I. Programa general d’inversions. Conformitat


Consulteu les preguntes més freqüents.


Què permet?

Els ens destinataris disposen fins al 30 d’octubre de 2020 per manifestar la seva conformitat amb les condicions i els procediments del programa, el que inclou la conformitat amb la seva base de concertació, d’acord amb el model normalitzat.

En aquest tràmit, els ens també han d’informar a la Diputació de Barcelona dels projectes d’inversió que preveuen sol·licitar en el marc de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”, sense que aquesta informació els vinculi a l’hora de seleccionar definitivament els projectes per als quals acabin sol·licitant finançament.

La realització del tràmit és condició imprescindible per a esdevenir beneficiari d’ajuts en el marc del Pla general d’inversions.

Qui l’ha de realitzar?

Els destinataris del Programa general d’inversions: Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de la província de Barcelona.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa i de president/a tenen les funcions de signatura i presentació del present tràmit. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.

Quan es pot realitzar?

El termini finalitza el 30 d’octubre de 2020.

On i com es fa?

A través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Quina documentació cal aportar?

Formulari Form_Conformitat_I-001-20

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Direcció de Serveis de Cooperació Local.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa general d’inversions.Iniciar el tràmit