P4. Programes complementaris. Justificació de despeses


Escolarització en primera infància per al curs 2016-2017


Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa


Foment de l'ocupació local 2017-2018


Garantia del benestar social


Millora de camins municipals


Reforma i millora d'equipaments locals


Suport a la inversió local


Transicions educatives per al curs 2017-2018
Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017.


Qui el pot realitzar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari. En aquest cas, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es pot realitzar?

El termini finalitza el 31 d'octubre de 2017.

Transcorregut el termini de justificació, s'ha d'aprovar la liquidació provisional i s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies per tal de poder al·legar el que s'estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent.

Transcorregut el termini d'audiència, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats.

Quina documentació cal aportar?

La justificació s'ha d'acompanyar del formulari P4-012-16.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.


Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.


Quina és la normativa aplicable?

El règim del Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 30 de març del 2017, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".Iniciar el tràmit
Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, als efectes de procedir al pagament d'aquelles despeses que siguin reconegudes.


Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l'acceptació dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel qual s'aprova el Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, el seu règim de concertació i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Quan es pot realitzar?

S'estableixen tres terminis:

 • Termini “Justificació 2017”: Els ens destinataris disposen fins el dia 31 de març del 2018 per a justificar les despeses executades durant l'any 2017, amb independència del grau d'execució dels ajuts concedits.
 • Termini de justificació extraordinari: Quan, al moment de formalitzar la “Justificació 2017” els ens locals destinataris no hagin executat despesa corresponent a la bestreta del 40% abonada en el moment d'acceptar, hauran de presentar, com a màxim, el dia 30 de setembre del 2018, una justificació de les despeses executades fins assolir l'import corresponent a la bestreta del 40%.
 • Termini “Justificacio´2018”: Els ens destinataris disposen fins el dia 31 de març del 2019 per a justificar les despeses executades durant l'any 2018.

En el moment en què els ens locals destinataris justifiquin que han executat la despesa corresponent a la bestreta del 40%, pagada en formalitzar l'acceptació, percebran una segona bestreta del 40% de l'import total concedit.

L'import restant es satisfarà prèvia presentació i validació de la justificació de les despeses executades en els termes establerts al règim de concertació.


Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari presenti el formulari normalitzat P4-010-16.

Els municipis de fins a 1.000 habitants que, de forma justificada, no puguin prestar suport al foment de l'ocupació local i s'hagin acollit a la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis, utilitzaran el formulari normalitzat que hauran de tramitar és el P4-011-16.

On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT) i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari P4-010-16 o P4-011-16 (petits municipis que no puguin executar despesa per desplegar actuacions de foment de l'ocupació local i s'hagin acollit a la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis).

La tramitació electrònica l'ha de realitzar l'interventor i/o el secretari-interventor de l'ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.


Quan es dóna resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

Consultes: Míriam Muñoz de la Cal, 934 022 222 (ext.61129); munozcmrm@diba.cat


Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 23 de febrer del 2017.

Consulteu la nota informativa amb el resum dels elements clau sobre el contingut i les condicions de gestió dels ajuts.Iniciar el tràmit
Programa complementari per a la garantia del benestar social.


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a la garantia del benestar social.


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut un ajut en el marc de l'esmentat Programa.


Quan es pot realitzar?

El termini de justificació de despeses finalitza el 30 d'abril de 2018.

Dins d'aquest termini es poden justificar les despeses executades de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit de justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.


Quina documentació cal aportar?

En funció de la línia de suport i la modalitat d'execució dels ajuts, annexar al tràmit un dels models normalitzats següents:

 • Línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1)
 • Línia de dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2)
  • P4-016-16: línia de dinamització econòmica dels petits municipis

Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1) és la Gerència de Serveis de Benestar Social.

El centre gestor responsable de la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2) és la Direcció de Serveis de Cooperació Local.


Quina és la normativa aplicable?

El règim del Programa complementari per a la garantia del benestar social, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2017.Iniciar el tràmit
Programa complementari de millora de camins municipals


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de millora de camins municipals.


Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l'acceptació dels ajuts i aprovada la resolució definitiva dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel qual s'aprova el Programa complementari de millora de camins municipals, el seu règim de concertació i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Quan es pot realitzar?

El termini d'execució i de justificació és específic per a cada ens destinatari en funció de l'anualitat en què s'hagi resolt fer efectiu l'ajut econòmic concedit:

 • Pels ajuts que es facin efectius l'any 2016 el termini comença l'1 de gener de 2016 i conclou el 15 d'octubre del 2017.
 • Pels ajuts que es facin efectius l'any 2017 el termini comença l'1 de gener de 2016 i conclou el 15 d'octubre del 2018.
 • Pels ajuts que es facin efectius l'any 2018 el termini comença l'1 de gener de 2016 i conclou el 15 d'octubre del 2019.
 • Pels ajuts que es facin efectius l'any 2019 el termini comença l'1 de gener de 2016 i conclou el 15 d'octubre del 2020.

Només s'admetran justificacions de despesa corresponents a les obres de millora del camí o camins per als que s'hagi sol·licitat finançament. Per tant, no s'admetran canvis de destinació de l'ajut.


Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari realitzi el tràmit electrònic de justificació i adjunti el formulari P4-003-16, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Aquest formulari contindrà una Memòria descriptiva l'actuació realitzada.


On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. Per gaudir de la condició d'usuari/ària de la Plataforma caldrà disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya. En cas de no disposar-ne, podeu sol·licitar l'alta mitjançant el referent de gestió d'usuarisde la Xarxa Telemàtica Provincial del vostre ajuntament o ens local (referent SVUS).

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals. No s'estableix un import mínim per a poder dur a terme justificacions parcials.

En cas d'avançament, només es podrà presentar una única justificació per la totalitat de l'import atorgat, no sent admissibles, en conseqüència, les justificacions parcials.


Quan es dóna resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.


Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el “Programa complementari de millora de camins municipals”, el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 9 de juny de 2016.Iniciar el tràmit
Programa complementari de suport a la inversió local


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de suport a la inversió local, als efectes de procedir al pagament d'aquelles despeses que siguin reconegudes.

Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l'acceptació dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel qual s'aprova el Programa complementari de suport a la inversió local, el seu règim de concertació i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Quan es pot realitzar?

El termini de justificació conclou el 2 de novembre del 2017. Dins d'aquest termini es podran justificar les despeses, considerades elegibles, executades des de l'1 de juliol de 2016 fins al 30 de setembre de 2017.

Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari presenti el formulari normalitzat P4-008-16. Aquest formulari conté una Memòria de realització l'actuació, a consignar en cas que es tracti de l'última justificació de despeses.

On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT) i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari P4-008-16.

La tramitació electrònica l'ha de realitzar l'interventor i/o el secretari-interventor de l'ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals. No s'estableix un import mínim per a poder dur a terme justificacions parcials.

Quan es dóna resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és el Servei d'Equipaments i Espai Públic, adscrit a la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el Programa complementari de suport a la inversió local, el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 10 de novembre del 2016.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018.

Qui el pot realitzar?

Ens destinataris a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari. En aquest cas, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.

Quan es pot realitzar?

El termini finalitza el 30 de setembre de 2018 i la justificació ha de referir-se a actuacions executades en el curs escolar 2017-2018

Transcorregut el termini de justificació, s'ha d'aprovar la liquidació provisional i s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies per tal de poder al·legar el que s'estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent.

Transcorregut el termini d'audiència, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats.

Quina documentació cal aportar?

La justificació s'ha d'acompanyar del formulari P4-017-16, en cas d'execució pel propi destinatari, o del formulari P4-018-16, en cas d'execució per ens instrumental.

On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.

Revisió de les justificacions de despesa i esmena

En cas que, fruit de la revisió, es determini l'existència de defectes esmenables, es procedirà d'acord amb l'establert a l'article 9 del règim, essent el termini d'esmena de 10 dies hàbils i, en tot cas, fins a la finalització del termini d'audiència previ a la liquidació de la convocatòria.

Quan es dóna resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona és la Gerència de Serveis d'Educació.

Quina és la normativa aplicable?

El règim del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació el dia 29 de juny de 2017, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Iniciar el tràmit
Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament en baixa, als efectes de procedir al pagament d'aquelles despeses que hagin estat reconegudes.

En relació amb les actuacions incloses a la Línia 1 Suport per a la millora de les inversions d'abastament d'aigua en baixa, corresponents als àmbits d'actuació 1 a 4 d'aquesta línia, es poden finançar amb càrrec als ajuts concedits despeses corresponents als capítols 6 i 7 dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals. En aquest sentit, seran subvencionables les despeses derivades de la realització d'inversions en serveis, equipaments, infraestructures i/o béns relacionats amb les actuacions descrites als àmbits de suport 1 a 4 objecte del present Programa complementari i, en particular:

 • Despeses corresponents a la realització d'obres i/o adquisició d'equips i instal·lacions relacionades amb la garantia de la disponibilitat del recurs, de la qualitat sanitària o de l'augment de l'eficiència de les xarxes d'abastament, així com totes aquelles altres despeses de caràcter inversor necessàries per a executar les actuacions descrites.
 • Despeses associades a assistències tècniques destinades a la redacció de documents suficients per contractar les actuacions subvencionables, així com les direccions d'obra corresponents.
 • Despeses de capítol 7 del pressupost de despeses dels ens locals, en cas que l'execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord exprés de delegació.

En relació amb les actuacions incloses a la Línia 2 Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions cisternes del present programa, es podrà finançar amb càrrec als ajuts concedits despeses corresponents als capítols 2 i 4 dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals i, en particular:

 • Despeses de capítol 2 del pressupost de despeses dels ens locals, que hagin estat executades en relació amb el transport excepcional d'aigua per a l'abastament del nucli beneficiat per l'actuació.
 • Despeses de capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en cas que l'execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord exprés de delegació.

Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, en els termes previstos al règim de regulador del Programa complementari.

Quan es pot realitzar?

El termini de justificació conclou el 30 de novembre de 2018. Dins d'aquest termini es podran justificar les despeses, considerades elegibles, executades durant el període comprès entre les anualitats 2016 i 2018 i fins el 31 d'octubre de 2018.

Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari presenti el formulari normalitzat P4-019-16 o P4-020-16, en funció de l'àmbit a què correspongui l'actuació.

On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT) i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari P4-019-16 o P4-020-16, en funció de l'àmbit a què correspongui l'actuació.

La tramitació electrònica l'ha de realitzar l'interventor i/o el secretari-interventor de l'ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.

Quan es dóna resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Quina és la normativa aplicable?

Dictamen que aprova el Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament en baixa en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 20 de juliol de 2017.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc de l'esmentat Programa.


Quan es pot realitzar?

Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018, el termini d'execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2018. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2018.

Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2018 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2019.

Per a la línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials", tant quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018 com quan es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2019.


Quina documentació cal aportar?

Justificació de despeses, d'acord amb el model normalitzat P4-023-16.


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa "PMT".

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor poden signar i presentar justificacions de despesa.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari. En aquest cas, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals. En cas de parcials, es poden presentar fins a cobrir la totalitat de l'import atorgat.


Quan es dóna resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable varia en funció de la línia de suport:


Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en reunió celebrada en data de 26 d'octubre de 2017.


Iniciar el tràmit