M2. Meses de concertació. Formalització de preacord

Què permet?

Acreditar que el preacord compleix les condicions establertes a l’article 5 de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019” per tal que la Diputació aprovi la formalització del preacord corresponent i, en conseqüència, l’atorgament d’un ajut econòmic.

Només cal realitzar el tràmit respecte dels preacords consistents en ajut econòmic. Els preacords consistents en redacció de plans, projectes i informes, o en execució d’obres per la pròpia Diputació, es formalitzen d’ofici a partir del seu any d’inici previst.

Qui el pot demanar?

Els ens destinataris que hagin rebut la notificació del decret d'adopció o de modificació de preacords.

Fins quan es pot demanar?

Des de l'any d'inici previst en la resolució d'aprovació de preacords i, com a màxim, fins al 31 de març de 2020.

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Quina documentació cal aportar?

Formulari M2-001-16, el qual es configura en funció de l'àmbit de cooperació seleccionat.

On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament.

Heu d’accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) i seleccionar l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escollir “Sol·licitud general”, emplenar les dades i adjuntar el formulari M2-001-16. Si l’expedient no està creat en el PMT, es pot tramitar electrònicament una sol·licitud general a través de la Seu electrònica de la Diputació.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

Quan es dona resposta?

El centre gestor del preacord ha de revisar la documentació. En cas d'apreciar defectes, es requerirà a l'ens destinatari perquè els esmeni com a condició per a prosseguir amb la tramitació.

Quin seguiment es pot efectuar?

L'ens destinatari es pot adreçar al centre gestor del preacord per informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient.

Quina és la normativa aplicable?

Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i la seva modificació.Iniciar el tràmit