P3. Programes complementaris. Acceptació d'ajuts


Suport integral al desenvolupament local


Transicions educatives per al curs 2018-2019
Programa complementari de suport integral al desenvolupament local


Què permet?

Presentar l’acceptació expressa de l’ajut. El pagament avançat establert s’ha de realitzar quan l’ens presenti la referida acceptació expressa.

Cas de no presentar-la en el termini establert, el fons s’entén acceptat tàcitament però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses.

L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.


Qui el pot realitzar?

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació del tràmit.


Quan es pot realitzar?

El termini per presentar l’acceptació expressa finalitza el 30 de novembre de 2018.


Quina documentació cal aportar?

Formulari P3-010-16.


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit i procedeix al pagament avançat, si escau.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Direcció de Serveis de Cooperació Local.

Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les acceptacions presentades:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes esmenables.
  • Pendent d’esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

El règim regulador del Programa complementari de suport integral al desenvolupament local.Iniciar el tràmit
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019


Què permet?

Manifestar expressament l'acceptació de la concessió dels ajuts corresponents al Programa, la qual pot ser total o parcial i de les seves condicions de concessió i d’execució.


Qui el pot realitzar?

Els ens destinataris que han rebut ajuts del Programa.

Les persones que ocupin el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i presentació d'acceptacions.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.


Quan es pot realitzar?

El termini d’acceptació finalitza el 31 d’octubre de 2018.

En cas de requeriment d’esmena dels defectes, l’ens destinatari disposa de deu dies hàbils a partir del dia següent de rebre’l.

Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau, la presentació de l’acceptació pendent, tot habilitant un nou termini de deu dies hàbils a partir del dia següent en què l’ens destinatari hagi rebut el requeriment.

Transcorreguts els terminis establerts sense que l’ens hagi presentat l’acceptació, subsanat els defectes requerits o acreditat el compliment de les condicions establertes, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament a la percepció dels imports.


Quina documentació cal aportar?

L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-009-16.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions “PMT”.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 26 d’abril de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.Iniciar el tràmit