P4. Programes complementaris. Justificació de despeses


Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa


Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018


Foment de l'ocupació local 2017-2018


Garantia del benestar social 2018


Garantia del benestar social 2019


Millora de camins municipals


Millora de l'ocupabilitat 2019-2020 - 1a edició


Millora de l’ocupabilitat 2019 – 2a edició


Modernització de polígons (1a edició - 2017)


Modernització de polígons (2a edició - 2018)


Reforma i millora d'equipaments locals


Suport integral al desenvolupament local


Transicions educatives per al curs 2018-2019


Transicions educatives per al curs 2019-2020
Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, als efectes de procedir al pagament d'aquelles despeses que siguin reconegudes.


Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l'acceptació dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel qual s'aprova el Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, el seu règim de concertació i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Quan es pot realitzar?

S'estableixen tres terminis:

 • Termini “Justificació 2017”: Els ens destinataris disposen fins el dia 31 de març del 2018 per a justificar les despeses executades durant l'any 2017, amb independència del grau d'execució dels ajuts concedits.
 • Termini de justificació extraordinari: Quan, al moment de formalitzar la “Justificació 2017” els ens locals destinataris no hagin executat despesa corresponent a la bestreta del 40% abonada en el moment d'acceptar, hauran de presentar, com a màxim, el dia 30 de setembre del 2018, una justificació de les despeses executades fins assolir l'import corresponent a la bestreta del 40%.
 • Termini “Justificacio´2018”: Els ens destinataris disposen fins el dia 31 de març del 2019 per a justificar les despeses executades durant l'any 2018.

En el moment en què els ens locals destinataris justifiquin que han executat la despesa corresponent a la bestreta del 40%, pagada en formalitzar l'acceptació, percebran una segona bestreta del 40% de l'import total concedit.

L'import restant es satisfarà prèvia presentació i validació de la justificació de les despeses executades en els termes establerts al règim de concertació.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari presenti el formulari normalitzat P4-010-16.

Els municipis de fins a 1.000 habitants que, de forma justificada, no puguin prestar suport al foment de l'ocupació local i s'hagin acollit a la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis, utilitzaran el formulari normalitzat que hauran de tramitar és el P4-011-16.

On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari P4-010-16 o P4-011-16 (petits municipis que no puguin executar despesa per desplegar actuacions de foment de l'ocupació local i s'hagin acollit a la línia de suport a la dinamització econòmica dels petits municipis).

La tramitació electrònica l'ha de realitzar l'interventor i/o el secretari-interventor de l'ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

Consultes: Míriam Muñoz de la Cal, 934 022 222 (ext.61129); munozcmrm@diba.cat


Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 23 de febrer del 2017.

Consulteu la nota informativa amb el resum dels elements clau sobre el contingut i les condicions de gestió dels ajuts.Iniciar el tràmit
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a la garantia del benestar social de l'any 2019.


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que han rebut un ajut en el marc de l'esmentat Programa.

Concretament, les persones que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor i els signataris per delegació d'aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació


Quan es pot realitzar?

El termini de justificació comença el 3 de febrer de 2020 i finalitza el 30 d'abril de 2020.

Dins d'aquest termini es poden justificar les despeses executades de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quina documentació cal aportar?

 • P4-037-16: execució pel propi destinatari
 • P4-038-16: execució per encàrrec a un ens instrumental
 • P4-039-16: execució mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa
 • P4-040-16: execució per encàrrec en altres ens destinataris

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Benestar Social.


Quina és la normativa aplicable?

El règim regulador del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019.Iniciar el tràmit
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a la garantia del benestar social de l'any 2018.

Són elegibles les despeses vinculades directament amb l'objecte dels ajuts concedits corresponents als capítols 1 (despeses de personal), 2 (despeses corrents en béns i serveis) i 4 (transferències corrents) dels pressupostos de despesa de les corporacions locals que es corresponguin amb algun dels serveis o activitats inclosos en els àmbits següents:
 • Cobertura de les necessitats socials bàsiques:
  • Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l'habitatge habitual i/o la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per desnonament o una altra causa major.
  • Ajuts per a l'alimentació i les necessitats bàsiques de subsistència.
  • Ajuts per a combatre la pobresa energètica, determinada pels criteris tècnics dels serveis socials, en coordinació amb altres programes desenvolupats per altres administracions públiques.

 • Reforç dels equips professionals de serveis socials:
  • Ajuts destinats a pagar el personal dels equips professionals de serveis socials dels governs locals.

 • Atenció a situacions urgents o de greu necessitat social:
  • Ajuts per a l'atenció de situacions d'urgent o de greu necessitat, determinades en funció dels criteris tècnics de serveis socials.

 • Suport per garantir la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat:
  • Ajuts per al pagament de serveis d'atenció domiciliària (SAD).
  • Ajuts per al pagament del transport adaptat.

 • Desplegar activitats socioeducatives i de lleure infantil:
  • Ajudes per a la realització d'activitats extraescolars, casals, colònies d'estiu i adquisició de material escolar.

 • Qualsevol actuació anàloga que tingui per finalitat la realització d'activitats vinculades a la garantia del benestar social, a la prestació de serveis socials, a la promoció de la reinserció social, a l'atenció de casos d'exclusió social, entre d'altres pròpies de l'àmbit de serveis socials i d'atenció a les persones.

 • Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc d'aquest Programa complementari també es poden destinar a l'adjudicació de prestacions econòmiques o de subvencions, sempre de conformitat amb el que estableix el present règim i la legislació vigent.

També són elegibles, fins a un 5 per cent de les despeses directes justificades, les despeses indirectes següents:
 • Despeses generals referides a subministraments, neteja, material d'oficina i assegurances.
 • Les altres despeses que, no essent conseqüència directa de la realització de les actuacions objecte d'ajut, s'hi vinculen indirectament.

No són elegibles les despeses derivades de la creació d'equipaments i infraestructures, de la creació i adquisició de béns de naturalesa inventariable o les altres amortitzables.

Els municipis de fins a 1.000 habitants, en atenció a les seves necessitats específiques de despesa, a més de les actuacions assenyalades en els punts anteriors, poden també executar i justificar les despeses següents, sempre i quan quedin classificades en el grup de programa 231.Assistència social primària de l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals:
 • Despeses corresponents al Capítol 1 del pressupost de despeses dels ens locals destinataris i/o dels ens executors, vinculades a l'assistència social primària.
 • Despeses corrents que es corresponguin amb el Capítol 2 del pressupost de despeses dels ens locals destinataris i/o executors. En particular, seran elegibles les referides a l'execució d'obres de manteniment, reparació i conservació d'infraestructures, edificis i locals que tinguin com a objecte l'assistència social primària. Aquestes actuacions no suposaran un increment de la capacitat, rendiment o eficiència dels béns sobre els que s'executin les obres, així com tampoc comportaran un allargament de la seva vida útil. També es consideraran elegibles, entre d'altres, les despeses corrents derivades de lloguers, arrendaments financers, manteniment i reparació de maquinària, d'instal·lacions tècniques, de vehicles de transport, de mobiliari i d'equips d'oficina, a més de les derivades de la prevenció de riscos laborals i de l'adquisició de material associat, les d'adquisició de material i subministraments, així com també aquelles altres relacionades amb l'adquisició del vestuari del personal, derivades totes elles de despeses associades a serveis socials i promoció social.
 • Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en termes de l'Ordre EHA/3565/2008, en cas que es realitzin transferències finalistes a entitats o a famílies que col·laborin en la consecució dels fins associats a l'assistència social primària. En aquest capítol pressupostari també s'inclou el supòsit que l'execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord d'encàrrec.

Qui el pot realitzar?

Els ens locals que han rebut un ajut en el marc de l'esmentat Programa.

Les persones que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor i els signataris per delegació d'aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es pot realitzar?

El termini de justificació comença l'1 de febrer de 2019 i finalitza el 30 d'abril de 2019.

Dins d'aquest termini es poden justificar les despeses executades de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quina documentació cal aportar?

 • P4-024-16: execució per ens destinatari
 • P4-025-16: execució per ens instrumental
 • P4-026-16: execució mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa
 • P4-027-16: execució per encàrrec en altres ens destinataris

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.

Cas que durant la revisió de la documentació, es detecti l'existència de defectes esmenables, el centre gestor formularà un requeriment. L'ens destinatari disposa fins a la data de finalització del termini d'audiència de la liquidació provisional de l'ajut per esmenar els defectes assenyalats i/o aportar la documentació demanada. Si el requeriment es formula durant aquest termini d'audiència, disposa de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de rebre el requeriment


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Benestar Social.


Quina és la normativa aplicable?

El règim regulador del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018.Iniciar el tràmit
Programa complementari de millora de camins municipals


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de millora de camins municipals.


Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l'acceptació dels ajuts i aprovada la resolució definitiva dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel qual s'aprova el Programa complementari de millora de camins municipals, el seu règim de concertació i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Quan es pot realitzar?

El termini d'execució i de justificació és específic per a cada ens destinatari en funció de l'anualitat en què s'hagi resolt fer efectiu l'ajut econòmic concedit:

 • Pels ajuts que es facin efectius l'any 2016 el termini comença l'1 de gener de 2016 i conclou el 15 d'octubre del 2017.
 • Pels ajuts que es facin efectius l'any 2017 el termini comença l'1 de gener de 2016 i conclou el 15 d'octubre del 2018.
 • Pels ajuts que es facin efectius l'any 2018 el termini comença l'1 de gener de 2016 i conclou el 15 d'octubre del 2019.
 • Pels ajuts que es facin efectius l'any 2019 el termini comença l'1 de gener de 2016 i conclou el 15 d'octubre del 2020.

Només s'admetran justificacions de despesa corresponents a les obres de millora del camí o camins per als que s'hagi sol·licitat finançament. Per tant, no s'admetran canvis de destinació de l'ajut.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari realitzi el tràmit electrònic de justificació i adjunti el formulari P4-003-16, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Aquest formulari contindrà una Memòria descriptiva l'actuació realitzada.


On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. Per gaudir de la condició d'usuari/ària de la Plataforma caldrà disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya. En cas de no disposar-ne, podeu sol·licitar l'alta mitjançant el referent de gestió d'usuaris de la Xarxa Telemàtica Provincial del vostre ajuntament o ens local (referent SVUS).

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals. No s'estableix un import mínim per a poder dur a terme justificacions parcials.

En cas d'avançament, només es podrà presentar una única justificació per la totalitat de l'import atorgat, no sent admissibles, en conseqüència, les justificacions parcials.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.


Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el “Programa complementari de millora de camins municipals”, el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 9 de juny de 2016.Iniciar el tràmit
Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, als efectes de procedir al pagament d'aquelles despeses que siguin reconegudes.

Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l'acceptació dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel qual s'aprova el Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Quan es pot realitzar?

S'estableixen tres terminis:

 • Justificació parcial: Les despeses que l'ens local hagi executat l'any 2019 s'han de justificar entre el dia 1 de març de 2020 i el 30 d'abril de 2020.
 • Justificació extraordinària: Els ens destinataris que a la justificació parcial no hagin justificat la totalitat de l'import concedit per a l'any 2019, han de presentar entre el dia 1 i el 30 de setembre de 2020, una justificació de les despeses executades fins assolir, com a mínim, l'import de la primera bestreta.
 • Justificació final: Les despeses que no hagin estat justificades anteriorment i que s'hagin executat dins el període establert, s'han de justificar entre el dia 1 de març i el 30 d'abril de 2021.

En el moment en què els ens locals destinataris justifiquin que han executat la despesa corresponent a la bestreta de l'import corresponent a la primera anualitat (2019), pagada en formalitzar l'acceptació, percebran una segona bestreta del 50% de l'import total concedit per a la segona anualitat (2020).

L'import restant es satisfarà prèvia presentació i validació de la justificació de les despeses executades en els termes establerts al règim de concertació.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari presenti els formularis següents:

 • P4-035-16. Justificació Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020.
 • P4-036-16. Justificació Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020. Formulari associat.

On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tramitació (PMT) i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari corresponent.

La tramitació electrònica l'ha de realitzar l'interventor i/o el secretari-interventor de l'ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 de novembre de 2018.

Vegeu el document d'orientacions i recomanacions.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició), als efectes de procedir al pagament d’aquelles despeses que siguin reconegudes.

Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l’acceptació dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel qual s’aprova el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició), el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Quan es pot realitzar?

El termini de justificació comença l’1 de març de 2020 i finalitza el 30 d’abril de 2020. Dins d'aquest termini es poden justificar les despeses executades de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.

Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l’ens beneficiari presenti els formularis següents:

- P3-043-16. Justificació. Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 (2ª edició).

Aquest formulari incorpora les dues línies de suport com a dues opcions. Els municipis de fins a 1.000 habitants marcaran l’opció corresponent a la Línia 2 i la resta de municipis marcaran l’opció de la Línia 1. Un cop seleccionada la línia, el formulari mostrarà els diversos camps i requeriments que cal emplenar en funció de les modalitats de suport i dels ens executors.

En cas de la Línia 1 es desplegaran les modalitats de suport A) Suport a plans locals d’ocupació, B) Suport a la formació, C) Ajuts a la contractació laboral, i en funció de l’ens executor del Programa complementari es desplegaran les opcions A1, B1 i C1 (execució pel propi ens), A2, B2, C2 (execució per encàrrec a un ens instrumental o altres ens destinataris del Pla Xarxa de Governs Locals 2019-2019) i A3 (execució per entitat del tercer sector).

En cas de la Línia 2, a més de les modalitats anteriors, es desplegarà l’opció “Altres actuacions de foment de l'ocupació local” (actuacions adreçades a fomentar l’ocupació local que s’emmarquin en els capítol de despesa 1, 2 i 4 de l’Àrea de despesa 2, i grup de programa “241. Foment de l’ocupació”).

- P4-044-16. Justificació. Formulari associat. Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019 (2ª edició).


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari corresponent.

La tramitació electrònica l’ha de realitzar l’interventor i/o el secretari-interventor de l’ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen pel qual s’aprova el Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició), el seu règim regulador i la convocatòria d’ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió d’11 d’abril de 2019.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de suport integral al desenvolupament local


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de suport integral al desenvolupament local.

Qui el pot realitzar?

Els ens locals que han rebut un ajut en el marc de l'esmentat Programa.

Les persones que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor i els signataris per delegació d'aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.

Quan es pot realitzar?

El termini de justificació de les despeses que s'executin durant l'any 2018 finalitza el 31 de març de 2019.

El termini de justificació de les despeses que s'executin durant l'any 2019 finalitza el 31 d'octubre de 2019.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

Formulari P4-032-16

On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.

Cas que durant la revisió de la documentació, es detecti l'existència de defectes esmenables, el centre gestor formularà un requeriment. L'ens destinatari disposa fins a la data de finalització del termini d'audiència de la liquidació provisional de l'ajut per esmenar els defectes assenyalats i/o aportar la documentació demanada. Si el requeriment es formula durant aquest termini d'audiència, disposa de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de rebre el requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Direcció de Serveis de Cooperació Local.

Quina és la normativa aplicable?

El règim regulador del Programa complementari de suport integral al desenvolupament local.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019.

Qui el pot realitzar?

Ens destinataris a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari. En aquest cas, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.

Quan es pot realitzar?

El termini finalitza el 30 de setembre de 2019 i la justificació ha de referir-se a actuacions executades en el curs escolar 2018-2019.

Transcorregut el termini màxim de justificació, s'ha d'aprovar la liquidació provisional i s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies des de l'endemà de la publicació per tal de presentar i/o esmenar la justificació pendent i d'al·legar el que s'estimi pertinent.

Transcorregut el termini d'audiència, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

L'ens destinatari ha justificar les despeses mitjançant els formularis P4-028-16, en cas d'execució pel propi destinatari, o del formulari P4-029-16, en cas d'execució per ens instrumental, que s'han d'annexar al tràmit electrònic.

On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.

Revisió de les justificacions de despesa i esmena

L'ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d'audiència de la liquidació provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin. En cas que el requeriment es formuli durant el termini d'audiència, disposa de deu dies per a esmenar-los a partir de l'endemà de rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquests terminis sense haver efectuat l'esmena, s'ha de procedir a la revocació de l'ajut.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona és la Gerència de Serveis d'Educació.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 26 d'abril de 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020.

Qui el pot realitzar?

Ens destinataris a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.

Quan es pot realitzar?

El termini de justificació s’inicia l’1 de juliol de 2020 i finalitza el 30 de setembre de 2020.

En cas de requeriment d’esmena dels defectes, el termini d’esmena de justificacions resta obert durant tot el termini de justificació.

En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació, la Gerència de Serveis d’Educació ha de requerir als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies hàbils presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut.

Quina documentació cal aportar?

L’ens destinatari ha de justificar les despeses mitjançant els formularis P4-041-16, en cas d’execució pel propi destinatari, o del formulari P4-042-16, en cas d’execució per ens instrumental, que s’han d’annexar al tràmit electrònic.

On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona és la Gerència de Serveis d’Educació.

Quina és la normativa aplicable?

Bases específiques i convocatòria del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 11 d’abril de 2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Iniciar el tràmit
Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament en baixa, als efectes de procedir al pagament d'aquelles despeses que hagin estat reconegudes.

En relació amb les actuacions incloses a la Línia 1 Suport per a la millora de les inversions d'abastament d'aigua en baixa, corresponents als àmbits d'actuació 1 a 4 d'aquesta línia, es poden finançar amb càrrec als ajuts concedits despeses corresponents als capítols 6 i 7 dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals. En aquest sentit, seran subvencionables les despeses derivades de la realització d'inversions en serveis, equipaments, infraestructures i/o béns relacionats amb les actuacions descrites als àmbits de suport 1 a 4 objecte del present Programa complementari i, en particular:

 • Despeses corresponents a la realització d'obres i/o adquisició d'equips i instal·lacions relacionades amb la garantia de la disponibilitat del recurs, de la qualitat sanitària o de l'augment de l'eficiència de les xarxes d'abastament, així com totes aquelles altres despeses de caràcter inversor necessàries per a executar les actuacions descrites.
 • Despeses associades a assistències tècniques destinades a la redacció de documents suficients per contractar les actuacions subvencionables, així com les direccions d'obra corresponents.
 • Despeses de capítol 7 del pressupost de despeses dels ens locals, en cas que l'execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord exprés de delegació.

En relació amb les actuacions incloses a la Línia 2 Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions cisternes del present programa, es podrà finançar amb càrrec als ajuts concedits despeses corresponents als capítols 2 i 4 dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals i, en particular:

 • Despeses de capítol 2 del pressupost de despeses dels ens locals, que hagin estat executades en relació amb el transport excepcional d'aigua per a l'abastament del nucli beneficiat per l'actuació.
 • Despeses de capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en cas que l'execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord exprés de delegació.

Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, en els termes previstos al règim de regulador del Programa complementari.

Quan es pot realitzar?

El termini de justificació conclou el 30 de novembre de 2018. Dins d'aquest termini es podran justificar les despeses, considerades elegibles, executades durant el període comprès entre les anualitats 2016 i 2018 i fins el 31 d'octubre de 2018.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari presenti el formulari normalitzat P4-019-16 o P4-020-16, en funció de l'àmbit a què correspongui l'actuació.

On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari P4-019-16 o P4-020-16, en funció de l'àmbit a què correspongui l'actuació.

La tramitació electrònica l'ha de realitzar l'interventor i/o el secretari-interventor de l'ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Quina és la normativa aplicable?

Dictamen que aprova el Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament en baixa en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 20 de juliol de 2017.


Iniciar el tràmit
Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc del Programa.

Quan es pot realitzar?

En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5: 1. "Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa", 2. "Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials", 3. "Nova construcció o ampliació de xarxa d'abastament en baixa", 4."Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en edificis o equipaments municipals", i 5, "Aprofitament d'aigües no potables per reg i/o neteja", el període d'execució de les actuacions que són objecte de suport es correspondrà amb despeses realitzades pels ens locals destinataris en el període comprès entre l'1 de gener de 2018 i el dia 31 d'octubre del 2019.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 "Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes", el termini d'execució de les actuacions es correspondrà amb despeses generades en el període comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 25 de setembre de 2018.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5, el termini màxim de justificació finalitza el dia 15 de novembre del 2019. El termini de justificació de les despeses que s'executin durant el 2018 finalitza el 31 de març de 2019 i el termini de justificació de les despeses que s'executin durant l'any 2019 finalitza el 15 de novembre del 2019.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 "Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes", el termini de justificació conclou el dia 10 de desembre de 2018.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5: 1. "Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa", 2. "Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials", 3. "Nova construcció o ampliació de xarxa d'abastament en baixa", 4."Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en edificis o equipaments municipals", i 5, "Aprofitament d'aigües no potables per reg i/o neteja", cal presentar el formulari normalitzat de justificació P4-030-16.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 "Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes", cal presentar el formulari normalitzat de justificació P4-031-16.

On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació.

Els usuaris i usuàries que ocupen el càrrec d'interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a poden signar i presentar justificacions de despesa.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.

Quin seguiment es pot efectuar?

Els ens destinataris poden efectuar el corresponent seguiment mitjançant el centre gestor responsable, que és la Gerència de Serveis de Medi Ambient, adscrita a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc de l'esmentat Programa.


Quan es pot realitzar?

Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018, el termini d'execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2018. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2018.

Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2018 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2019.

Per a la línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials", tant quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018 com quan es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2019.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Justificació de despeses, d'acord amb el model normalitzat P4-023-16.


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa "PMT".

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor poden signar i presentar justificacions de despesa.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari. En aquest cas, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals. En cas de parcials, es poden presentar fins a cobrir la totalitat de l'import atorgat.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable varia en funció de la línia de suport:


Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en reunió celebrada en data de 26 d'octubre de 2017.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de modernització de polígons (1a edició - 2017)


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de modernització de polígons del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc del Programa.


Quan es pot realitzar?

Línia de suport als plans integrals

El període d'execució comprèn de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019.

Excepcionalment, s'admetran justificacions de despesa realitzades des de l'1 de gener de 2017 sempre i quan siguin executades amb càrrec als capítols 1 i 2 dels pressupostos de despesa, en els termes de l'article 10.3 del règim del programa.

La justificació de les despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions parcials cada sis mesos:

 • Primera justificació parcial: entre l'1 i el 31 d'octubre de 2018
 • Segona justificació parcial: entre l'1 i el 30 d'abril de 2019
 • Tercera justificació parcial: entre l'1 i el 31 d'octubre de 2019
 • Justificació final: entre l'1 i el 31 de març de 2020

Línia de suport a projectes específics

El període d'execució comprèn de l'1 de gener del 2018 fins al 30 de juny del 2019.

Excepcionalment, s'admetran justificacions de despeses realitzades des del'1 del gener del 2017 sempre i quan siguin executades amb càrrec als capítols 1 i 2 dels pressupostos de despesa, en els termes de l'article 10.3 del règim del programa.

La justificació de les despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions parcials cada sis mesos:

 • Primera justificació parcial: entre l'1 de setembre i l'1 d'octubre de 2018
 • Segona justificació parcial: entre l'1 de març i l'1 d'abril de 2019
 • Justificació final: entre l'1 i el 30 de setembre de 2019.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Línia de suport als plans integrals: P4-022-16

Línia de suport a projectes específics: P4-021-16


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions "PMT".

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor poden signar i presentar justificacions de despesa.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari. En aquest cas, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els ens destinataris poden efectuar el corresponent seguiment mitjançant el centre gestor responsable, que és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, adscrita a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l'expedient:

 • Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la documentació, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de modernització de polígons del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data de 26 d'octubre de 2017.


Iniciar el tràmitPrograma complementari de modernització de polígons (2a edició - 2018)


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc de la segona edició del Programa complementari de modernització de polígons.


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc del Programa.


Quan es pot realitzar?

Línia de suport als plans integrals:

El període d'execució de les actuacions es correspondrà amb despeses realitzades en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i els 24 mesos següents, és a dir, el dia 31 de desembre de 2020.

La justificació de despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions parcials cada sis mesos, de conformitat amb els terminis següents:

 • Primera justificació parcial: entre l'1 i el 15 de novembre de 2019.
 • Segona justificació parcial: entre l'1 i el 15 d'abril de 2020.
 • Tercera justificació parcial: entre l'1 i el 15 d'octubre de 2020.
 • Justificació final: entre l'1 i el 15 de març de 2021.

Línia de suport a projectes específics:

El període d'execució de les actuacions es correspondrà amb despeses realitzades en el període comprès entre l'1 de gener del 2019 i els 18 mesos següents, finalitzant el 30 de juny del 2020.

La justificació de despeses es durà a terme cada sis mesos de conformitat amb els terminis següents:

 • Primera justificació parcial: entre l'1 i el 15 d'octubre de 2019.
 • Segona justificació parcial: entre el 2 i el 13 de març de 2020.
 • Justificació final: entre el 15 i el 30 de setembre de 2020.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Línia de suport als plans integrals: P4-034-16

Línia de suport a projectes específics: P4-033-16


On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions.

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els ens destinataris poden efectuar el corresponent seguiment mitjançant el centre gestor responsable, que és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, adscrita a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les justificacions:

 • Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la documentació, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador de la segona edició del Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Iniciar el tràmit