S4. Ajuts extraordinaris. Justificació de despeses


Subvencions nominatives


Suports puntuals 2016-2019


Ajuts puntuals extraordinaris 2020-2023


Subvencions nominatives


Què permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits.


Qui la pot presentar?

Ens locals a qui s’hagi concedit subvencions consignades nominativament en el pressupost general inicial de la Diputació de Barcelona o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple que es gestionin en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” o instrument de cooperació anàleg.


Quan es pot presentar?

A partir de rebre la notificació de la concessió i abans que transcorri el termini establert en l’acte de concessió.


Quina documentació cal aportar?

Formulari normalitzat, segons la modalitat d’execució:

  • N4-001-20 per a la modalitat d'execució "a càrrec del propi destinatari".
  • N4-002-20 per a la modalitat d'execució "per encàrrec a un ens instrumental".
  • N4-003-20 per a la modalitat d'execució "per encàrrec en altres ens destinataris".

On i com es fa?

El tràmit es troba disponible electrònicament a través de l’aplicació "PMT".

Cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya. Per sol·licitar l'alta d'un usuari, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.


Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectua els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la justificació de despeses.

Si durant la revisió de la documentació, es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor de cada línia de suport és el responsable del procediment de revisió de les justificacions que es presentin.


Quina és la normativa aplicable?

Modificació de les Instruccions de gestió de les subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals o instrument de cooperació anàleg.

Les Instruccions de gestió de les subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 -2019 o instrument de cooperació anàleg.Iniciar el tràmit
Suports puntuals 2016-2019


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses de suports puntuals consistents en recursos econòmics en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit suports puntuals consistents en recursos econòmics.


Quan es pot demanar?

Dins el termini de justificació que estableixi la resolució o l'acord de concessió del suport puntual, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

· S4-001-16. Execució individual

· S4-002-16. Execució per ens instrumental

· S4-003-16. Execució conjunta

· S4-004-16. Execució per ens amb delegació

· S4-038-16. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)

Al qual, si s'escau, s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui d'acord amb el que estableixi la resolució o acord de concessió del suport puntual.


On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari i tramitar-lo electrònicament, presencialment o per correu postal o certificat.

Per tramitar-lo electrònicament, accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT).


Quan es dóna resposta?

Verificada la documentació, es procedirà a tramitar el pagament que correspongui o a requerir l'esmena d'errors.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l'acte de concessió.Iniciar el tràmit
Ajuts puntuals extraordinaris 2020-2023


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts puntuals extraordinaris consistents en recursos econòmics en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023".


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit ajuts puntuals extraordinaris consistents en recursos econòmics.


Quan es pot demanar?

Dins el termini de justificació que estableixi la resolució o l'acord de concessió de l'ajut puntual extraordinari, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

· S4-001-20. Execució individual

· S4-002-20. Execució per ens instrumental

· S4-003-20. Execució conjunta

· S4-004-20. Execució per ens amb delegació

· S4-038-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)

Al qual, si s'escau, s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui d'acord amb el que estableixi la resolució o acord de concessió de l'ajut puntual extraordinari.


On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari i tramitar-lo electrònicament, presencialment o per correu postal o certificat.

Per tramitar-lo electrònicament, accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT).


Quan es dóna resposta?

Verificada la documentació, es procedirà a tramitar el pagament que correspongui o a requerir l'esmena d'errors.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l'acte de concessió.Iniciar el tràmit