P4. Programes específics. Execució i justificació de despeses


Programes específics 2024-2027


Programes específics 2020-2023


Programes específics 2024-2027

Extraordinari d'autonomia local


Treball, Talent i Tecnologia 2024-2026


Programes específics 2020-2023

Benestar emocional per a la infància i l’adolescència


Escolta Jove


Escolta Jove. Fase 2 prova pilot


Refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors


Resiliència local 2.0


Resiliència local 3.0


Treball, Talent i Tecnologia


Programa específic Extraordinari d'autonomia local.


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa específic extraordinari d’autonomia local.


Qui el pot realitzar?

Ens destinataris dels ajuts.


Quan es pot realitzar?

S’estableixen els períodes de justificació següents:

 1. La despesa periodificada en l’anualitat 2023 s’ha de justificar entre el 2 de gener de 2024 i el 30 d’abril de 2024.
 2. La despesa periodificada en l’anualitat 2024 s’ha de justificar en els períodes següents:
  • El primer període és voluntari, i s’inicia el 2 de gener de 2024 i finalitza el 30 de novembre de 2024.
  • El segon període és final, i s’inicia el 2 de gener de 2025 i finalitza el 30 d’abril de 2025.

Quina documentació cal aportar?

Model normalitzat P4-001-24.


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions "PMT".

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor poden signar i presentar justificacions de despesa.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona realitza els pagaments, amb caràcter general i si escau, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l’acceptació. Els estats són:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de l’acceptació, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic extraordinari d’autonomia local.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Treball, Talent i Tecnologia 2024-2026


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia 2024-2026.


Qui el pot demanar?

Els ens destinataris dels ajuts concedits.


Quan es pot demanar?

Els períodes de justificació són els següents:

 • Primera justificació voluntària: entre el 2 de gener de 2025 i fins al 30 d’abril de 2025.
 • Segona justificació voluntària: entre el 2 de gener de 2026 i fins al 30 d’abril de 2026.
 • Justificació final: entre el 2 de gener de 2027 i fins al 30 d’abril de 2027.

Aquells ens que renunciïn al pagament avançat, no obstant, han de justificar la despesa en els períodes següents:

 1. Import periodificat per a l’any 2024:
  • Justificació voluntària: des de la notificació de la concessió de l’ajut i fins al 30 de novembre de 2024.
  • Justificació final: entre el 2 de gener de 2025 i el 30 d’abril de 2025.
 2. Import periodificat per a l’any 2025:
  • Justificació voluntària: entre el 2 de gener de 2025 i fins al 30 de novembre de 2025.
  • Justificació final: entre el 2 de gener de 2026 i el 30 d’abril de 2026.
 3. Import periodificat per a l’any 2026:
  • Justificació voluntària: entre el 2 de gener de 2026 i fins al 30 de novembre de 2026.
  • Justificació final: entre el 2 de gener de 2027 i el 30 d’abril de 2027.

Quina documentació cal aportar?

El formulari de justificació de despeses P4-002-24 i la memòria de justificació tècnica P4-003-24.


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Diputació (PMT).

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les funcions de signatura i presentació de les justificacions. Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectua els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:

 • Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l'existència de defectes esmenables.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de la sol·licitud.

El centre gestor responsable és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia 2024-2026.

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.


Iniciar el tràmit
Programa específic Benestar emocional per a la infància i l’adolescència


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Programa específic Benestar emocional per a la infància i l’adolescència.

De manera excepcional, els terminis d’execució i/o de justificació poden ampliar-se, prèvia sol·licitud degudament motivada i calendaritzada de l’ens destinatari, sempre que les circumstàncies ho aconsellin i no es perjudiquin drets de tercer.

L’ampliació del termini d’execució es pot concedir fins al 30 de juny de 2023 i l’ampliació del termini de justificació fins al 30 de setembre de 2023.


Qui el pot realitzar?

Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Programa específic Benestar emocional per a la infància i l’adolescència.

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació per a la justificació.

Pel que fa a l'ampliació de terminis, ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del Programa específic de benestar emocional per a la infància i l’adolescència i que hagin realitzat l’acceptació expressa de l’ajut dins els terminis establerts. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, de president/a, en el cas d’altres d’ens, i de secretari/ària, així com els signadors per delegació d’aquests, poden signar les sol·licituds.

Quan es pot realitzar?

Els períodes de justificació són:

 • El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre de 2022.
 • El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener de 2023 i es tanca el 30 d’abril de 2023.

Les sol·licituds d'ampliació de terminis s’han de presentar com a molt tard dos mesos abans de la finalització del termini que es vol prorrogar.


Quina documentació cal aportar?

Per a la justificació, model normalitzat P4-013-20.

Per a l'ampliació de terminis, model normalitzat P4-014-20.


On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.

En el cas de l'ampliació de terminis, en els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de sol·licitud general.


Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment. Si no hi ha defectes esmenables, es verifica la justificació presentada. El termini aproximat de pagament és de 30 dies a partir que la justificació es presenti correctament.

El centre gestor revisa la sol·licitud d'ampliació de terminis; en cas de conformitat, la verifica i procedeix a la seva resolució que s’ha de produir abans que transcorri el termini inicial. Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment i l’ens destinatari disposa de deu dies per a esmenar-los. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat l’esmena, se’l tindrà per desistit.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és el Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic Benestar emocional per a la infància i l’adolescència.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Programa específic Escolta jove


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Programa específic Escolta Jove.


Qui el pot realitzar?

Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Programa específic Escolta Jove.

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es pot realitzar?

Els períodes de justificació són:

 • El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre de l’any en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta en l’acte de concessió.
 • El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener i es tanca el 30 d’abril de l’any següent a aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta en l’acte de concessió.

Quina documentació cal aportar?

Model normalitzat P4-012-20.


On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.


Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment. Si no hi ha defectes esmenables, es verifica la justificació presentada. El termini aproximat de pagament és de 30 dies a partir que la justificació es presenti correctament.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és l'Oficina del Pla Jove.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic Escolta Jove.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot.


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot.


Qui el pot realitzar?

Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot.

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor i/o secretari-interventor, i els signadors per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es pot realitzar?

Els períodes de justificació són:

 • El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre del 2023.
 • El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener de 2024 i es tanca el 30 d’abril de 2024.

Quina documentació cal aportar?

Model normalitzat P4-016-20.


On i com es fa?

Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti. En els tràmits disponibles, escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari degudament emplenat, i signeu i presenteu la documentació electrònicament.


Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació; en cas de conformitat, la verifica. Si es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment. Si no hi ha defectes esmenables, es verifica la justificació presentada. El termini aproximat de pagament és de 30 dies a partir que la justificació es presenti correctament.


Quin seguiment es pot efectuar?

Els centre gestor responsable és l'Oficina del Pla Jove.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic Escolta Jove. Fase 2 prova pilot.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits en el marc del Programa específic de refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors.


Qui el pot realitzar?

Ens a qui s'hagi concedit un ajut en el marc del Programa específic de refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors.


Quan es pot realitzar?

Els períodes de justificació són:

 1. El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre del 2023.
 2. El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener de 2024 i es tanca el 30 d’abril de 2024.

Quina documentació cal aportar?

Formularis normalitzats de justificació de despeses P4-017-20 i de dades tècniques P4-018-20.


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions "PMT".

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor/a i/o de secretari/a-interventor/a poden signar i presentar justificacions de despesa.

Altres persones poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitades per delegació d’una persona signatària. En aquest cas, s’ha d’ajuntar la documentació acreditativa de la delegació, si aquesta no s’havia presentat amb anterioritat.


Quan es dona resposta?

El centre gestor revisa la justificació. En cas de conformitat, la verifica. Si detecta l’existència de defectes esmenables, formula un requeriment.

El termini aproximat de pagament, si aquest no es va avançar, és de 30 dies a partir que la justificació es presenti correctament.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l’expedient:

 • Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la documentació, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic de refugis climàtics. Equipaments 2030: responsables i educadors.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Programa específic de resiliència local 2.0


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa específic de resiliència local 2.0.


Qui el pot realitzar?

Ens destinataris dels ajuts.


Quan es pot realitzar?

S’estableixen els períodes de justificació següents:

 • El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre de l’any en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació que s’estableixi en l’acte de concessió o, si escau, de redistribució.
 • El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener i es tanca el 31 de març de l’any següent a aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació que s’estableixi en l’acte de concessió o, si escau, de redistribució.

Quina documentació cal aportar?

Model normalitzat P4-011-20.


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions "PMT".

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor poden signar i presentar justificacions de despesa.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona realitza els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l’expedient:

 • Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la documentació, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic de resiliència local 2.0.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Programa específic de resiliència local 3.0


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del Programa específic de resiliència local 3.0.


Qui el pot realitzar?

Ens destinataris dels ajuts.


Quan es pot realitzar?

S’estableixen els períodes de justificació següents:

 • El primer període és voluntari i finalitza el 30 de novembre de 2023.
 • El segon període és definitiu i s’obre el 2 de gener i es tanca el 31 de març de 2024.

Quina documentació cal aportar?

Model normalitzat P4-015-20.


On i com es fa?

Cal tramitar la justificació electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions "PMT".

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor poden signar i presentar justificacions de despesa.

Altres usuaris poden disposar de les funcions de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari. En aquest cas, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona realitza els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la documentació.


Quin seguiment es pot efectuar?

Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l’expedient:

 • Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació.
 • Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la documentació, l'existència de defectes esmenables.
 • En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic de resiliència local 3.0.


Quin és el calendari de gestió de la convocatòria?

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit
Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats.


Qui el pot demanar?

Els ajuntaments que hagin acceptat els ajuts concedits.

Les persones que ocupen el càrrec d’interventor o de secretari-interventor, o les persones en qui aquests deleguin, poden signar i realitzar el tràmit.


Quan es pot demanar?

Justificació voluntària entre el 2 de gener de 2022 i el 15 de novembre de 2022.

Justificació final entre el 2 de gener de 2023 i el 30 d’abril de 2023.


Quina documentació cal aportar?

Justificació de despeses, d’acord amb el model normalitzat P4-008-20.

Justificació tècnica, d’acord amb el model normalitzat Memòria de justificació tècnica.

Justificació de despeses complementària, relació global de despeses executades amb modalitat d'execució per encàrrec a un altre ens local.


On i com es fa?

El tràmit s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT).

Accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al PMT, escolliu el tràmit de justificació de despeses, annexeu la documentació corresponent, i signeu i presenteu el tràmit.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectua els pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre, sempre i quan es justifiqui un import superior al pagament avançat d’acord amb el règim programa.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable és el Servei de Mercat de Treball, adscrit a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”.

Vegeu el calendari de gestió en aquest enllaç.Iniciar el tràmit