.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs.

Quina és la normativa aplicable?

Règim de la convocatòria del Catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona.Iniciar el tràmit
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació) concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023.

També, presentar sol·licitud d’ampliació de terminis d’execució i/o de justificació.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023.

Quan es pot demanar?

Dins del termini establert per a presentar la justificació, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin aprovar. Vegeu la taula de terminis d’execució i justificació dels recursos econòmics.

Quina documentació cal aportar?

Formulari C4-001-23

Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

Formulari C4-002-23 per a la sol·licitud d’ampliació de terminis.

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu “Justificació”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor i els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.

En cas de sol·licitud d’ampliació de terminis, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”. Els usuaris de la sol·licitud inicial poden signar i presentar la nova sol·licitud.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica.

Es tramita un pagament si el pressupost de la Diputació de Barcelona està obert i, si s’ha produït un pagament avançat, només si l’import justificat és superior al pagat i inferior encara al concedit.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor requereix l’esmena.

Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació de justificacions, la Diputació de Barcelona aprova la liquidació i revocació provisionals dels ajuts no justificats i habilita un període d’audiència de quinze dies per tal que els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que estimin pertinent. Transcorregut el citat termini, aprova la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent de la convocatòria del Catàleg 2023.

Quina és la normativa aplicable?

Règim de la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona.Iniciar el tràmit
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació) concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022.

També, presentar sol·licitud d’ampliació de terminis d’execució i/o de justificació.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022.

Quan es pot demanar?

Dins del termini establert per a presentar la justificació, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin aprovar. Vegeu la taula de terminis d’execució i justificació dels recursos econòmics.

Quina documentació cal aportar?

Formulari C4-001-22

Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

Formulari C4-002-22 per a la sol·licitud d’ampliació de terminis.

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu “Justificació”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor i els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.

En cas de sol·licitud d’ampliació de terminis, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”. Els usuaris de la sol·licitud inicial poden signar i presentar la nova sol·licitud.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica.

Es tramita un pagament si el pressupost de la Diputació de Barcelona està obert i, si s’ha produït un pagament avançat, només si l’import justificat és superior al pagat i inferior encara al concedit.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor requereix l’esmena.

Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació de justificacions, la Diputació de Barcelona aprova la liquidació i revocació provisionals dels ajuts no justificats i habilita un període d’audiència de quinze dies per tal que els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que estimin pertinent. Transcorregut el citat termini, aprova la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent de la convocatòria del Catàleg 2022.

Quina és la normativa aplicable?

Règim de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona.Iniciar el tràmitIniciar el tràmit