C5. Aprovació de la despesa


Catàleg de serveis 2018


Catàleg de serveis 2017
Catàleg de serveis 2018

Què permet?

Per als recursos tècnics i materials que s’hagin de contractar externament, acreditar davant de la Diputació de Barcelona que l’ens destinatari es compromet a destinar pressupost suficient per a finançar la seva part.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris amb recursos tècnics o materials cofinançats.

Quan es pot demanar?

En els recursos que es resolguin pel procediment de concurrència competitiva, abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació.

En els recursos que es resolguin pel procediment de concessió directa amb concurrència, abans que es procedeixi a la concessió.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2018Disponibilitat pressupostària de plans, projectes i informes cofinançats. C5-001-18

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit "Sol·licitud general", annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signataris per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dóna resposta?

AAmb la correcta presentació del formulari, la Diputació dóna per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmitCatàleg de serveis 2017

Què permet?

Acreditar, davant de la Diputació, que l’ens destinatari disposa de pressupost suficient per finançar la seva part del cost del pla, projecte i informe objecte de suport.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris que vulguin que es procedeixi a l’aprovació dels recursos consistents en redacció de plans, projectes i informes cofinançats, prèviament concertats.

Quan es pot demanar?

Amb caràcter previ a l’aprovació del decret o acord de concessió del recurs.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2017Disponibilitat pressupostària de plans, projectes i informes cofinançats. C5-001-17

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit "Sol·licitud general", annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dóna per finalitzat el tràmit i procedeix a l’aprovació del recurs.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit