S1. Ajuts extraordinaris. Sol·licitud de recursos


Suport puntuals extraordinaris


Què permet?

Presentar sol·licituds de suports puntuals extraordinaris d’acord amb el Protocol general del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027.

Qui la pot demanar?

Ens locals a favor dels quals es prevegi l’aprovació d’aquests ajuts.

Quina documentació cal aportar?

 • La sol·licitud ha de tenir el contingut mínim següent:
  • Objecte de l’actuació.
  • Antecedents.
  • Pressupost.
  • Fonts de finançament.
  • Calendari d’execució.
  • Altra informació que l’ens consideri d’interès.

On i com es fa?

S’ha de tramitar una sol·licitud general a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.

Quan es dona resposta?

La resolució de les sol·licituds s’ha d’aprovar en el termini de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data en què la sol·licitud es presenti correctament.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor és el responsable del procediment d’instrucció de les sol·licituds que es presentin.

Quina és la normativa aplicable?

Protocol general del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027.