C5. Disponibilitat pressupostària

Què permet?

Acreditar, davant de la Diputació, que l’ens destinatari disposa de pressupost suficient per finançar la seva part del cost del pla, projecte i informe objecte de suport.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris que vulguin que es procedeixi a l’aprovació dels recursos consistents en redacció de plans, projectes i informes cofinançats, prèviament concertats.

Quan es pot demanar?

Amb caràcter previ a l’aprovació del decret o acord de concessió del recurs.

Quina documentació cal aportar?

Convocatòria Classe de recurs Codi formulari
Catàleg de serveis 2017Disponibilitat pressupostària de plans, projectes i informes cofinançats. C5-001-17

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT), escolliu el tràmit "Sol·licitud general", annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació del formulari, la Diputació dóna per finalitzat el tràmit i procedeix a l’aprovació del recurs.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en la fitxa del recurs corresponent del Catàleg.Iniciar el tràmit