Protocol general 2020-2023

20/03/2023. Resum de les actuacions de suport destinades als ens locals en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023

24/11/2022. Ampliació de la disposició addicional incorporada al Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona mitjançant l’Acord general del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 170/2021, de 30 de setembre de 2021, amb relació a la naturalesa, abast i règim jurídic de l’acció de cooperació local de la Diputació de Barcelona, per tal d’admetre la possibilitat d’incrementar la quantia de les convocatòries i programes del Pla.

30/09/2021. Aprovació d’un Acord general amb relació a la naturalesa, abast i règim jurídic de l’acció de cooperació local de la Diputació de Barcelona.

29/10/2020. Instruccions d'identificació i senyalització d'actuacions del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023

 

Instruccions de senyalització i models de cartells d’obra

Instruccions de senyalització i models de cartells d’obra en pdf


28/05/2020. Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Model de cooperació local