Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022

Documentació tècnica associada a la justificació

En molts casos, les condicions específiques de concertació dels recursos del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022 estableixen que a l'hora de fer la justificació cal adjuntar una documentació tècnica determinada

El quadre següent presenta els recursos que requereixen documentació complementària per a la justificació que caldrà annexar al formulari principal que correspongui en funció de la modalitat d'execució de l'actuació.

També podeu consultar les condicions de concertació dels recursos accedint al cercador.

Gerència Recurs Memòria de realització Dades tècniques justificació
Àrea d'Acció Climàtica
Gerències de Serveis de Medi AmbientActivitats de sensibilització i educació ambiental C4-010-22
Agències d'energia C4-011-22
Implantació d'accions sostenibles C4-012-22
Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat SocialInnovació en polítiques socialsC4-006-22 
Finançament als ens locals acollidors de persones refugiades per la guerra a Ucraïna C4-063-22
Gerència de Serveis d'Igualtat i CiutadaniaBarris i comunitats: motors de transformació social C4-013-22
Dinamització de les persones gransC4-006-22 
Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccionsC4-006-22 
Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènereC4-006-22 
Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitatC4-006-22 
Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistesC4-006-22 
Xarxa Punts LilesC4-006-22 
Gerència de Serveis de Salut Pública i ConsumAnimals de companyia (gossos i gats) C4-014-22
Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà C4-015-22
Promoció de la salut C4-016-22
Sanitat ambiental C4-017-22
Seguretat alimentària  C4-018-22
Seguretat i salubritat a les platges C4-019-22
Servei de mediació en consum C4-020-22
Serveis públics de consum (OMIC i OCIC) C4-021-22
Àrea de Cultura
GS BibliotequesJornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca públicaC4-006-22 
Gerència de Serveis de CulturaActivitats culturals del cicle festiu C4-022-22
Activitats de la Xarxa d'Arxius MunicipalsC4-006-22 
Activitats de la Xarxa de Museus LocalsC4-006-22 
Actuacions i projectes estratègics per als museusC4-006-22 
Conservació preventiva, restauració i documentació de les col·leccions dels museus localsC4-006-22 
Conservació preventiva, restauració i tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipalsC4-006-22 
CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a gent gran amb malalties mentalsC4-006-22 
Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit culturalC4-006-22 
Museïtzació d'espais i equipaments patrimonialsC4-006-22 
Projectes culturalsC4-006-22 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Gerència de Serveis de ComerçCooperació comercial entre diversos ens locals C4-023-22
Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals C4-024-22
Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals C4-025-22
Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals C4-026-22
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i OcupacióActuacions de suport a la indústria C4-027-22
Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants C4-028-22
Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) C4-029-22
Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc C4-030-22
Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals C4-031-22
Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació C4-032-22
Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals C4-033-22
Observatoris del desenvolupament econòmic local C4-034-22
Planificació estratègica territorial C4-035-22
Plans locals d'ocupació C4-036-22
 C4-037-22
Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local C4-038-22
Projectes experimentals de suport al teixit productiu C4-039-22
Projectes singulars de suport al teixit productiu C4-040-22
Projectes territorials innovadors C4-041-22
Recull d'activitats de suport al teixit empresarial C4-042-22
Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses C4-043-22
Gerència de Serveis de TurismeCreació i millora de productes turístics C4-044-22
Foment de la sostenibilitat turística C4-045-22
Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Gerència de Serveis d'EducacióCiutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais educatiusC4-006-22 
Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals d'escolaritzacióC4-006-22 
Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipis C4-046-22
Escoles i centres educatius: finançament d'escoles municipalsC4-006-22 
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de programes de transició educativa C4-047-22
Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes innovadors de transicions educativesC4-006-22 
Gerència de Serveis d'EsportsAjuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables C4-048-22
Digitalització i condicionament d'equipaments esportius C4-049-22
Dinamització de l'activitat física i l'esport local C4-050-22
Esdeveniments esportius C4-051-22
Programes esportius C4-052-22
Projecte Transformador: Joventut Esportiva, Societat ActivaC4-006-22 
Oficina del Pla JoveFinançament en l'àmbit de joventutC4-006-22 
Àrea d'Infraestructures i Espais naturals
Gerència de Serveis d'Espais NaturalsMesures per a reduir danys causats pel porc senglarC4-006-22 
Control de nius actius de Vespa asiàtica (Vespa velutina)C4-006-22 
Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i PatrimoniArquitectònicPlanificació de la intervenció en monumentsC4-006-22 
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i ActivitatsAdquisició d'habitatgesC4-006-22 
Finançament del servei de protecció civil C4-053-22
Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats C4-054-22
Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible C4-055-22
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits C4-056-22
Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes CorporatiusAdquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbanaC4-006-22 
Gabinet d'Innovació DigitalImpuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarquesC4-006-22 
Promoció del canal electrònic, l'accés a la informació pública i la transparènciaC4-006-22 
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern LocalSuport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcalsC4-006-22 
Àrea de Presidència
Direcció de Relacions InternacionalsAccions de caràcter europeu i internacional dels ens locals C4-057-22
Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG) C4-058-22
Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitants C4-059-22
Plans d'acció internacional C4-060-22
Plans d'educació per a la ciutadania global (ECG) C4-061-22
Projectes de cooperació al desenvolupament C4-062-22
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació GeneralActivitats en matèria de memòria democràticaC4-006-22 
Servei Agenda 2030 i Participació CiutadanaFinançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipisC4-006-22 
Finançament en l'àmbit de la participació ciutadanaC4-006-22