P4. Programes específics. Justificació de despeses


Programes específics 2020-2023


Programes complementaris 2016-2019


Programes específics 2020-2023

“Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19


Garantia del benestar social 2020


Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019


Sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al curs escolar 2018-2019 (2a part)


Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”


Programes complementaris 2016-2019

Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa


Execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018


Garantia del benestar social 2019


Millora de camins municipals


Millora de l'ocupabilitat 2019-2020 - 1a edició


Modernització de polígons (1a edició - 2017)


Modernització de polígons (2a edició - 2018)


Reforma i millora d'equipaments locals


Transicions educatives per al curs 2019-2020
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a la garantia del benestar social de l'any 2019.


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que han rebut un ajut en el marc de l'esmentat Programa.

Concretament, les persones que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor i els signataris per delegació d'aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es pot realitzar?

El termini de justificació comença el 3 de febrer de 2020 i finalitza el 30 d'abril de 2020.

Dins d'aquest termini es poden justificar les despeses executades de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quina documentació cal aportar?

 • P4-037-16: execució pel propi destinatari
 • P4-038-16: execució per encàrrec a un ens instrumental
 • P4-039-16: execució mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa
 • P4-040-16: execució per encàrrec en altres ens destinataris

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dóna per finalitzat el tràmit.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Benestar Social.


Quina és la normativa aplicable?

El règim regulador del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019.Iniciar el tràmit
Programa complementari de millora de camins municipals


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de millora de camins municipals.


Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l'acceptació dels ajuts i aprovada la resolució definitiva dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel qual s'aprova el Programa complementari de millora de camins municipals, el seu règim de concertació i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Quan es pot realitzar?

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Només s'admetran justificacions de despesa corresponents a les obres de millora del camí o camins per als que s'hagi sol·licitat finançament. Per tant, no s'admetran canvis de destinació de l'ajut.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari realitzi el tràmit electrònic de justificació i adjunti el formulari P4-003-16, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Aquest formulari contindrà una Memòria descriptiva l'actuació realitzada.


On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. Per gaudir de la condició d'usuari/ària de la Plataforma caldrà disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya. En cas de no disposar-ne, podeu sol·licitar l'alta mitjançant el referent de gestió d'usuaris de la Xarxa Telemàtica Provincial del vostre ajuntament o ens local (referent SVUS).

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals. No s'estableix un import mínim per a poder dur a terme justificacions parcials.

En cas d'avançament, només es podrà presentar una única justificació per la totalitat de l'import atorgat, no sent admissibles, en conseqüència, les justificacions parcials.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.


Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el “Programa complementari de millora de camins municipals”, el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 9 de juny de 2016.Iniciar el tràmit
Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, als efectes de procedir al pagament d'aquelles despeses que siguin reconegudes.

Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una vegada formalitzada l'acceptació dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen pel qual s'aprova el Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la concessió d'ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Quan es pot realitzar?

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

En el moment en què els ens locals destinataris justifiquin que han executat la despesa corresponent a la bestreta de l'import corresponent a la primera anualitat (2019), pagada en formalitzar l'acceptació, percebran una segona bestreta del 50% de l'import total concedit per a la segona anualitat (2020).

L'import restant es satisfarà prèvia presentació i validació de la justificació de les despeses executades en els termes establerts al règim de concertació.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari presenti els formularis següents:

 • P4-035-16. Justificació Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020.
 • P4-036-16. Justificació Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020. Formulari associat.

On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tramitació (PMT) i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari corresponent.

La tramitació electrònica l'ha de realitzar l'interventor i/o el secretari-interventor de l'ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

Quina és la normativa aplicable?

El Dictamen que aprova el Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 29 de novembre de 2018.

Vegeu el document d'orientacions i recomanacions.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020.

Qui el pot realitzar?

Ens destinataris a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.

Quan es pot realitzar?

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

En cas de requeriment d’esmena dels defectes, el termini d’esmena de justificacions resta obert durant tot el termini de justificació.

En el termini màxim d’un mes transcorregut el termini de justificació, la Gerència de Serveis d’Educació ha de requerir als destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies hàbils presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut.

Quina documentació cal aportar?

L’ens destinatari ha de justificar les despeses mitjançant els formularis P4-041-16, en cas d’execució pel propi destinatari, o del formulari P4-042-16, en cas d’execució per ens instrumental, que s’han d’annexar al tràmit electrònic.

On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.

Quan es dona resposta?

Amb la correcta presentació de la documentació, la Diputació de Barcelona dona per finalitzat el tràmit.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona és la Gerència de Serveis d’Educació.

Quina és la normativa aplicable?

Bases específiques i convocatòria del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 11 d’abril de 2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Iniciar el tràmit
Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament en baixa, als efectes de procedir al pagament d'aquelles despeses que hagin estat reconegudes.

En relació amb les actuacions incloses a la Línia 1 Suport per a la millora de les inversions d'abastament d'aigua en baixa, corresponents als àmbits d'actuació 1 a 4 d'aquesta línia, es poden finançar amb càrrec als ajuts concedits despeses corresponents als capítols 6 i 7 dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals. En aquest sentit, seran subvencionables les despeses derivades de la realització d'inversions en serveis, equipaments, infraestructures i/o béns relacionats amb les actuacions descrites als àmbits de suport 1 a 4 objecte del present Programa complementari i, en particular:

 • Despeses corresponents a la realització d'obres i/o adquisició d'equips i instal·lacions relacionades amb la garantia de la disponibilitat del recurs, de la qualitat sanitària o de l'augment de l'eficiència de les xarxes d'abastament, així com totes aquelles altres despeses de caràcter inversor necessàries per a executar les actuacions descrites.
 • Despeses associades a assistències tècniques destinades a la redacció de documents suficients per contractar les actuacions subvencionables, així com les direccions d'obra corresponents.
 • Despeses de capítol 7 del pressupost de despeses dels ens locals, en cas que l'execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord exprés de delegació.

En relació amb les actuacions incloses a la Línia 2 Suport per a fer front al desabastament per manca de recurs mitjançant camions cisternes del present programa, es podrà finançar amb càrrec als ajuts concedits despeses corresponents als capítols 2 i 4 dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals i, en particular:

 • Despeses de capítol 2 del pressupost de despeses dels ens locals, que hagin estat executades en relació amb el transport excepcional d'aigua per a l'abastament del nucli beneficiat per l'actuació.
 • Despeses de capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals, en cas que l'execució de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord exprés de delegació.

Qui el pot realitzar?

Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, en els termes previstos al règim de regulador del Programa complementari.

Quan es pot realitzar?

El termini de justificació conclou el 30 de novembre de 2018. Dins d'aquest termini es podran justificar les despeses, considerades elegibles, executades durant el període comprès entre les anualitats 2016 i 2018 i fins el 31 d'octubre de 2018.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l'ens beneficiari presenti el formulari normalitzat P4-019-16 o P4-020-16, en funció de l'àmbit a què correspongui l'actuació.

On i com es fa?

El tràmit s'ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT) i seleccioneu l'expedient de què es tracti. En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el formulari P4-019-16 o P4-020-16, en funció de l'àmbit a què correspongui l'actuació.

La tramitació electrònica l'ha de realitzar l'interventor i/o el secretari-interventor de l'ens, o funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.

El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat d'execució emprada.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Quina és la normativa aplicable?

Dictamen que aprova el Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament en baixa en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 20 de juliol de 2017.


Iniciar el tràmit
Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc del Programa.

Quan es pot realitzar?

En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5: 1. "Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa", 2. "Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials", 3. "Nova construcció o ampliació de xarxa d'abastament en baixa", 4."Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en edificis o equipaments municipals", i 5, "Aprofitament d'aigües no potables per reg i/o neteja", el període d'execució de les actuacions que són objecte de suport es correspondrà amb despeses realitzades pels ens locals destinataris en el període comprès entre l'1 de gener de 2018 i el dia 31 d'octubre del 2019.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 "Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes", el termini d'execució de les actuacions es correspondrà amb despeses generades en el període comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 25 de setembre de 2018.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5, el termini màxim de justificació finalitza el dia 15 de novembre del 2019. El termini de justificació de les despeses que s'executin durant el 2018 finalitza el 31 de març de 2019 i el termini de justificació de les despeses que s'executin durant l'any 2019 finalitza el 15 de novembre del 2019.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 "Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes", el termini de justificació conclou el dia 10 de desembre de 2018.

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar?

En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5: 1. "Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa", 2. "Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials", 3. "Nova construcció o ampliació de xarxa d'abastament en baixa", 4."Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en edificis o equipaments municipals", i 5, "Aprofitament d'aigües no potables per reg i/o neteja", cal presentar el formulari normalitzat de justificació P4-030-16.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 "Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes", cal presentar el formulari normalitzat de justificació P4-031-16.

On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació.

Els usuaris i usuàries que ocupen el càrrec d'interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a poden signar i presentar justificacions de despesa.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.

Quin seguiment es pot efectuar?

Els ens destinataris poden efectuar el corresponent seguiment mitjançant el centre gestor responsable, que és la Gerència de Serveis de Medi Ambient, adscrita a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari per a l'execució d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc de l'esmentat Programa.


Quan es pot realitzar?

Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018, el termini d'execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2018. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2018.

Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2018 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2019.

Per a la línia de suport 5 "Edificis singulars i elements patrimonials", tant quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018 com quan es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2019.

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Justificació de despeses, d'acord amb el model normalitzat P4-023-16.


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa "PMT".

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor poden signar i presentar justificacions de despesa.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari. En aquest cas, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.

Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals. En cas de parcials, es poden presentar fins a cobrir la totalitat de l'import atorgat.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable varia en funció de la línia de suport:


Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en reunió celebrada en data de 26 d'octubre de 2017.


Iniciar el tràmit
Programa complementari de modernització de polígons (1a edició - 2017)


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de modernització de polígons del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc del Programa.


Quan es pot realitzar?

Línia de suport als plans integrals

El període d'execució comprèn de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2019.

Excepcionalment, s'admetran justificacions de despesa realitzades des de l'1 de gener de 2017 sempre i quan siguin executades amb càrrec als capítols 1 i 2 dels pressupostos de despesa, en els termes de l'article 10.3 del règim del programa.

La justificació de les despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions parcials cada sis mesos:

 • Primera justificació parcial: entre l'1 i el 31 d'octubre de 2018
 • Segona justificació parcial: entre l'1 i el 30 d'abril de 2019
 • Tercera justificació parcial: entre l'1 i el 31 d'octubre de 2019
 • Justificació final: entre l'1 i el 31 de març de 2020

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.


Línia de suport a projectes específics

El període d'execució comprèn de l'1 de gener del 2018 fins al 30 de juny del 2019.

Excepcionalment, s'admetran justificacions de despeses realitzades des del'1 del gener del 2017 sempre i quan siguin executades amb càrrec als capítols 1 i 2 dels pressupostos de despesa, en els termes de l'article 10.3 del règim del programa.

La justificació de les despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions parcials cada sis mesos:

 • Primera justificació parcial: entre l'1 de setembre i l'1 d'octubre de 2018
 • Segona justificació parcial: entre l'1 de març i l'1 d'abril de 2019
 • Justificació final: entre l'1 i el 30 de setembre de 2019.

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Línia de suport als plans integrals: P4-022-16

Línia de suport a projectes específics: P4-021-16


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions "PMT".

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

Per sol·licitar l'alta d'un usuari o usuària, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i/o de secretari-interventor poden signar i presentar justificacions de despesa.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari. En aquest cas, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els ens destinataris poden efectuar el corresponent seguiment mitjançant el centre gestor responsable, que és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, adscrita a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l'expedient:

 • Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la documentació, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari de modernització de polígons del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data de 26 d'octubre de 2017.


Iniciar el tràmitPrograma complementari de modernització de polígons (2a edició - 2018)


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc de la segona edició del Programa complementari de modernització de polígons.


Qui el pot realitzar?

Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc del Programa.


Quan es pot realitzar?

D'acord amb el RD 463/2020, els terminis afectats pel període d'alarma queden suspesos. Els nous terminis es fixaran quan acabi aquest període.

Línia de suport als plans integrals:

El període d'execució de les actuacions es correspondrà amb despeses realitzades en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i els 24 mesos següents, és a dir, el dia 31 de desembre de 2020.

La justificació de despeses es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions parcials cada sis mesos, de conformitat amb els terminis següents:

 • Primera justificació parcial: entre l'1 i el 15 de novembre de 2019.
 • Segona justificació parcial: entre l'1 i el 15 d'abril de 2020.
 • Tercera justificació parcial: entre l'1 i el 15 d'octubre de 2020.
 • Justificació final: entre l'1 i el 15 de març de 2021.

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Línia de suport a projectes específics:

El període d'execució de les actuacions es correspondrà amb despeses realitzades en el període comprès entre l'1 de gener del 2019 i els 18 mesos següents, finalitzant el 30 de juny del 2020.

La justificació de despeses es durà a terme cada sis mesos de conformitat amb els terminis següents:

 • Primera justificació parcial: entre l'1 i el 15 d'octubre de 2019.
 • Segona justificació parcial: entre el 2 i el 13 de març de 2020.
 • Justificació final: entre el 15 i el 30 de setembre de 2020.

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d'aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

Línia de suport als plans integrals: P4-034-16

Línia de suport a projectes específics: P4-033-16


On i com es fa?

Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i altres administracions.

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els ens destinataris poden efectuar el corresponent seguiment mitjançant el centre gestor responsable, que és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, adscrita a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les justificacions:

 • Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la documentació, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador de la segona edició del Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Iniciar el tràmit
Programa “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari Cap municipi enrere.


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.


Quan es pot demanar?

El termini de justificació voluntària resta obert fins al 15 de novembre de 2020. El període justificació final comença el 2 gener de 2021 i finalitza el 31 de març de 2021.


Quina documentació cal aportar?

Formulari P4-007-20.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Direcció de Serveis de Cooperació Local.Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19.

Consulteu els exemples d’actuacions elegibles.Iniciar el tràmit
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses.


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit un ajut.

Concretament, les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es pot demanar?

El termini de justificació voluntària resta obert fins al 15 de novembre de 2020. El període justificació final comença el 2 gener de 2021 i finalitza el 30 d’abril de 2021.


Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució, cal aportar un dels formularis següents:

 • P4-003-20. Execució a càrrec de l’ens destinatari.
 • P4-004-20. Execució per encàrrec en un ens instrumental.
 • P4-005-20. Execució mitjançant col·laboració interadministrativa.
 • P4-006-20. Execució per encàrrec en altres ens destinataris.

On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.


Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Benestar Social.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020.Iniciar el tràmit
Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es pot demanar?

Per la Línia 1, el termini de justificació és fins el 15 d’octubre de 2020.

Per la Línia 2, el termini de justificació és fins el 15 de novembre de 2020.


Quina documentació cal aportar?

Per la Línia 1, formulari P4-001-20.

Per la Línia 2, formulari P4-002-20.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.


Quina és la normativa aplicable?

Règim del Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.Iniciar el tràmit
Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al curs escolar 2018-2019 (2ª part)


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-2019.


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del programa.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es pot demanar?

El termini de justificació és fins el 30 de juny de 2021.


Quina documentació cal aportar?

Formulari P4-009-20.


On i com es fa?

Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis d'Educació.


Quina és la normativa aplicable?

Règim del Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-2019.Iniciar el tràmit
Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats.


Qui el pot demanar?

Els ajuntaments que hagin acceptat els ajuts concedits.

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor o de secretari-interventor, o les persones en qui aquests deleguin, poden signar i realitzar el tràmit.


Quan es pot demanar?

Justificació voluntària entre el 2 de gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022.

Justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023.


Quina documentació cal aportar?

Justificació de despeses, d’acord amb el model normalitzat P4-008-20.

Justificació tècnica, d’acord amb el model normalitzat Memòria de justificació tècnica.


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació de despeses, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectua els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre, sempre i quan es justifiqui un import superior al pagament avançat d’acord amb el règim programa.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”.Iniciar el tràmit