M6. Meses de concertació. Recepció de treballs/obres/béns

Meses de concertació 2016-2019


Meses de concertació 2012-2015


Meses de concertació 2016-2019


Què permet?

Acreditar, davant la Diputació, la recepció de recursos tècnics i materials lliurats prèviament.

Tràmit obligatori per recursos tècnics consistents en redacció de plans, projectes i informes i per recursos materials consistents en provisió de béns, equips i subministraments i en execució d'obres.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de recursos tècnics i/o materials, un cop la Diputació els hagi lliurat els treballs/béns/obres atorgats.

Quan es pot demanar?

Com a màxim en el termini d'entre 1 i 3 mesos, comptat a partir de la data del lliurament definitiu dels els treballs/béns/obres atorgats.

Quina documentació cal aportar?

Formulari M6-001-16.

On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament.

Heu d’accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) i seleccionar l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escollir “Sol·licitud general”, emplenar les dades i adjuntar el formulari M6-001-16.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

Quan es dóna resposta?

El centre gestor del preacord ha de revisar la documentació. En cas d'apreciar defectes, es requerirà a l'ens destinatari perquè els esmeni com a condició per a prosseguir amb la tramitació.

Quin seguiment es pot efectuar?

L'ens destinatari es pot adreçar al centre gestor del preacord per informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient.

Quina és la normativa aplicable?

Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i la seva modificació.Iniciar el tràmit
Meses de concertació 2012-2015


Què permet?

Acreditar, davant la Diputació, la recepció de recursos tècnics i materials lliurats prèviament.

Tràmit obligatori per recursos tècnics consistents en redacció de plans, projectes i informes i per recursos materials consistents en provisió de béns, equips i subministraments i en execució d'obres.

Qui el pot demanar?

Ens beneficiaris de recursos tècnics consistents en redacció de plans, projectes i informes i per recursos materials consistents en provisió de béns, equips i subministraments i en execució d'obres, un cop la Diputació els hagi lliurat els treballs/béns/obres concertats.

Quan es pot demanar?

Com a màxim en el termini d'entre 1 i 3 mesos, comptat a partir de la data del lliurament definitiu dels els treballs/béns/obres concertats.

Quina documentació cal aportar?

El formulari de recepció treballs/obres/béns M601.

On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tramitació i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Sol·licitud general”, empleneu les dades i adjunteu el formulari M601. La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació dóna per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

La revisió de les sol·licituds correspon al centre gestor de la Diputació indicat al Decret d'adopció de preacords.

Quina és la normativa aplicable?

Les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"Iniciar el tràmit