C5. Aprovació de la despesa


Catàleg de serveis 2018


Què permet?

Per als recursos tècnics i materials que s’hagin de contractar externament, acreditar davant de la Diputació de Barcelona que l’ens destinatari es compromet a destinar pressupost suficient per a finançar la seva part.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris amb recursos cofinançats.

Quan es pot demanar?

En els recursos que es resolguin pel procediment de concurrència competitiva, abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació.

En els recursos que es resolguin pel procediment de concessió directa amb concurrència, abans que es procedeixi a la concessió.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2018Aprovació de la despesa. C5-001-18

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), escolliu el tràmit "Sol·licitud general", annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i els signataris per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dóna per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit