P3. Programes específics. Acceptació d'ajuts


Benestar emocional per a la infància i l’adolescència


Escolta jove


Resiliència local 2.0


Programa específic de resiliència local 2.0


Què permet?

Acreditar l’acceptació dels ajuts concedits en el marc del Programa específic de resiliència Local 2.0. En cas de no presentar ni l’acceptació expressa ni la renúncia dins el termini referit, l’ajut s’entén acceptat tàcitament en els termes de la concessió.

Amb l’acceptació els ens poden sol·licitar la redistribució dels ajuts atorgats, amb les condicions següents:

  1. Dins la mateixa anualitat: Els ens poden redistribuir l’import concedit entre les dues línies de suport, parcialment o totalment, sense limitacions.
  2. Entre anualitats: Els ens poden traspassar parcialment o totalment a l’any 2022 el seu import periodificat inicialment per al 2023, a qualsevol de les línies de suport, parcialment o totalment. No s’admet la redistribució al 2023 de l’import periodificat inicialment per al 2022.

Els ens que presentin dins del termini establert l’acceptació expressa dels ajuts tal com consten en la concessió inicial rebran un pagament avançat del 100 per cent de l’import de la Línia 2 “Serveis i activitats resilients” periodificat per al 2022 a partir de la verificació de l’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.

Els ens que sol·licitin la redistribució dels imports concedits inicials rebran un pagament avançat del 100 per cent de l’import de la Línia 2 “Serveis i activitats resilients” periodificat per al 2022 a partir de l’aprovació de la redistribució per part de la Diputació de Barcelona.


Qui l’ha de tramitar?

Ens destinataris dels ajuts.


Quan es pot realitzar?

Fins el 16 de maig de 2022.


Quina documentació cal aportar?

Formulari normalitzat P3-004-20.


On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. També els signadors per delegació d’aquests poden signar i presentar la documentació.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta realització del tràmit, la Diputació de Barcelona el dona per finalitzat. Si durant la revisió de la documentació es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l’acceptació. Els estats són:

  • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
  • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de l’acceptació, l'existència de defectes esmenables.
  • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic Resiliència local 2.0.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Programa específic de benestar emocional per a la infància i l’adolescència


Què permet?

Presentar l’acceptació expressa de l’ajut concedit en el marc del Programa específic Benestar emocional per a la infància i l’adolescència.

L’acceptació expressa permet rebre el pagament avançat i poder ser beneficiari d’una eventual ampliació dels terminis en l’execució i justificació, en els termes establerts al règim regulador del Programa.

En cas de no presentar-la, els ajuts s'entenen acceptats tàcitament.


Qui l’ha de tramitar?

Els ens destinataris d’ajuts que estiguin interessats en beneficiar-se del pagament avançat previst.

Les persones que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, i els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es pot realitzar?

El termini finalitza el 30 de juny de 2022.


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quina documentació cal aportar?

Formulari normalitzat P3-006-20.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per finalitzat el tràmit i procedeix al pagament avançat, si escau.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és el Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic Benestar emocional per a la infància i l’adolescència.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Programa específic Escolta Jove


Què permet?

Presentar l’acceptació expressa de l’ajut concedit en el marc del Programa específic Escolta Jove. En cas de no presentar-la, els ajuts s'entenen acceptats tàcitament.


Qui l’ha de tramitar?

Els ens destinataris d’ajuts que estiguin interessats en beneficiar-se del pagament avançat previst.

Les persones que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, i els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es pot realitzar?

El termini finalitza el 30 de juny de 2022.


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quina documentació cal aportar?

Formulari normalitzat P3-005-20.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per finalitzat el tràmit i procedeix al pagament avançat, si escau.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és l'Oficina del Pla Jove.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic Escolta Jove.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit