P3. Programes complementaris. Acceptació d'ajuts


Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018


Què permet?

Manifestar expressament l'acceptació de la concessió dels ajuts corresponents al Programa, la qual pot ser total o parcial.


Qui el pot realitzar?

Els ens destinataris que han rebut ajuts del Programa en l’acte de concessió.

Les persones que ocupin el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i presentació d'acceptacions.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es pot realitzar?

En el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor, es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà d’acord amb l’establert a l’article 9 del règim del Programa, essent el termini de subsanació de 10 dies hàbils i, en tot cas, fins la finalització del termini d’acceptació.

Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau, la presentació de l’acceptació pendent, tot habilitant un nou termini de deu dies hàbils a partir del dia següent en què l’ens destinatari hagi rebut el requeriment.

Transcorreguts els terminis establerts en els apartats anteriors sense que l’ens hagi presentat l’acceptació, subsanat els defectes requerits o acreditat el compliment de les condicions establertes, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament a la percepció dels imports i, en aquest cas, s’ha de tramitar l’acte d’aprovació de la corresponent renúncia, que pot ser per la totalitat o parcial.


Quina documentació cal aportar?

L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-007-16.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.


Quina és la normativa aplicable?

El règim del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 29 de juny 2017, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
Portal de tramitació (PMT)

  (accés restringit)