C4. Justificació de despeses


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2018


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2017Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2019


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació), en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019.

Quan es pot demanar?

Es pot demanar dins del termini establert per justificar, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin concedir. Vegeu la taula de terminis d’execució i justificació dels recursos econòmics.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, cal aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg de serveis 2019A càrrec del ens destinatariC4-001-19
Per encàrrec en un ens instrumentalC4-002-19
Mitjançant tènciques de col·laboració interadministrativaC4-003-19
Per encàrrec en altres ens destinatarisC4-004-19
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)C4-005-19
Sol·licitud d'ampliació de terminisC4-007-19
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dona resposta?

Si durant la revisió de la documentació, es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

D’altra banda, en el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. Si, durant aquest termini de requeriment, es presenten justificacions que s’han de subsanar, el termini de què disposa l’ens per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació electrònica.

Un cop transcorregut el termini anterior, en el termini màxim d’un mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent.

Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2018


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses de recursos econòmics (ajuts econòmics i/o fons de prestació), en el marc del Catàleg de serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals”.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc del Catàleg de serveis.

Quan es pot demanar?

Per als ajuts econòmics amb termini d’execució des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, el termini de justificació acaba el 31 de març de 2019, amb una justificació parcial fins el 15 de novembre de 2018.

Per als ajuts econòmics pluriennals, per a la despesa consignada al pressupost 2018, s’estableix una justificació parcial fins el 15 de novembre de 2018 i una justificació final fins el 31 de març de 2019. Per a la despesa consignada al pressupost 2019, s’estableix una justificació parcial fins el 15 de novembre de 2019 i una justificació final fins el 31 de març de 2020.

Per als ajuts econòmics amb termini d’execució des de l’1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019, el termini de justificació acaba el 31 de març de 2020, amb una justificació parcial fins el 15 de novembre de 2019.

Per als fons de prestació, el termini de justificació acaba el 31 d’octubre de 2018.

Aquests terminis, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin concedir.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg de serveis 2018A càrrec del destinatariC4-001-18
Per encàrrec en ens instrumentalC4-002-18
Mitjançant col·laboració interadministrativaC4-003-18
Per encàrrec en altres ens destinatarisC4-004-18
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)C4-005-18
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i els signataris per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dona resposta?

La Diputació es compromet a realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada no més tard del 31/12/2018 en un termini màxim de 28 dies naturals, i realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada a partir de l’1/1/2018 en un termini màxim de 45 dies naturals. El 100% dels pagaments es faran en un termini màxim de 60 dies. Excepcions: quan la documentació s’hagi d’esmenar, quan la documentació es presenti durant el període d’incorporació al pressupost dels romanents de crèdit de l’exercici anterior i quan l’ens tingui deutes amb la Diputació.

Cas que durant la revisió de la documentació, es detecti l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formularà un requeriment. L’ens destinatari disposa fins a la data de finalització del termini d’audiència de la liquidació provisional de l’ajut per esmenar els defectes assenyalats i/o aportar la documentació demanada. Si el requeriment es formula durant el termini d’audiència de la liquidació provisional, disposa de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de rebre el requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit
Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2017


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses de recursos econòmics en el marc del Catàleg de serveis (ajuts econòmics i/o fons de prestació) del Pla "Xarxa de Governs Locals”.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc del Catàleg de serveis.

Quan es pot demanar?

Per ajuts econòmics, com a màxim, el 31 de març de 2018. Per a fons de prestació, com a màxim, el 30 d'abril de 2018. Pel que fa a ajuts econòmics pluriennals, el termini acaba el 31 de març de 2019.

Aquests terminis, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg de serveis 2017A càrrec del destinatariC4-001-17
Per delegació en ens instrumental
(p.e. organisme autònom, patronat)
C4-002-17
Mitjançant col·laboració interadministrativa
(execució conjunta de l’actuació entre diferents ens destinataris, amb un ens que actua d’interlocutor amb la Diputació)
C4-003-17
Per delegació en altres ens destinataris
(p.e. mancomunitats o consells comarcals)
C4-004-17
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR)C4-005-17
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Quan es dona resposta?

La Diputació es compromet a realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada no més tard del 31/12/2016 en un termini màxim de 28 dies naturals, i realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada a partir de l’1/1/2017 en un termini màxim de 45 dies naturals. El 100% dels pagaments es faran en un termini màxim de 60 dies. Excepcions: quan la documentació s’hagi d’esmenar, quan la documentació es presenti durant el període d’incorporació al pressupost dels romanents de crèdit de l’exercici anterior i quan l’ens tingui deutes amb la Diputació.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit