E4. FEDER 2014-2020. Justificació de despeses


Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial”,


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i competitivitat territorial, als efectes de procedir al pagament d’aquelles despeses relacionades amb els ajuts atorgats que hagin estat pagades i hagin estat objecte dels corresponents informes de verificació emesos per la Generalitat de Catalunya.

Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l’acceptació dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen que aprova la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el seu règim de regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 27 de setembre de 2018.

La despesa finançada per la Diputació de Barcelona serà com a màxim, del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades. El percentatge de finançament per part de la Diputació de Barcelona que s’hagi aprovat serà mantingut dins cada projecte, operació, actuació, contracte i factura que hagin estat verificats.

Quan es pot realitzar?

La presentació de la còpia dels informes de verificació de la despesa per part dels ens locals beneficiaris a la Diputació de Barcelona es realitzarà en un termini no superior a un mes des de la seva emissió i a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Diputació de Barcelona (PMT).

En cas que existeixin incidències detectades en els processos de revisió i control de les certificacions presentades pels ens locals, que comportin la determinació d’alguna despesa pagada per la Diputació com a no elegible, l’ens local haurà de procedir al reintegrament de l'import que correspongui.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses, els ens locals hauran de presentar còpia dels informes de verificació emesos per la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que s’estableix en l’article 125.4 del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell.

La documentació esmentada anirà acompanyada del formulari normalitzat de sol·licitud de justificació de despeses E4-001-16.

A la finalització de l’actuació, els ens beneficiaris han de presentar còpia del certificat de finalització del projecte, d’acord l’establert en les bases reguladores dels ajuts, recollides a l’article 3 del present règim.

On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari junt amb la còpia dels informes de verificació emesos per la Generalitat de Catalunya.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar l’interventor i/o el secretari-interventor de l’ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és la Direcció de Serveis de Cooperació Local, adscrita a la Coordinació de Concertació i Assistència Local de la Diputació de Barcelona.

Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el seu règim regulador i la convocatòria d’ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 27 de setembre de 2018.Iniciar el tràmit