I3. Programa general d’inversions. Acceptació d'ajuts


Programa general d’inversions 2024-2027


Què permet?

Pel que fa a la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”, transcorregut el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la notificació, sense que l'ens hagi manifestat expressament la seva renúncia, l'ajut s'ha d'entendre acceptat tàcitament. No obstant això, durant d'aquest termini, l'ens pot acceptar-lo expressament per tal d'agilitzar l'execució de les actuacions corresponents. L'acte d'aprovació de la concessió pot establir, en tot cas, l'acceptació expressa.

Pel que fa a la Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió”:

  • Els ens destinataris poden presentar l’acceptació expressa de l’ajut com a molt tard el 30 de setembre de 2024. L’òrgan competent de l’ens destinatari per adoptar aquest acte és el que correspongui d’acord amb la distribució competencial interna de l’ens.
  • La presentació de l’acceptació expressa és condició per a rebre el pagament avançat establert en el present règim.
  • En cas de no presentar l’acceptació expressa ni manifestar expressament la renúncia, l'ajut s'ha d'entendre acceptat tàcitament.

Qui l'ha de tramitar?

Ens destinataris dels ajuts.

Quan es pot demanar?

Fins al 30 de setembre de 2024.

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. També els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.

Quina documentació cal aportar?

Formulari I3-001-24

Quan es dona resposta?

La Direcció de Serveis de Cooperació Local ha de verificar el tràmit en l’aplicació PMT en un termini no superior a un mes a comptar des de la data en què la tramitació es realitzi correctament.

Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

  • Lliurada: des del moment en què l’ens destinatari la tramet i fins que la Diputació de Barcelona la revisa, a efecte de determinar si hi ha defectes que cal esmenar.
  • Pendent d'esmena: des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de defectes esmenables.
  • En curs: des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, sense haver detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o la desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa general d’inversions 2024-2027.Iniciar el tràmit