I1. Programa general d’inversions. Sol·licitud de recursos


Programa general d’inversions


Programes sectorials

Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima


Programa general d’inversions. Sol·licitud de recursos


Consulteu les preguntes més freqüents.


Què permet?

Els ens destinataris poden presentar fins a un màxim de tres sol·licituds en el marc de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”. La suma dels imports sol·licitats dels projectes que es presentin no pot superar la base de concertació de l’ens.

La Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió” no requereix de sol·licitud, i es resoldrà directament.

Qui el pot demanar?

Els destinataris del Programa general d’inversions: Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de la província de Barcelona.

Les sol·licituds han d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde o alcaldessa, o de secretari o secretària. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.

Quan es pot realitzar?

Als efectes de presentar les sol·licituds i acreditar les condicions de maduresa establertes, s’estableixen els següents períodes de sol·licitud:

 1. Primer període: des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aprovació del present programa i fins al 30 d’octubre de 2020.
 2. Segon període: des de l’1 de gener de 2021 fins al 30 de setembre de 2021.
 3. Tercer període: des de l’1 de gener de 2022 fins al 30 de novembre de 2022.

On i com es fa?

A través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar la següent documentació:

 • Formulari Form_Sol·licitud_I1-001-20
 • Projecte executiu de l’actuació, si no l’ha elaborat la Diputació de Barcelona, i altres documents necessaris per a la valoració de la sol·licitud.

Quines condicions s’han d’acreditar per poder presentar les sol·licituds?

Per a poder presentar una sol·licitud en el marc de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”, s'ha d'acreditar el compliment de les condicions comunes a totes les actuacions:

 • Que el projecte compleix la normativa aplicable.
 • Disposició de finançament complet per a executar l'actuació, tenint en compte l'aportació sol·licitada a la Diputació de Barcelona.

I de les condicions específiques establertes en funció del tipus d’actuació:

 1. Execucions d'obra:
  • Si l'obra requereix de licitació, que l'òrgan competent de l'ens ha aprovat l'expedient de contractació i disposat l'obertura del procediment d'adjudicació, conforme l'establert a la normativa en matèria de contractació.
  • Si l'obra no requereix de licitació, que l'òrgan competent de l'ens ha aprovat l'adjudicació o reconegut obligacions corresponents a l'actuació objecte d'ajut.
  • Que el projecte compta amb els estudis previs, informes i permisos que preceptivament exigeixi la normativa aplicable.

 2. Execucions d'obra per pròpia administració:
  • Que l'ens destinatari ha disposat l'execució de l'esmentada obra per pròpia administració.
  • Import total desglossat del pressupost d'execució de l'obra, amb aplicació desglossada de: a) cost dels materials, b) cost de la maquinària, c) cost de la mà d'obra, els quals són susceptibles de ser finançats en el marc del PGI sempre i quan estiguin vinculats a l’execució de l’obra finançada.
  • Que el projecte compta amb els estudis previs, informes i permisos que preceptivament exigeixi la normativa aplicable.

 3. Adquisicions de béns immobles i mobles:
  • Quan es tracti de l'adquisició de béns immobles: a) Quan es tracti d'una compra-venda: que l'òrgan competent de l'ens ha adoptat l'acord d'iniciar l'expedient d'adquisició de l'immoble; b) Quan es tracti d'una expropiació: que l'òrgan competent de l'ens ha declarat d'utilitat pública la necessitat d'ocupació de l'immoble.

 4. Transferències de capital, en cas de col·laboració amb entitats privades sense ànim de lucre:
  • Que l'actuació té per objecte el manteniment i/o la creació d'equipaments i d'infraestructures que tenen previst un ús públic, d'acord amb el corresponent conveni regulador o instrument anàleg amb l'entitat privada.

Quan es dona resposta?

Les sol·licituds són objecte d’una doble revisió: formal i material.

Una vegada realitzada la instrucció formal, des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local s’assignarà un àmbit de cooperació i un centre gestor a la sol·licitud, i es verificarà en l’aplicació PMT en un termini no superior a un mes a comptar des de la data en què la sol·licitud es presenti.

Pel que fa a la instrucció material, quan la valoració sigui favorable, el centre gestor promourà la resolució estimatòria. En cas de ser desfavorable, la Direcció de Serveis de Cooperació Local promourà la resolució desestimatòria. En aquest darrer cas, es permetrà a l’ens que presenti una sol·licitud addicional.

Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa general d’inversions.Iniciar el tràmitPrograma sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima. Sol·licitud de recursos


Què permet?

Presentar sol·licituds d’ajut en el marc del Programa sectorial Renovables 2030.

No s’estableix un nombre màxim de sol·licituds per ens.

Es rep l’ajut si es compleixen els requisits de la sol·licitud, s’obté la valoració mínima i hi ha disponibilitat de recursos.

Qui el pot demanar?

Els municipis de la província de Barcelona.

Els ens supramunicipals de la província de Barcelona que acreditin convenientment amb la seva sol·licitud tenir competències en la gestió dels residus i/o en el cicle de l’aigua.

Quan es pot realitzar?

Les sol·licituds s’han de presentar en qualsevol moment dels períodes següents:

Any Període de sol·licitud
2022Des del dia següent a la publicació de l’aprovació del programa fins al 30 de novembre de 2022
2023Des del 2 de gener de 2023 fins al 31 d’octubre de 2023
2024Des del 2 de gener de 2024 fins al 31 d’octubre de 2024

On i com es fa?

A través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Quins són els imports mínims i màxims?

 • L’import mínim de cada sol·licitud ha de ser de 100.000,00 euros (IVA inclòs).
 • L’import màxim pel conjunt d’ajuts que pot rebre un ens a l’empara del Programa no pot superar 1.500.000,00 euros.

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar el formulari I1-003-20

Quan es dona resposta?

El termini màxim de concessió i/o denegació és de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • Lliurada: des del moment en què l’ens destinatari la tramet i fins que la Diputació de Barcelona la revisa, a efecte de determinar si hi ha defectes que cal esmenar.
 • Pendent d'esmena: des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de defectes esmenables.
 • En curs: des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, sense haver detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o la desestimació de la sol·licitud.

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea d’Acció Climàtica. Dades de contacte: Tel. 671 440 627 - melcionfc@diba.cat

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa sectorial Renovables 2030.

Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit