M3. Meses de concertació. Acceptació d'ajut


Què permet?

Acceptar els ajuts econòmics i els recursos tècnics i materials atorgats per la Diputació de Barcelona.

Els ajuts i recursos atorgats s’entenen acceptats tàcitament pel destinatari i, per tant, no cal realitzar el tràmit d’acceptació.

S’estableix l’acceptació expressa quan s’hagi d’avançar el pagament de l’import concedit, circumstància que ha de constar en la notificació de l’atorgament de l’ajut.

Qui el pot demanar?

Els ens destinataris que hagin rebut la notificació d’atorgament d’un ajut econòmic o de recursos tècnics i materials per part de la Diputació de Barcelona.

Fins quan es pot demanar?

Transcorregut el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la notificació, sense que l’ens hagi manifestat expressament la seva renúncia, l’ajut s’ha d’entendre acceptat tàcitament. No obstant això, durant d’aquest termini, l’ens pot acceptar-lo expressament per tal d’agilitzar l’execució de les actuacions corresponents.

L’acte d’aprovació de la formalització del preacord pot establir, en tot cas, l’acceptació expressa.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

Formulari M3-001-16.

On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament.

Heu d’accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) i seleccionar l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escollir “Sol·licitud general”, emplenar les dades i adjuntar el formulari M3-001-16.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

Quan es dona resposta?

El centre gestor del preacord ha de revisar la documentació. En cas d'apreciar defectes, es requerirà a l'ens destinatari perquè els esmeni com a condició per a prosseguir amb la tramitació.

Quin seguiment es pot efectuar?

L'ens destinatari es pot adreçar al centre gestor del preacord per informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient.

Quina és la normativa aplicable?

Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i la seva modificació.Iniciar el tràmit