M5. Meses de concertació. Disponibilitat pressupostària


Què permet?

Acreditar, davant de la Diputació, que l’ens destinatari disposa de pressupost suficient per finançar la seva part del cost del recurs tècnic i/o material atorgat.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris que vulguin que es procedeixi a l’aprovació del recurs tècnic i/o material cofinançat, prèviament preacordat.

Quan es pot demanar?

Amb caràcter previ a l’aprovació de la formalització del preacord.

Quina documentació cal aportar?

Formulari M5-001-16

On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament.

Heu d’accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) i seleccionar l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escollir “Sol·licitud general”, emplenar les dades i adjuntar el formulari M5-001-16. Si l’expedient no està creat en el PMT, es pot tramitar electrònicament una sol·licitud general a través de la Seu electrònica de la Diputació.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

Quan es dóna resposta?

El centre gestor del preacord ha de revisar la documentació. En cas d'apreciar defectes, es requerirà a l'ens destinatari perquè els esmeni com a condició per a prosseguir amb la tramitació.

Quin seguiment es pot efectuar?

L'ens destinatari es pot adreçar al centre gestor del preacord per informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient.

Quina és la normativa aplicable?

Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i la seva modificació.Iniciar el tràmit