I1. Programa general d’inversions i programes sectorials. Sol·licitud de recursos


Programa general d’inversions 2024-2027


Programes sectorials 2024 - 2027

Transició ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima


Programa general d’inversions 2024-2027. Sol·licitud.


Què permet?

Pel que fa a la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”, els ens destinataris poden presentar el nombre de sol·licituds que s’indica en aquest punt. La suma dels imports sol·licitats no pot superar la base de concertació de l’ens.

 1. Els ens destinataris de fins a 20.000 habitants poden presentar un màxim de tres sol·licituds.
 2. Els ens destinataris de més de 20.000 habitants poden presentar un màxim de cinc sol·licituds.

La Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió” no requereix de sol·licitud.

Qui el pot demanar?

Els destinataris del Programa general d’inversions: Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona.

Les sol·licituds han d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde o alcaldessa, o de secretari o secretària. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.

Quan es pot realitzar?

El termini de presentació de sol·licituds de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” s’inicia l’endemà de la publicació del present règim en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i acaba el 30 de novembre de 2026.

On i com es fa?

A través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar la següent documentació:

 • Formulari I1-001-24, corresponent a la memòria de la sol·licitud.
 • Si escau, projecte executiu de l’actuació en cas que no hagi estat elaborat per la Diputació de Barcelona.
 • Altres documents necessaris per a la valoració de la sol·licitud.

Quines condicions s’han d’acreditar per poder presentar les sol·licituds?

Per a poder presentar una sol·licitud en el marc de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”, s'ha d'acreditar el compliment de les condicions comunes a totes les actuacions:

 • Que el projecte compleix la normativa aplicable.
 • Disposició de finançament complet per a executar l'actuació, tenint en compte l'aportació sol·licitada a la Diputació de Barcelona.
 • Que l'aportació sol·licitada a la Diputació de Barcelona, juntament amb les altres fonts de finançament de l'actuació, no supera el cent per cent del seu cost.

I de les condicions específiques establertes en funció del tipus d’actuació:

 1. Execució d'obres contractades per l’ens destinatari, o per un ens instrumental o un ens públic a qui el destinatari hagi encarregat l’execució:
  • Si l'obra requereix de licitació, que l'òrgan competent de l'ens ha aprovat l'expedient de contractació i disposat l'obertura del procediment d'adjudicació, conforme l'establert a la normativa en matèria de contractació.
  • Si l'obra no requereix de licitació, que l'òrgan competent de l'ens ha aprovat l'adjudicació o reconegut obligacions corresponents a l'actuació objecte d'ajut.
  • Que el projecte compta amb els estudis previs, informes i permisos que preceptivament exigeixi la normativa aplicable.

 2. Execució d'obres contractades per la Diputació de Barcelona:
  • Haver subscrit conveni de col·laboració o instrument equivalent amb la Diputació de Barcelona per a l’execució de les obres.

 3. Execució d'obres per pròpia administració:
  • Que l'ens destinatari ha disposat l'execució de l'esmentada obra per pròpia administració, conforme l'establert a la normativa en matèria de contractació.
  • Import total desglossat del pressupost d'execució de l'obra segons projecte tècnic previ (IVA inclòs), amb aplicació desglossada de:
   1. cost dels materials
   2. cost de la maquinària
   3. cost de la mà d'obra necessària per a la realització de les obres. En cas de comptar amb la col·laboració d'empresaris particulars, en base a les previsions contingudes a la normativa en matèria de contractació, l'import relatiu a les contractacions, IVA inclòs.
  • Que el projecte compta amb els estudis previs, informes i permisos que preceptivament exigeixi la normativa aplicable.

 4. Adquisició de béns immobles i mobles:
  • Quan es tracti de l'adquisició de béns immobles:
   1. Quan es tracti d'una compra-venda: que l'òrgan competent de l'ens ha adoptat l'acord d'iniciar l'expedient d'adquisició de l'immoble; quan el valor dels béns excedeixi dels 100.000,00 euros, que el projecte compta amb l'informe favorable del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
   2. Quan es tracti d'una expropiació: que l'òrgan competent de l'ens ha declarat d'utilitat pública la necessitat d'ocupació de l'immoble.
   3. Quan es tracti de l'adquisició de béns mobles: que l'òrgan competent de l’ens, segons escaigui, ha aprovat l’expedient de contractació i disposat l’obertura del procediment d’adjudicació/ ha aprovat l’adjudicació/ ha reconegut les obligacions corresponents a l'adquisició.

 5. Execució d’obres en col·laboració amb entitats privades sense ànim de lucre:
  • Que l'actuació té per objecte el manteniment i/o la creació d'equipaments i d'infraestructures que tenen previst un ús públic, d'acord amb el corresponent conveni regulador o instrument anàleg amb l'entitat privada.

Quan es dona resposta?

Les sol·licituds són objecte d’una doble revisió: formal i material.

Una vegada realitzades les instruccions formal i material, des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local es verificarà/requerirà en l’aplicació PMT en un termini no superior a dos mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud es presenti.

En cas de verificar-se i que el sentit de l’informe d’instrucció sigui favorable, el centre gestor ha de promoure una proposta de resolució estimatòria. Quan el sentit sigui desfavorable, el centre gestor ha de promoure una proposta de resolució desestimatòria. En cas de resolució desestimatòria, es permet a l’ens que presenti una sol·licitud addicional.

Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • Lliurada: des del moment en què l’ens destinatari la tramet i fins que la Diputació de Barcelona la revisa, a efecte de determinar si hi ha defectes que cal esmenar.
 • Pendent d'esmena: des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de defectes esmenables.
 • En curs: des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, sense haver detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o la desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa general d’inversions 2024-2027.Iniciar el tràmitPrograma sectorial de transició ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima. Sol·licitud.


Què permet?

Pel que fa a la Línia de suport 2 “Renovables 2030”, el tràmit permet presentar les sol·licituds d’ajuts.

La Línia de suport 1 “Adaptació a l’emergència climàtica” no requereix de sol·licitud, en aprovar-se els ajuts en unitat d’acte amb el present règim.


Qui el pot demanar?

Els destinataris del Programa:

 1. Els municipis de la província de Barcelona.
 2. Els ens supramunicipals amb competències en la gestió dels residus i/o en el cicle de l’aigua que realitzin les inversions a les infraestructures dels àmbits referits.

El tràmit de sol·licitud el pot signar:

 1. Alcalde/essa, President/a.
 2. Secretari/ària, quan es certifiqui l’adopció d’un acte per l’òrgan competent de l’ens.
 3. Persones en qui els anteriors hagin delegat.

Quan es pot realitzar?

Any Període de sol·licitud
2024 Del 19 de juny de 2024 i fins al 31 d’octubre de 2024
2025 Des del 2 de gener de 2025 i fins al 31 d’octubre de 2025

On i com es fa?

A través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).


Quina documentació cal aportar?

Cal presentar la següent documentació:


Quan es dona resposta?

Les sol·licituds s’han de resoldre en un termini no superior a nou mesos des de la data de la seva correcta presentació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • Lliurada: des del moment en què l’ens destinatari la tramet i fins que la Diputació de Barcelona la revisa, a efecte de determinar si hi ha defectes que cal esmenar.
 • Pendent d'esmena: des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de defectes esmenables.
 • En curs: des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, sense haver detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o la desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa sectorial de transició ecològica 2030, de suport a inversions locals pel clima.Iniciar el tràmit