P3. Programes complementaris. Acceptació d'ajuts


Garantia del benestar social 2019


Millora de l’ocupabilitat 2019 – 2a edició


Transicions educatives per al curs 2019-2020
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019


Què permet?

Els ajuts s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de l’endemà de rebre la notificació, els ens destinataris no manifesten expressament la renúncia.

L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.

Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat de l’ajut, disposen fins al 28 de juny de 2019 per presentar l’acceptació expressa de l’ajut, d’acord amb el model normalitzat.


Qui el pot realitzar?

Els ens destinataris del present Programa complementari que estiguin interessats en beneficiar-se del pagament avançat de l’ajut previst en el règim regulador.

Concretament, les persones que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor i els signataris per delegació d’aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es pot realitzar?

El termini per presentar l’acceptació expressa finalitza el 28 de juny de 2019.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit d’acceptació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quina documentació cal aportar?

Formulari P3-012-16.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit i procedeix al pagament avançat, si escau.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Benestar Social.


Quina és la normativa aplicable?

El règim regulador del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019.Iniciar el tràmit
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)


Què permet?

Els ajuts s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de l’endemà de rebre la notificació, els ens destinataris no manifesten expressament la renúncia.

L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.

Els ens destinataris interessats en beneficiar-se del pagament avançat del 75% de l’ajut disposen fins al 16 de setembre de 2019 per presentar l’acceptació expressa, d’acord amb el model normalitzat.

En cas de no presentar l’acceptació dins el termini establert, el fons s’entendrà acceptat tàcitament però s’haurà de pagar prèvia justificació de despeses.


Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit d’acceptació els municipis i les entitats municipals descentralitzades, una vegada aprovada.


Quan es pot realitzar?

El termini d’acceptació dels ajuts finalitza el 16 de setembre de 2019.


Quina documentació cal aportar?

Per completar el tràmit d’acceptació és preceptiu adjuntar el formulari corresponent:

- P3-014-16. Acceptació. Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 (2ª edició).

El formulari d’acceptació és el mateix per ambdues línies de suport, de manera que els ens destinataris hauran de marcar l’opció corresponent a la línia de suport respecte la qual siguin destinataris. Pel que fa a la “Línia de suport a la millora de l‘ocupabilitat (línia 1)” en són destinataris els municipis de més de 1.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades, mentre que els municipis de fins a 1.000 habitants són destinataris de la “Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat per a petits municipis (línia 2)”.


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Heu d’accedir al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrónica Corporativa (PMT) i seleccionar l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escollir el tràmit d’acceptació.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar el secretari/ària de l’ens o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.


Quan es dona resposta?

El centre gestor ha de revisar la documentació. En cas d'apreciar defectes, es requerirà a l'ens destinatari perquè els esmeni com a condició per a prosseguir amb la tramitació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Per a informar-se sobre l'estat de tramitació de l’expedient, l'ens destinatari es pot adreçar al centre gestor dels ajuts: el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.


Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició), el seu règim regulador i la convocatòria d’ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió d’11 d’abril de 2019.Iniciar el tràmit
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020


Què permet?

Manifestar expressament l'acceptació de la concessió dels ajuts corresponents al Programa, la qual pot ser total o parcial i de les seves condicions de concessió i d’execució.


Qui el pot realitzar?

Els ens destinataris que han rebut ajuts del Programa.

Les persones que ocupin el càrrec de secretari tenen les funcions de signatura i presentació d'acceptacions.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.


Quan es pot realitzar?

El termini d’acceptació finalitza el 17 d’octubre de 2019.

En cas de requeriment d’esmena dels defectes, l’ens destinatari disposa de deu dies hàbils a partir del dia següent de rebre’l.

Transcorregut el termini d’acceptació, el centre gestor ha de requerir, si escau, la presentació de l’acceptació pendent, tot habilitant un nou termini de deu dies hàbils a partir del dia següent en què l’ens destinatari hagi rebut el requeriment.

Transcorreguts els terminis establerts sense que l’ens hagi presentat l’acceptació, esmenat els defectes requerits o acreditat el compliment de les condicions establertes, s’ha d’entendre que ha renunciat tàcitament a la percepció dels imports.


Quina documentació cal aportar?

L'acceptació s'ha d'acompanyar del formulari P3-013-16.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions “PMT”.


Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.


Quina és la normativa aplicable?

Bases específiques i convocatòria del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 11 d’abril de 2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.Iniciar el tràmit