M4. Meses de concertació. Justificació de despeses

Meses de concertació 2016-2019


Meses de concertació 2012-2015


Meses de concertació 2016-2019


Què permet?

Justificar a la Diputació de Barcelona la despesa de les actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" consistents en ajuts econòmics, als efectes que la Diputació procedeixi al pagament d'aquelles despeses elegibles que siguin reconegudes.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris d'ajuts econòmics.

Fins quan es pot demanar?

El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la despesa s’hagi imputat en el pressupost de la Diputació.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

Formulari normalitzat M4-001-16, el qual es configura en funció de l'àmbit de cooperació seleccionat i de la modalitat d'execució de l'actuació.

Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris han d’enviar la memòria normalitzada de finalització de l’obra M4-002-16 i fotografia de l’obra finalitzada.

On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament.

Heu d’accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT) i seleccionar l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escollir "Justificació de despeses", emplenar les dades i adjuntar el formulari M4-001-16.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar l’interventor i/o el secretari-interventor de l’ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

Quan es dona resposta?

El centre gestor del preacord ha de revisar la documentació. En cas d'apreciar defectes, es requerirà a l'ens destinatari perquè els esmeni com a condició per a prosseguir amb la tramitació.

Quin seguiment es pot efectuar?

L'ens destinatari es pot adreçar al centre gestor del preacord per informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient.

Quina és la normativa aplicable?

Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i la seva modificació.Iniciar el tràmit
Meses de concertació 2012-2015


Què permet?

Justificar a la Diputació de Barcelona la despesa de les actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" consistents en ajuts econòmics, als efectes que la Diputació procedeixi al pagament d'aquelles despeses elegibles que siguin reconegudes.

Qui el pot demanar?

Ens beneficiaris d'ajuts econòmics.

Fins quan es pot demanar?

Amb caràcter general, el termini màxim per presentar la justificació és el 31 de març de 2018, llevat de les inversions financerament sostenibles que han estat prorrogades, el termini de les quals és el 30 de juny de 2016.

En els cas d'actuacions de l'àmbit de reforçament de la solvència de les finances locals, l'ens destinatari ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona el formulari de justificació en un termini no superior a un mes des de la data de transferència de la Tresoreria de la Diputació.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

El formulari normalitzat M401, el qual es configura en funció de l'àmbit de concertació seleccionat i de la modalitat d'execució de l'actuació.

En cas d'adquisició de béns immobles, l'ens destinatari ha d'aportar còpia de l'escriptura pública en el cas de compravenda o còpia de l'acta de pagament i presa de possessió en el cas d'expropiació.

Únicament en cas d'inversions considerades financerament sostenibles, amb la última justificació de despeses, cal presentar memòria econòmica de la inversió, segons el model normalitzat, subscrita per l'alcalde o president i degudament informada per l'interventor de l'ens destinatari.

On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tramitació i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu "Justificació de despeses", empleneu les dades i adjunteu el formulari M401. La tramitació electrònica l’ha de realitzar l’interventor i/o el secretari-interventor de l’ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectua els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació de justificació.

Quin seguiment es pot efectuar?

La revisió de les sol·licituds correspon al centre gestor de la Diputació indicat al Decret d'adopció de preacords.

Quina és la normativa aplicable?

Les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"Iniciar el tràmit