C4. Justificació de despeses


Catàleg de serveis 2017


Catàleg de serveis 2016


Catàleg de serveis 2017


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses de recursos econòmics en el marc del Catàleg de serveis (ajuts econòmics i/o fons de prestació) del Pla "Xarxa de Governs Locals”.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc del Catàleg de serveis.

Tutorial justificació de despeses

Quan es pot demanar?

Per ajuts econòmics, com a màxim, el 31 de març de 2018. Per a fons de prestació, com a màxim, el 30 d'abril de 2018. Pel que fa a ajuts econòmics pluriennals, el termini acaba el 31 de març de 2019.

Aquests terminis, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg de serveis 2017A càrrec del destinatariC4-001-17
Per delegació en ens instrumental
(p.e. organisme autònom, patronat)
C4-002-17
Mitjançant col·laboració interadministrativa
(execució conjunta de l’actuació entre diferents ens destinataris, amb un ens que actua d’interlocutor amb la Diputació)
C4-003-17
Per delegació en altres ens destinataris
(p.e. mancomunitats o consells comarcals)
C4-004-17
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR)C4-005-17
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Quan es dóna resposta?

La Diputació es compromet a realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada no més tard del 31/12/2016 en un termini màxim de 28 dies naturals, i realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada a partir de l’1/1/2017 en un termini màxim de 45 dies naturals. El 100% dels pagaments es faran en un termini màxim de 60 dies. Excepcions: quan la documentació s’hagi d’esmenar, quan la documentació es presenti durant el període d’incorporació al pressupost dels romanents de crèdit de l’exercici anterior i quan l’ens tingui deutes amb la Diputació.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit
Catàleg de serveis 2016


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses de recursos econòmics en el marc del Catàleg de serveis (ajuts econòmics i/o fons de prestació) del Pla "Xarxa de Governs Locals”.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc del Catàleg de serveis.

Quan es pot demanar?

Per ajuts econòmics, com a màxim, el 31 de març de 2017. Per a fons de prestació, com a màxim, el 30 d'abril de 2017. Pel que fa a ajuts econòmics pluriennals, el termini acaba el 31 de març de 2018.

Aquests terminis, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg de serveis 2016Execució individualC4-001-16
Execució per ens instrumentalC4-002-16
Execució conjuntaC4-003-16
Execució per ens amb delegacióC4-004-16
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 1.500,00 EUR)C4-038-16
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Quan es dóna resposta?

La Diputació es compromet a realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada no més tard del 31/12/2016 en un termini màxim de 28 dies naturals, i realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada a partir de l’1/1/2017 en un termini màxim de 45 dies naturals. El 100% dels pagaments es faran en un termini màxim de 60 dies. Excepcions: quan la documentació s’hagi d’esmenar, quan la documentació es presenti durant el període d’incorporació al pressupost dels romanents de crèdit de l’exercici anterior i quan l’ens tingui deutes amb la Diputació.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit