P3. Programes complementaris. Acceptació d'ajuts


Millora de l’ocupabilitat 2019-2020


Suport integral al desenvolupament local


Transicions educatives per al curs 2018-2019
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020


Què permet?

Mitjançant el tràmit d'acceptació es comunica a la Diputació de Barcelona l'acceptació dels ajuts econòmics concedits en el moment d’aprovar-se el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020.

En el moment de formalitzar l’acceptació dels ajuts, els ens destinataris han d’informar, en el mateix formulari d’acceptació, sobre el pla de treball previst per a l’execució dels ajuts atorgats, assenyalant les actuacions que preveuen dur a terme, les quals podran destinar lliurement a qualsevol de les modalitats previstes.

L'acceptació pot anar referida a la totalitat de l'ajut, o bé a una part del mateix, i implica la conformitat amb els termes del règim regulador i les condicions d’execució dels ajuts atorgats. Efectuada en temps i forma l’acceptació, es procedirà al pagament d’una bestreta inicial corresponent a l’import total atorgat per a la primera anualitat (el corresponent al 2019).


Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit d’acceptació els municipis i les entitats municipals descentralitzades, una vegada aprovats els ajuts.


Quan es pot realitzar?

El termini d’acceptació dels ajuts finalitza el 31 de gener del 2019.


Quina documentació cal aportar?

Per completar el tràmit d’acceptació és preceptiu adjuntar el formulari: P3-011-16. Acceptació Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020.


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Heu d’accedir al Portal de tramitació (PMT) i seleccionar l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escollir el tràmit d’acceptació.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.


Quan es dóna resposta?

El centre gestor ha de revisar la documentació. En cas d'apreciar defectes, es requerirà a l'ens destinatari perquè els esmeni com a condició per a prosseguir amb la tramitació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Per a informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient, l'ens destinatari es pot adreçar al centre gestor dels ajuts: el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.


Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la convocatòria d’ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 de novembre de 2018.

Vegeu el document d’orientacions i recomanacions.Iniciar el tràmit
Programa complementari de suport integral al desenvolupament local


Què permet?

Presentar l’acceptació expressa de l’ajut. El pagament avançat establert s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa.

Cas de no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses.

L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.


Qui el pot realitzar?

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació del tràmit.


Quan es pot realitzar?

El termini per presentar l’acceptació expressa finalitza el 30 de novembre de 2018.


Quina documentació cal aportar?

Formulari P3-010-16.


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit i procedeix al pagament avançat, si escau.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Direcció de Serveis de Cooperació Local.

Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les acceptacions presentades:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes esmenables.
  • Pendent d’esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

El règim regulador del Programa complementari de suport integral al desenvolupament local.Iniciar el tràmit
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019


Què permet?

Manifestar expressament l'acceptació de la concessió dels ajuts corresponents al Programa, la qual pot ser total o parcial i de les seves condicions de concessió i d’execució.


Qui el pot realitzar?

Els ens destinataris que han rebut ajuts del Programa.

Les persones que ocupin el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i presentació d'acceptacions.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.


Quan es pot realitzar?

El termini d’acceptació finalitza el 31 d’octubre de 2018.

En cas de requeriment d’esmena dels defectes, l’ens destinatari disposa de deu dies hàbils a partir del dia següent de rebre’l.

Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau, la presentació de l’acceptació pendent, tot habilitant un nou termini de deu dies hàbils a partir del dia següent en què l’ens destinatari hagi rebut el requeriment.

Transcorreguts els terminis establerts sense que l’ens hagi presentat l’acceptació, subsanat els defectes requerits o acreditat el compliment de les condicions establertes, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament a la percepció dels imports.


Quina documentació cal aportar?

L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-009-16.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions “PMT”.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 26 d’abril de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.Iniciar el tràmit