P3. Programes complementaris. Acceptació d'ajuts


Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018


Què permet?

Els ajuts s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de rebre la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.

L'acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.

Els municipis de fins a 1.000 habitants interessats en beneficiar-se del pagament avançat de l'ajut previst en el règim, disposen fins el 30 de juny de 2018 per presentar l'acceptació expressa de l'ajut, d'acord amb el model normalitzat.


Qui el pot realitzar?

Els municipis de fins a 1.000 habitants que han rebut un ajut en el marc de l'esmentat Programa i que estan interessats en beneficiar-se del pagament avançat de l'ajut previst en el règim.

Les persones que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor i els signataris per delegació d'aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es pot realitzar?

El termini per presentar l'acceptació expressa finalitza el 30 de juny de 2018.


Quina documentació cal aportar?

Formulari P3-008-16.


On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit d'acceptació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit i procedeix al pagament avançat, si escau.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Benestar Social.


Quina és la normativa aplicable?

El règim regulador del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018.Iniciar el tràmit