C5. Catàleg de serveis. Aprovació de la despesa


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Catàleg de la Xarxa de Governs locals 2020


Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021


Què permet?

Acreditar el compromís de l’aportació de l’ens destinatari respecte dels recursos tècnics i materials concedits que s’han de contractar externament amb cofinançament inicial de l’ens destinatari, vinculat tant a l’adjudicació com al lliurament. La Diputació de Barcelona iniciarà l’actuació una vegada l’ens acrediti el referit compromís.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris amb recursos cofinançats, amb cofinançament inicial.

Quan es pot demanar?

Quan la Diputació aprovi en unitat d’acte la concessió de l’ajut i la contractació derivada d’aquesta concessió, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a aquesta aprovació.

Quan la Diputació aprovi separadament la concessió de l’ajut i la contractació derivada d’aquesta concessió, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a l’aprovació de la referida contractació.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021Aprovació de la despesa de plans, projectes i informes cofinançats. C5-001-21

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg de la Xarxa de Governs locals 2020


Què permet?

Acreditar el compromís de l’aportació de l’ens destinatari respecte dels recursos tècnics i materials concedits que s’han de contractar externament amb cofinançament inicial de l’ens destinatari, vinculat tant a l’adjudicació com al lliurament. La Diputació iniciarà l’actuació una vegada l’ens acrediti el referit compromís.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris amb recursos cofinançats, amb cofinançament inicial.

Quan es pot demanar?

Quan la Diputació aprovi en unitat d’acte la concessió de l’ajut i la contractació derivada d’aquesta concessió, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a aquesta aprovació.

Quan la Diputació aprovi separadament la concessió de l’ajut i la contractació derivada d’aquesta concessió, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a l’aprovació de la referida contractació.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2020Aprovació de la despesa de plans, projectes i informes cofinançats. C5-001-20

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit “Sol·licitud general”, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signadors per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit