S4. Ajuts extraordinaris. Justificació de despeses


Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018


Suports puntuals


Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses en el marc de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc de l'esmentada línia.


Quan es pot demanar?

El termini de justificació finalitza el 31 d'octubre de 2018.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

  • Formulari normalitzat S4-001-18, on es fan constar les despeses de l'actuació.
  • Plànol del municipi, preferentment en format SIG, en el que hi figurin, degudament grafiats, els camins que han estat objecte de retirada de neu.

On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari que correspongui i tramitar-lo electrònicament. Per fer-ho, accediu als tràmits disponibles del vostre expedient al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), escolliu el tràmit de justificació, annexeu el formulari, i signeu i presenteu el tràmit.

Els usuaris que ocupen el càrrec d'interventor i els signataris per delegació d'aquests tenen les funcions de signatura i presentació de la documentació.


Quan es dóna resposta?

La Diputació de Barcelona efectua els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la justificació de despeses.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor responsable de la instrucció dels ajuts és la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat i, de la tramitació, el Servei Jurídic Administratiu, ambdós adscrits a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Més informació: 934 022 190, ot.g.infraest@diba.cat


Quina és la normativa aplicable?

Resolució de la concessió d'ajuts econòmics.

Ampliació del termini de resolució de la concessió d’ajuts econòmics.

Règim regulador de la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018.Iniciar el tràmit
Suports puntuals


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses de suports puntuals consistents en recursos econòmics en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit suports puntuals consistents en recursos econòmics.


Quan es pot demanar?

Dins el termini de justificació que estableixi la resolució o l'acord de concessió del suport puntual, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

· S4-001-16. Execució individual

· S4-002-16. Execució per ens instrumental

· S4-003-16. Execució conjunta

· S4-004-16. Execució per ens amb delegació

· S4-038-16. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)

Al qual, si s'escau, s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui d'acord amb el que estableixi la resolució o acord de concessió del suport puntual.


On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari i tramitar-lo electrònicament, presencialment o per correu postal o certificat.

Per tramitar-lo electrònicament, accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT).


Quan es dóna resposta?

Verificada la documentació, es procedirà a tramitar el pagament que correspongui o a requerir l'esmena d'errors.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l'acte de concessió.Iniciar el tràmit