C4. Catàleg de serveis. Justificació de despeses


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2020


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació) concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021.

Quan es pot demanar?

Dins del termini establert per a presentar la justificació, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin aprovar. Vegeu la taula de terminis d’execució i justificació dels recursos econòmics.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, cal aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021A càrrec del ens destinatariC4-001-21
Per encàrrec en un ens instrumentalC4-002-21
Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativaC4-003-21
Per encàrrec en altres ens destinatarisC4-004-21
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)C4-005-21
Sol·licitud d'ampliació de terminisC4-007-21
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

En cas de sol·licitud d’ampliació de terminis, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica.

Es tramita un pagament si el pressupost de la Diputació de Barcelona està obert i, si s’ha produït un pagament avançat, només si l’import justificat és superior.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

Una vegada finalitzat el termini de justificació els centres gestors requeriran la presentació de les justificacions pendents o l’esmena de les que contenen defectes. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini que s’estableixi en aquest requeriment per a presentar justificacions.

Transcorregut aquests terminis sense haver justificat o efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació del recurs.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent de la convocatòria del Catàleg 2021.Iniciar el tràmit
Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2020


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació).

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.

Quan es pot demanar?

Els terminis per presentar les justificacions s'han vist afectats per la suspensió dels terminis administratius acordada el 14 de març de 2020, per Reial Decret 463/2020, mitjançant el qual es va declarar l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, així com per la modificació de terminis acordada per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 9 de juliol de 2020.

Consulteu la taula de terminis afectats i les dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, cal aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg de serveis 2020A càrrec del ens destinatariC4-001-20
Per encàrrec en un ens instrumentalC4-002-20
Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativaC4-003-20
Per encàrrec en altres ens destinatarisC4-004-20
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)C4-005-20
Sol·licitud d'ampliació de terminisC4-007-20
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament. En cas de sol·licitud d’ampliació de terminis, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica.

Es tramita un pagament si el pressupost de la Diputació de Barcelona està obert i, si s’ha produït un pagament avançat, només si l’import justificat és superior.

Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la liquidació provisional dels ajuts per a presentar justificacions pendents o per a esmenar els defectes que se li hagin requerit. Si el requeriment es formula durant l’esmentat període d’audiència, l’ens disposa de deu dies hàbils per a esmenar el defectes a partir de l’endemà de rebre el requeriment.

Transcorregut aquests terminis sense haver justificat o efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit
Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació), en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019.

Quan es pot demanar?

Els terminis per presentar les justificacions s'han vist afectats per la suspensió dels terminis administratius acordada el 14 de març de 2020, per Reial Decret 463/2020, mitjançant el qual es va declarar l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, així com per la modificació de terminis acordada per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 9 de juliol de 2020.

Consulteu la taula de terminis afectats i les dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, cal aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg de serveis 2019A càrrec del ens destinatariC4-001-19
Per encàrrec en un ens instrumentalC4-002-19
Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativaC4-003-19
Per encàrrec en altres ens destinatarisC4-004-19
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)C4-005-19
Sol·licitud d'ampliació de terminisC4-007-19
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dona resposta?

Si durant la revisió de la documentació, es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

D’altra banda, en el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. Si, durant aquest termini de requeriment, es presenten justificacions que s’han de subsanar, el termini de què disposa l’ens per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació electrònica.

Un cop transcorregut el termini anterior, en el termini màxim d’un mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent.

Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit