E4. FEDER 2014-2020. Justificació de despeses


Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial”,


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts de la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d'especialització i competitivitat territorial, atorgats a través del Dictamen de la Junta de Govern, aprovat en sessió 31 de gener de 2019, que resol el procediment de concessió dels ajuts, als efectes de procedir al pagament d'aquelles despeses relacionades amb els ajuts atorgats que hagin estat objecte:

a) de presentació de la certificació davant la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, per al pagament de l'import corresponent a l'anualitat 2020, o bé

b) dels corresponents informes de verificació definitiva emesos per la Generalitat de Catalunya.


Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, en els termes previstos en:

- Dictamen que aprova la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d'especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el seu règim de regulador i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 27 de setembre de 2018.

- Dictamen que aprova la resolució del procediment de concessió d'ajuts de la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d'especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern en sessió de 31 de gener de 2019.

- Dictamen que aprova l'adequació dels terminis d'execució i de justificació i del sistema de justificació dels ajuts inclosos en la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d'especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 d'octubre de 2020.

Rectificar l’error material existent en el Dictamen d’adequació dels terminis d’execució i de justificació i del sistema de justificació dels ajuts inclosos en la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 d'octubre de 2020.

La despesa finançada per la Diputació de Barcelona serà com a màxim, del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades. El percentatge de finançament per part de la Diputació de Barcelona que s'hagi aprovat serà mantingut dins cada projecte, operació, actuació, contracte i factura que hagin estat verificats.

Podeu consultar el llistat dels ajuts concedits en el següent enllaç.

- Dictamen que aprova prendre coneixement de la modificació dels terminis i altres ajustos aprovats per la Generalitat de Catalunya en relació amb els ajuts inclosos en la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 "Eixos prioritaris 4 i 6" i "Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Quan es pot realitzar?

a) La presentació del document “Proposta de certificat i declaració de despeses” (que emet la Generalitat de Catalunya davant la presentació de la certificació) amb el formulari homologat de justificació de despeses E4-001-16, es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Diputació de Barcelona (PMT).

b) Quan la justificació estigui verificada, la presentació de la còpia dels “Informes de verificació definitius” de la despesa per part dels ens locals beneficiaris a la Diputació de Barcelona, amb el formulari homologat de justificació de despeses E4-001-16, es realitzarà en un termini no superior a un mes des de la seva emissió, també a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Diputació de Barcelona (PMT).

En cas que existeixin incidències detectades en els processos de revisió i control de les certificacions presentades pels ens locals, que comportin la determinació d'alguna despesa pagada per la Diputació com a no elegible, l'ens local haurà de procedir al reintegrament de l'import que correspongui.


Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses, els ens locals hauran de presentar còpia del document “Proposta de certificat i declaració de despeses” o dels “Informes de verificació definitius” emesos per la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que s'estableix en l'article 125.4 del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell.

La documentació esmentada anirà acompanyada del formulari normalitzat de sol·licitud de justificació de despeses E4-001-16.

A la finalització de l'actuació, els ens beneficiaris han de presentar còpia del certificat de finalització del projecte.


On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT) i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari junt amb la còpia del document “Proposta de certificat i declaració de despeses” o bé de l'”Informe de verificació definitiu” emesos per la Generalitat de Catalunya.

La tramitació electrònica l'ha de realitzar la persona que ocupi el càrrec d'interventor/a o de secretari/ària-interventor/a de l'ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin a càrrec de la bestreta prevista per a l'anualitat 2020, poden ser parcials o totals. La seva validació, per part de la Diputació, podrà generar aquests pagaments parcials en la part que correspongui a les quantitats justificades efectivament.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és la Direcció de Serveis de Cooperació Local, adscrita a la Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local de la Diputació de Barcelona.


Quina és la normativa aplicable?

- Dictamen que aprova la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d'especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el seu règim de regulador i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 27 de setembre de 2018.

- Dictamen que aprova la resolució del procediment de concessió d'ajuts de la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d'especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern en sessió de 31 de gener de 2019.

- Dictamen que aprova l'adequació dels terminis d'execució i de justificació i del sistema de justificació dels ajuts inclosos en la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d'especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 d'octubre de 2020.

Rectificar l’error material existent en el Dictamen d’adequació dels terminis d’execució i de justificació i del sistema de justificació dels ajuts inclosos en la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 d'octubre de 2020.

- Decret que aprova donar compte i acceptar la pròrroga de l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Mataró, corresponent a “Eixos prioritaris 4 i 6” de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

- Dictamen que aprova prendre coneixement de la modificació dels terminis i altres ajustos aprovats per la Generalitat de Catalunya en relació amb els ajuts inclosos en la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 "Eixos prioritaris 4 i 6" i "Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)", en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".Iniciar el tràmit