C4. Justificació de despeses


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses de recursos econòmics en el marc del Catàleg de serveis (ajuts econòmics i/o fons de prestació) del Pla "Xarxa de Governs Locals”.

Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit recursos econòmics en el marc del Catàleg de serveis.

Tutorial justificació de despeses

Quan es pot demanar?

- Catàleg 2017: per ajuts econòmics, com a màxim, el 31 de març de 2018. Per a fons de prestació, com a màxim, el 30 d'abril de 2018. Pel que fa a ajuts econòmics pluriennals, el termini acaba el 31 de març de 2019.

- Catàleg 2016: per ajuts econòmics, com a màxim, el 31 de març de 2017. Per a fons de prestació, com a màxim, el 30 d'abril de 2017. Pel que fa a ajuts econòmics pluriennals, el termini acaba el 31 de març de 2018.

- Catàleg 2015: com a màxim, el 31 de març de 2016. Pel que fa a les actuacions pluriennals, el termini acaba el 31 de març de 2017.

Aquests terminis, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

Convocatòria Modalitat d'execució Codi formulari
Catàleg de serveis 2017A càrrec del destinatariC4-001-17
Per delegació en ens instrumentalC4-002-17
Mitjançant col·laboració interadministrativaC4-003-17
Per delegació en altres ens destinatarisC4-004-17
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR)C4-005-17
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç
Catàleg de serveis 2016Execució individualC4-001-16
Execució per ens instrumentalC4-002-16
Execució conjuntaC4-003-16
Execució per ens amb delegacióC4-004-16
Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 1.500,00 EUR)C4-038-16
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç
Catàleg de serveis 2015Execució per l'ens destinatariC401
Execució per ens instrumentalC402
Execució conjuntaC403
Execució per ens amb delegacióC409
Al qual s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui en funció del recurs. Consulteu la relació de recursos i la seva documentació en aquest enllaç

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Quan es dóna resposta?

La Diputació es compromet a realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada no més tard del 31/12/2016 en un termini màxim de 28 dies naturals, i realitzar el 80% dels pagaments referits a documentació presentada a partir de l’1/1/2017 en un termini màxim de 45 dies naturals. El 100% dels pagaments es faran en un termini màxim de 60 dies. Excepcions: quan la documentació s’hagi d’esmenar, quan la documentació es presenti durant el període d’incorporació al pressupost dels romanents de crèdit de l’exercici anterior i quan l’ens tingui deutes amb la Diputació.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió i també es troben en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Portal de tramitació (PMT)

  (accés restringit)