M8. Modificació de preacord i Complement de preacord


Què permet?

D'una banda, sol·licitar a la Diputació de Barcelona la modificació dels seus preacords, tant si estan pendents de formalitzar com si ja s'han formalitzat, i sempre que hi hagi un saldo disponible.

De l'altra, sol·licitar, de manera excepcional i degudament motivada, l'aprovació de complements de preacords, els quals, tot i incrementar els recursos assignats a l'ens a la Mesa de concertació, no computen als efectes de la seva base de concertació.

Qui el pot demanar?

Ens destinataris de preacords aprovats en el marc de les Meses de concertació del Pla.

Pel que fa a modificacions de preacords, s'ha de donar algun d'aquests requisits:

  • Quan canviïn les prioritats de l'ens destinatari i això obligui a mobilitzar recursos de preacords no formalitzats per a noves finalitats.
  • Per existir saldos no executats en les actuacions formalitzades, sempre que aquest saldo sigui superior a 1.000,00 euros.
  • Per impossibilitat sobrevinguda i justificada d'execució de l'actuació.

Fins quan es pot demanar?

El termini màxim finalitza el 30 de juny de 2019.

Quina documentació cal aportar?

Formulari M8-001-16 per a les sol·licituds de modificacions.

Formulari M8-002-16 per a les sol·licituds de complements, que han d'acompanyar-se de la corresponent Memòria de sol·licitud i de la Motivació de la sol·licitud.

On i com es fa?

S'ha de presentar una sol·licitud general adreçada a la presidència de la Diputació a través de la Seu electrònica.

Quan es dóna resposta?

La Diputació notificarà de manera individualitzada a l'ens destinatari la resolució per la qual s'aprovi la modificació o el complement de preacords.

Quin seguiment es pot efectuar?

L'ens destinatari es pot adreçar-se a la direcció de Serveis de Cooperació Local per informar-se sobre l'estat de tramitació de l'expedient.

Quina és la normativa aplicable?

Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" i la seva modificació.