S1. Ajuts extraordinaris. Sol·licitud de recursos


Subvencions nominatives


Què permet?

Presentar sol·licituds de les subvencions consignades nominativament en el pressupost general inicial de la Diputació de Barcelona o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple que es gestionin en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” o instrument de cooperació anàleg.


Qui la pot demanar?

Ens locals a favor dels quals s’hagin consignat subvencions de manera nominativa en el pressupost general inicial de la Diputació de Barcelona o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple que es gestionin en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” o instrument de cooperació anàleg


Quan es pot presentar?

No més tard del 15 de novembre de l’any en què la subvenció s’hagi consignat.


Quina documentació cal aportar?

 • La sol·licitud ha de tenir el contingut mínim següent:
  • Objecte de l’actuació.
  • Antecedents.
  • Pressupost.
  • Fonts de finançament.
  • Calendari d’execució.
  • Altra informació que l’ens consideri d’interès.

On i com es fa?

S’ha de tramitar una sol·licitud general a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp


Quan es dona resposta?

La resolució de les sol·licituds s’ha d’aprovar en el termini de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data en què la sol·licitud es presenti correctament.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor és el responsable del procediment d’instrucció de les sol·licituds que es presentin.

Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:

 • "Lliurada": Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió per part de la Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes esmenables.
 • "Pendent d'esmena": Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena a l’ens.
 • "En curs": Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la sol·licitud.

Quina és la normativa aplicable?

Modificació de les Instruccions de gestió de les subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals o instrument de cooperació anàleg.

Les Instruccions de gestió de les subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 -2019 o instrument de cooperació anàleg.Iniciar el tràmit