S4. Suports puntuals extraordinaris. Justificació de despeses


Suports puntuals extraordinaris 2024-2027


Suports puntuals extraordinaris 2020-2023


Suports puntuals extraordinaris 2024-2027


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels suports puntuals extraordinaris consistents en recursos econòmics en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2024-2027".


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit suports puntuals extraordinaris consistents en recursos econòmics.


Quan es pot demanar?

Dins el termini de justificació que estableixi la resolució o l'acord de concessió del suport puntual extraordinari, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

· S4-001-24. Execució individual

· S4-002-24. Execució per ens instrumental

· S4-003-24. Execució conjunta

· S4-004-24. Execució per ens amb delegació

· S4-038-24. Justificació de despeses simplificada (en cas que l'acte de concessió del suport determini aquesta modalitat d'execució)

Al qual, si s'escau, s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui d'acord amb el que estableixi la resolució o acord de concessió del suport puntual extraordinari.


On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari i tramitar-lo electrònicament, presencialment o per correu postal o certificat.

Per tramitar-lo electrònicament, accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT).


Quan es dóna resposta?

Verificada la documentació, es procedirà a tramitar el pagament que correspongui o a requerir l'esmena d'errors.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l'acte de concessió.Iniciar el tràmit
Suports puntuals extraordinaris 2020-2023


Què permet?

Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels suports puntuals extraordinaris consistents en recursos econòmics en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023".


Qui el pot demanar?

Ens a qui s'hagi concedit suports puntuals extraordinaris consistents en recursos econòmics.


Quan es pot demanar?

Dins el termini de justificació que estableixi la resolució o l'acord de concessió del suport puntual extraordinari, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin concedir.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30 h a 14:30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Direcció de Serveis de Cooperació Local mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.


Quina documentació cal aportar?

En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'aportar un dels formularis següents:

· S4-001-20. Execució individual

· S4-002-20. Execució per ens instrumental

· S4-003-20. Execució conjunta

· S4-004-20. Execució per ens amb delegació

· S4-038-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000,00 EUR)

Al qual, si s'escau, s'ha d'afegir la documentació tècnica que correspongui d'acord amb el que estableixi la resolució o acord de concessió del suport puntual extraordinari.


On i com es fa?

Heu d'emplenar el formulari i tramitar-lo electrònicament, presencialment o per correu postal o certificat.

Per tramitar-lo electrònicament, accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT).


Quan es dóna resposta?

Verificada la documentació, es procedirà a tramitar el pagament que correspongui o a requerir l'esmena d'errors.


Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor rep i revisa la documentació. Les dades del centre gestor consten en l'acte de concessió.Iniciar el tràmit