P3. Programes complementaris. Acceptació d'ajuts


Escolarització en primera infància per al curs 2016-2017


Garantia del benestar social


Transicions educatives per al curs 2017-2018
Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017


Què permet?

Manifestar expressament l'acceptació de la concessió dels ajuts corresponents a la fase primera del Programa.

Els ajuts concedits en la fase segona s'entenen acceptats pels ens destinataris si en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de publicació, aquests no manifesten expressament la renúncia.


Qui el pot realitzar?

Els ens destinataris que han rebut ajuts corresponents a la fase primera del Programa.

Les persones que ocupin el càrrec de Secretari/ària tenen les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.


Quan es pot realitzar?

El termini finalitza el 31 de maig de 2017.

Transcorregut el termini d'acceptació, si aquesta no s'ha presentat o s'ha presentat amb defectes subsanables, la Gerència de Serveis d'Educació requerirà la presentació o l'esmena, habilitant un nou termini de deu dies hàbils per a la presentació a partir del dia següent a la recepció del requeriment.

Transcorregut el termini de requeriment sense que l'ens hagi presentat l'acceptació o subsanat el defectes, s'ha d'entendre que ha renunciat a l'ajut.


Quina documentació cal aportar?

L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-005-16.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.

En el tràmit d'acceptació, l'ens destinatari:

  • Indicarà l'acceptació, total o parcial, dels ajuts concedits en el marc de la Fase primera d'aquest Programa complementari.
  • Expressarà la voluntat, positiva o negativa, d'acollir-se als ajuts previstos en el marc de la Fase segona d'aquest Programa complementari.
  • Aportarà el formulari normalitzat P3-005-16 on es certifiquen les dades d'escolarització del curs 2016-2017.
  • En cas d'acollir-se a la Fase segona, informarà, documentarà i acreditarà tots els aspectes necessaris per procedir al càlcul individualitzat dels ajuts.

Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.


Quina és la normativa aplicable?

El règim del Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 30 de març de 2017, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
Portal de tramitació (PMT)

  (accés restringit)
Programa complementari per a la garantia del benestar social.


Què permet?

Amb caràcter excepcional, els municipis de fins a 1.000 habitants que no puguin executar l'ajut en el marc de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1), han d'indicar expressament aquesta circumstància i motivar degudament la impossibilitat, tot assenyalant l'import que acceptaran en el marc de la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2).

Pel que fa als ajuts de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1) i als municipis de fins a 1.000 habitants que executin els ajuts en el marc de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1), aquests ajuts s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia.


Qui el pot realitzar?

Els municipis de fins a 1.000 habitants que no puguin executar l'ajut en el marc de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1).

Les persones que ocupen el càrrec de secretari/ària tenen les funcions de signatura i presentació d'acceptacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

Quan es pot realitzar?

El termini finalitza el 31 de maig de 2017.


Quina documentació cal aportar?

L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-006-16.


On i com es fa?

Els municipis de fins a 1.000 habitants que s'acollin a la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2) han de realitzar el tràmit electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Sol·licitud general”, empleneu les dades i adjunteu el formulari P3-006-16.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Benestar Social.


Quina és la normativa aplicable?

El règim del Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 30 de març de 2017, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
Portal de tramitació (PMT)

  (accés restringit)
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018


Què permet?

Manifestar expressament l'acceptació de la concessió dels ajuts corresponents al Programa, la qual pot ser total o parcial.


Qui el pot realitzar?

Els ens destinataris que han rebut ajuts del Programa en l’acte de concessió.

Les persones que ocupin el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i presentació d'acceptacions.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es pot realitzar?

En el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor, es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà d’acord amb l’establert a l’article 9 del règim del Programa, essent el termini de subsanació de 10 dies hàbils i, en tot cas, fins la finalització del termini d’acceptació.

Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau, la presentació de l’acceptació pendent, tot habilitant un nou termini de deu dies hàbils a partir del dia següent en què l’ens destinatari hagi rebut el requeriment.

Transcorreguts els terminis establerts en els apartats anteriors sense que l’ens hagi presentat l’acceptació, subsanat els defectes requerits o acreditat el compliment de les condicions establertes, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s’ha de tramitar l’acte d’aprovació de la corresponent renúncia, que pot ser per la totalitat o parcial.


Quina documentació cal aportar?

L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-007-16.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.


Quina és la normativa aplicable?

El règim del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 29 de juny 2017, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
Portal de tramitació (PMT)

  (accés restringit)