S1. Ajuts extraordinaris. Sol·licitud de recursos


Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018


Què permet?

Presentar sol·licituds d'ajut en el marc de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Qui el pot demanar?

Els municipis de la demarcació de Barcelona damnificats per les nevades produïdes al mes de febrer de 2018.


Quan es pot demanar?

El termini de sol·licitud s'inicia el 22 de febrer de 2018 i finalitza el 22 de març de 2018.


Quina documentació cal aportar?

  • Formulari S1-001-18, que recull els aspectes següents:
    • Llista dels camins afectats per les nevades del mes de febrer del 2018.
    • Acreditació que els camins compleixen els requisits exigits.
    • Despeses que han estat causades directament per les nevades, amb indicació de la seva tipologia, import i justificació de la seva necessitat.

  • Plànol del municipi en el que figurin grafiats els camins.

On i com es fa?

Tràmit disponible electrònicament a través de l'aplicatiu "PMT".

Cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya. Per sol·licitar l'alta d'un usuari, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'alcalde i de secretari, poden signar i presentar sol·licituds.

Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de sol·licituds sempre que estiguin habilitats per delegació d'un usuari signatari, prèvia acreditació d'aquesta circumstància. A aquestes efectes, s'ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.


Quan es dóna resposta?

La resolució de la totalitat dels ajuts s'ha d'aprovar en un termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Cas que, durant la revisió de la documentació, es detecti l'existència de defectes esmenables, el centre gestor formularà un requeriment. L'ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l'endemà de rebre a la notificació electrònica per esmenar els defectes.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de la instrucció dels ajuts és la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat i, de la tramitació, el Servei Jurídic Administratiu, ambdós adscrits a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Més informació: 934 022 190, ot.g.infraest@diba.cat


Quina és la normativa aplicable?

Règim regulador de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018.Iniciar el tràmit