Seguiment i millora: la satisfacció i les expectatives dels governs locals

Amb la implantació de la Carta de serveis del Catàleg l'any 2014 la Diputació de Barcelona va posar en marxa el sistema de detecció de les expectatives i necessitats dels governs locals. Aquest sistema permet incorporar la participació dels ens locals en la millora contínua de l'assistència i la cooperació de la Diputació de Barcelona a través de dues fonts d'informació: una enquesta anual als secretaris, interventors i secretaris interventors municipals i unes enquestes periòdiques sobre els recursos del Catàleg de serveis.

Pel que fa a les enquestes dels recursos, a data 20 de gener de 2020, s'han enviat gairabé 50.000 enquestes per les assistències executades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2014-2019. Cada enquesta s'envia al contacte tècnic de l'ens local que consta a la sol·licitud del recurs, un cop finalitza l'assistència, i es realitzen un conjunt de preguntes 0 a 10 i una darrera pregunta oberta en la que es pregunta a l'ens local "què creieu que es podria millorar del recurs atorgat".


Anualment s'analitzen els resultats de les enquestes de satisfacció, prèvia confecció del proper Catàleg de serveis, i se'n publiquen els principals resultats. Amb aquest espai web es fa un pas més, doncs, en la voluntat d'incrementar la transparència, la rendició de comptes i la millora contínua en la prestació de les competències de la Diputació de Barcelona.