M7. Meses de concertació. Execució d’actuacions


Què permet?

Informar a la Diputació de Barcelona de la impossibilitat d’executar i justificar l’ajut econòmic atorgat en els termes establerts.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris a qui s’hagi atorgat un ajut econòmic.

Quan es pot demanar?

Abans del 31 d’octubre de cada any.

Quina documentació cal aportar?

Formulari M7-001-16

On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament.

Heu d’accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) i seleccionar l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escollir “Sol·licitud general”, emplenar les dades i adjuntar el formulari M7-001-16.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

Quan es dóna resposta?

D’apreciar-se la concurrència de circumstàncies justificatives, la Diputació pot prorrogar l’actuació, establint nous terminis d’execució i de justificació, que no poden excedir de la meitat dels terminis inicials. En cas contrari, s’ha de procedir a modificar l’objecte de l’actuació o a revocar el crèdit que no es justifiqui en els termes establerts.

Quin seguiment es pot efectuar?

L'ens destinatari es pot adreçar al centre gestor del preacord per informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient.

Quina és la normativa aplicable?

Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i la seva modificació.Iniciar el tràmit