C4. Catàleg de serveis. Justificació de despeses


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació) concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023.

També, presentar sol·licitud d’ampliació de terminis d’execució i/o de justificació.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg 2023.

Quan es pot demanar?

Dins del termini establert per a presentar la justificació, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin aprovar. Vegeu la taula de terminis d’execució i justificació dels recursos econòmics.

Quina documentació cal aportar?

Formulari C4-001-23

Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu “Justificació”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor i els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.

En cas de sol·licitud d’ampliació de terminis, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”. Els usuaris de la sol·licitud inicial poden signar i presentar la nova sol·licitud.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica.

Es tramita un pagament si el pressupost de la Diputació de Barcelona està obert i, si s’ha produït un pagament avançat, només si l’import justificat és superior al pagat i inferior encara al concedit.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor requereix l’esmena.

Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació de justificacions, la Diputació de Barcelona aprova la liquidació i revocació provisionals dels ajuts no justificats i habilita un període d’audiència de quinze dies per tal que els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que estimin pertinent. Transcorregut el citat termini, aprova la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent de la convocatòria del Catàleg 2023.Iniciar el tràmit
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació) concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022.

També, presentar sol·licitud d’ampliació de terminis d’execució i/o de justificació.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022.

Quan es pot demanar?

Dins del termini establert per a presentar la justificació, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin aprovar. Vegeu la taula de terminis d’execució i justificació dels recursos econòmics.

Quina documentació cal aportar?

Formulari C4-001-22

Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu “Justificació”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor i els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.

En cas de sol·licitud d’ampliació de terminis, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”. Els usuaris de la sol·licitud inicial poden signar i presentar la nova sol·licitud.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica.

Es tramita un pagament si el pressupost de la Diputació de Barcelona està obert i, si s’ha produït un pagament avançat, només si l’import justificat és superior al pagat i inferior encara al concedit.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor requereix l’esmena.

Dins dels tres mesos següents a l’acabament del termini final de presentació de justificacions, la Diputació de Barcelona aprova la liquidació i revocació provisionals dels ajuts no justificats i habilita un període d’audiència de quinze dies per tal que els ens afectats presentin les justificacions pendents i/o al·leguin el que estimin pertinent. Transcorregut el citat termini, aprova la liquidació i revocació definitives dels ajuts no justificats.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent de la convocatòria del Catàleg 2022.Iniciar el tràmit
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació) concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021.

Quan es pot demanar?

Dins del termini establert per a presentar la justificació, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin aprovar. Vegeu la taula de terminis d’execució i justificació dels recursos econòmics.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, cal aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021A càrrec del ens destinatariC4-001-21
Per encàrrec en un ens instrumentalC4-002-21
Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativaC4-003-21
Per encàrrec en altres ens destinatarisC4-004-21
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)C4-005-21
Sol·licitud d'ampliació de terminisC4-007-21
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

En cas de sol·licitud d’ampliació de terminis, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica.

Es tramita un pagament si el pressupost de la Diputació de Barcelona està obert i, si s’ha produït un pagament avançat, només si l’import justificat és superior.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

Una vegada finalitzat el termini de justificació els centres gestors requeriran la presentació de les justificacions pendents o l’esmena de les que contenen defectes. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini que s’estableixi en aquest requeriment per a presentar justificacions.

Transcorregut aquests terminis sense haver justificat o efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del recurs.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent de la convocatòria del Catàleg 2021.Iniciar el tràmit