E4. Programa d’ajuts per a emergències municipals. Justificació de despeses                             Preguntes més freqüentsQuè permet?

Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts concedits.

Qui la pot presentar?

Municipis i entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona a qui s’hagi concedit un ajut en el marc del programa.

Quan es pot presentar?

A partir de rebre la notificació de la concessió i abans que transcorri el termini establert en l’acte de concessió.

Quina documentació cal aportar?

Formulari normalitzat, segons la modalitat d'execució:

  • A càrrec del propi destinatari: E4-001-20
  • Per encàrrec a un ens instrumental: E4-002-20
  • Per encàrrec en altres ens destinataris: E4-003-20

On i com es fa?

El tràmit es troba disponible electrònicament a través de l’aplicació "PMT".

Cal disposar d'accés i identificar-se mitjançant nom d'usuari i contrasenya. Per sol·licitar l'alta d'un usuari, poseu-vos en contacte amb el referent de gestió d'usuaris de la vostra entitat.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i consultar l'estat de tramitació de l'expedient.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions.

Quan es dona resposta?

La Diputació de Barcelona efectua els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de 30 dies des de l'entrada de la justificació de despeses.

Si durant la revisió de la documentació, es detecta l’existència de defectes esmenables, el centre gestor formula un requeriment.

Quin seguiment es pot efectuar?

El centre gestor de cada línia de suport és el responsable del procediment de revisió de les justificacions que es presentin.

Quina és la normativa aplicable?

El règim regulador del Programa d’ajuts per a emergències municipals.Iniciar el tràmit