S4. Suports puntuals. Justificació de despeses

Suports puntuals.


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses de suports puntuals consistents en recursos econòmics en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Qui el pot demanar?

Ens a qui s’hagi concedit suports puntuals consistents en recursos econòmics.

Quan es pot demanar?

Dins el termini de justificació que estableixi la resolució o l’acord de concessió del suport puntual, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

· S4-001-16. Execució individual

· S4-002-16. Execució per ens instrumental

· S4-003-16. Execució conjunta

· S4-004-16. Execució per ens amb delegació

· S4-038-16. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)

Al qual, si s’escau, s’ha d’afegir la documentació tècnica que correspongui d’acord amb el que estableixi la resolució o acord de concessió del suport puntual.

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari i tramitar-lo electrònicament, presencialment o per correu postal o certificat.

Per tramitar-lo electrònicament, accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT).

Quan es dóna resposta?

Verificada la documentació, es procedirà a tramitar el pagament que correspongui o a requerir l’esmena d’errors.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l’acte de concessió.Portal de tràmits

Accedeix