I1. Programa general d’inversions. Sol·licitud de recursos


Programa sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima. Sol·licitud de recursos


Què permet?

Presentar sol·licituds d’ajut en el marc del Programa sectorial Renovables 2030.

No s’estableix un nombre màxim de sol·licituds per ens.

Es rep l’ajut si es compleixen els requisits de la sol·licitud, s’obté la valoració mínima i hi ha disponibilitat de recursos.

Qui el pot demanar?

Els municipis de la província de Barcelona.

Els ens supramunicipals de la província de Barcelona que acreditin convenientment amb la seva sol·licitud tenir competències en la gestió dels residus i/o en el cicle de l’aigua.

Quan es pot realitzar?

Les sol·licituds s’han de presentar en qualsevol moment dels períodes següents:

Any Període de sol·licitud
2022Des del dia següent a la publicació de l’aprovació del programa fins al 30 de novembre de 2022
2023Des del 2 de gener de 2023 fins al 31 d’octubre de 2023. Període de sol·licitud tancat per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7418 de data 26/05/2023 que declara l'esgotament del pressupost previst per al programa sectorial Renovables 2030 i desestima per manca de recursos diverses sol·licituds presentades en el seu marc
2024Des del 2 de gener de 2024 fins al 31 d’octubre de 2024. Període de sol·licitud tancat per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7418 de data 26/05/2023 que declara l'esgotament del pressupost previst per al programa sectorial Renovables 2030 i desestima per manca de recursos diverses sol·licituds presentades en el seu marc

On i com es fa?

A través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Quins són els imports mínims i màxims?

  • L’import mínim de cada sol·licitud ha de ser de 100.000,00 euros (IVA inclòs).
  • L’import màxim pel conjunt d’ajuts que pot rebre un ens a l’empara del Programa no pot superar 1.500.000,00 euros.

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar el formulari I1-003-20

Quan es dona resposta?

El termini màxim de concessió i/o denegació és de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

  • Lliurada: des del moment en què l’ens destinatari la tramet i fins que la Diputació de Barcelona la revisa, a efecte de determinar si hi ha defectes que cal esmenar.
  • Pendent d'esmena: des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de defectes esmenables.
  • En curs: des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, sense haver detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o la desestimació de la sol·licitud.

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea d’Acció Climàtica. Dades de contacte: Tel. 671 440 627 - melcionfc@diba.cat

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa sectorial Renovables 2030.

Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit